Seznam kulturních památek v Líšťanech (okres Plzeň-sever)

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Líšťany v okrese Plzeň-sever vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

LíšťanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37813191)


 
   
39851/4-1372
Pam. katalog
MIS
Líšťany směrem k Hunčicům, pp. 641/6
49°49′52,45″ s. š., 13°11′24,41″ v. d.
Boží muka. Zděná nad půdorysem trojúhelníka, s okosenými nárožími vybudovaná stavba, členěná na třech místech výšky plochými páskovými římsami (uprostřed nejširší, horní nejtenčí) a ukončená profilovanou římsou do půlkruhu vypnutou. Stěny člení mělké obdélné niky, ukončené půlkruhovými záklenky. Stavbičku kryje kamenná stříška ve tvaru dvou na sebe postavených jehlanů s konkávně probranými stěnami, členěná dvěma horizontálními římsami, ukončená nástavcem. Materiál pískovec. 2. polovina 18. století.

Památkově chráněno od 17. února 1964.

Kaple (Q37813175)


 
   
11234/4-5068
Pam. katalog
MIS
Líšťany pp. 660/3
49°49′54,5″ s. š., 13°11′9,79″ v. d.
Drobná válcová kaple s kuželovou střechou, v novorománském stylu, z doby kolem poloviny 19. století. Členěna slepou arkádou na polosloupech s krychlovými hlavicemi. Pod římsou obloučkový vlys.

Památkově chráněno od 29. března 1996.

Zámek Líšťany (Q37813186)


 
   
37732/4-1368
Pam. katalog
MIS
Líšťany Líšťany 1, 54, 55, 56, 35
49°49′47,49″ s. š., 13°11′0,09″ v. d.
Ve středověku zde stála tvrz, v jejích místech byl v 1. polovině 18. století vystavěn čtyřkřídlý barokní zámek. Součástí zámeckého areálu je rozlehlý hospodářský dvůr, v jehož organismu byl zakomponován i renesanční pivovar s dochovaným polokruhem sklenutým portálem a sgrafity (památková ochrana zrušena). Velká zámecká budova, v minulosti opatřená mansardovou střechou, je dnes ve zříceninách. Poblíž zámku stojí dvě kamenné kašny. Na jihovýchodě navazuje park, obehnaný kamennou ohradní zdí. Patrová budova uprostřed hospodářského dvora. Původem středověká tvrz, obsažená dosud v organizmu budovy. Kolem hospodářské budovy – obytné, stodola, sýpka, sušička ovoce, dále kašny. Na zámek navazuje park se zbytky ohrazení s branou.
 • zámek čp. 1
 • chlévy
 • obytná budova čp. 54
 • obytná budova čp. 55
 • obytná budova čp. 56
 • stodola
 • sýpka
 • sušička ovoce
 • obytná budova čp. 35
 • kašna I
 • kašna II
 • park
 • zbytky ohrazení s branou a brankou

V roce 2002 zrušena ochrana těchto částí:

 • bývalý ovčín, st. 40/2
 • budova obytného objektu, st. 40/4
 • budova pivovaru-sladovny a k ní přilehlé zřícené budovy, st. 40/2
 • budova lihovaru, st. 40/3

Poznámka: Dříve MonumNet uváděl: „Zámek – zámeček, archeologické stopy, z toho jen: budova zámku, stájí a sušárny na ovoce“, nověji uváděl „zámek“ s výčtem parcel bez specifikace objektů.
Památkově chráněno od 17. února 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37813195)


 
   
32288/4-1369
Pam. katalog
MIS
Líšťany před kostelem, pp. 79/16
49°49′55,74″ s. š., 13°10′50,63″ v. d.
Na bohatě členěném soklu stojí netradičně pojatá socha sv. Jana Nepomuckého s postavou putti, přidržující kříž. Vrcholně barokní dílo z roku 1728. Na soše lokálně zbytky polychromie.

Památkově chráněno od 17. února 1964.

Kříž (Q37813162)


 
   
37692/4-1370
Pam. katalog
MIS
Líšťany před kostelem, pp. 85
49°49′56,78″ s. š., 13°10′51,02″ v. d.
Kovový kříž na kamenném podstavci. Na širokém stupni spočívá krychlová trnož, na ní baňatý čtyřboký dřík, přecházející v zaoblenou krycí desku. Z tohoto podstavce vyrůstá kovaný křížek. Spodní část podstavce hranolová, vrchní volutově protáhlá. Na ní tepaný kříž s krucifixem. Na soklu datum 1881 (? 7), špatně čitelné.

Památkově chráněno od 17. února 1964.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q15631206)


 
   
17963/4-1367
Pam. katalog
MIS
Líšťany st. 13
49°49′57,81″ s. š., 13°10′50,85″ v. d.
Farní kostel sv.Petra a Pavla je orientovaná jednolodní stavba ve vyvýšené poloze proti zámeckému areálu. Centrální stavba elipsového půdorysu s obdélným půlkruhem, uzavřeným presbytářem, severní a jižní sakristií, v západním průčelí s věží čtvercového půdorysu a vydutými stěnami a s nízkou cibulovitou střechou. Střední části stěn kostelní lodi jsou výrazně vypouklé, užší presbyterium je uzavřeno polokruhem. Barokní stavba ojedinělého půdorysného řešení s vydutím střední části lodě. Vypouklé stěny má i průčelní věž, krytá zvoncovou bání. Kostel z let 1768–1769 nahradil starší, středověkou kostelní stavbu. K severnímu průčelí lodi přiléhá hrobka, přistavěná roku 1821 pro rodinu svobodného pána ze Steinbachu.

Památkově chráněno od 17. února 1964.

Boží muka (Q37813169)


   
10179/4-4979
Pam. katalog
MIS
Líšťany pp. 350/2
49°49′36,81″ s. š., 13°10′35″ v. d.
Boží muka. Zděná omítaná stavba na půdorysu trojúhelníka s okosenými nárožími, krytá vydutou nízkou stříškou a bohatě profilovanými římsami, vybíhající ve středu v podstavec, nesoucí pyramidu. Stěny jehlanu jsou dnes hladké. Mělké niky byly původně lemovány profilovanými štukovými. Mělké niky původně lemovány štukovými rámy. Stavba postavená roku 1824 na místě původní barokního objektu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1994.

Mohylník Hůrka (Q37813182)


   
37479/4-4078
Pam. katalog
MIS
Líšťany les Hůrka, pp. 588/1, 588/3–4, 641/2–3
49°49′32,91″ s. š., 13°12′6,44″ v. d.
Mohylník Hůrka, archeologické stopy. Zbytky původně většího mohylového pohřebiště z podstatné části již na povrchu nezřetelného. Původně snad 90 či 98 mohyl, z nichž 21 bylo v prostoru pole severně od lesa. Na lokalitě zčásti vzrostlý jehličnatý les s úseky mladého, těžko prostupného lesa, část pole. Záchranný výzkum proběhl v roce 1986, když výkop pro plynovod porušil jednu z mohyl (č. 2), určeno jako kultura mohylová střední doby bronzové.

Památkově chráněno od 5. ledna 1976.

NáklovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q33254177)


 
   
17107/4-1375
Pam. katalog
MIS
Náklov Náklov 11, rozcestí Náklov - Lišťany
49°50′5,5″ s. š., 13°10′11,46″ v. d.
Venkovská usedlost. Podélné roubené stavení s lomenicí, stodola a novodobě upravený obytný dům. Podél silnice stojí přízemní roubený srub, krytý sedlovou střechou s eternitem, dřevěné štíty jsou svisle bedněné. Ze dvora odleva vchod do komory s trámovým stropem, vlevo schody na půdu, další vchod do stáje, trámový strop, další část upravená na garáž, cihlová přepážka a plechový strop, zcela vpravo prasečník, trámový strop. Nad upravenou garáží střešní vikýř s pultovou stříškou. Na protější zadní straně dvora obytné stavení, upravené po válce novými majiteli, vpravo stodola, kolem roku 1935, oboje bez památkové hodnoty. Za stodolou pokračuje ohradní zeď z lomového kamene.

Památkově chráněno od 17. února 1964.

HunčiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37295834)


 
   
105854
Pam. katalog
MIS
Hunčice západní část návsi, v parčíku před bývalým poplužním dvorem čp. 17, pp. 571/4
49°50′5,09″ s. š., 13°12′10,37″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého. Zlidovělá, ale kvalitně provedená barokní sochařská práce ze závěru 18. století, zhotovená neznámým autorem.

Památkově chráněno od 1. července 2016.

Hrad Frumštejn (Q19601883)


   
22107/4-1248
Pam. katalog
MIS
Hunčice při cestě k Hunčicům, pp. 441/3
49°49′42,57″ s. š., 13°12′41,83″ v. d.
Archeologické stopy zaniklého hradu nad Košetickým potokem. Hradiště po hradu Frumštejnu. Hrad (původně zvaný Fromenstein, lidově Rabenstein) ze 14. století zanikl již na sklonku 15. století. Zhruba obdélná plocha hradu o stranách ca 60 x 40 m, zachovalý val (šířka koruny valu ca 2 metry) na jihovýchodní straně ve svahu cca 400 m a příkop (hloubka 3–4 metry, šířka 8 metrů), na severovýchodní straně příkop zdvojený. Přístup do hradu na východní straně přes šíji, kde je i rozšířena plocha na koruně valu. Na vlastní ploše hradu nejsou patrné jednoznačné relikty objektů (dvě zřejmě mladší větší prohlubně o průměru cca 4 m a hloubce 1–2 m). Na lokalitě křoviny a vzrostlá tráva, na valu vzrostlé listnaté stromy. Průzkumem a záchraným výzkumem zjištěno v 80. letech 20. století sídliště ze střední a mladší doby bronzové.

Památkově chráněno od 16. února 1964.

Smírčí kříž (Q37295851)


 
   
10301/4-4917
Pam. katalog
MIS
Hunčice pp. 572/2
49°50′5,15″ s. š., 13°12′10,07″ v. d.
Středověký nesymetrický monolitický pískovcový smírčí kříž se stopami po opracování na přední straně, pravé rameno zkráceno. Původně stál vlevo u silnice do Všerub, asi 300 m severovýchodně od vsi (pp. 581/1), osazen v břehu strouhy, v silničním příkopu, kde byl každoročně poškozován při sekání trávy. V roce 1999 přemístěn na jihozápadní okraj obce vedle sochy sv. Jana Nepomuckého, v břehu pod hospodářským dvorem Strumphof.

Památkově chráněno od 28. dubna 1994.

PísekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q38089730)


 
   
21913/4-1366
Pam. katalog
MIS
Písek u čp. 6, pp. 836/4
49°48′37,11″ s. š., 13°11′15,46″ v. d.
Replika původní zvoničky, prosté lidové práce z 19. století. Původní zřejmě zbořena bez souhlasu a sejmutí památkové ochrany. Dřevěná jednoduchá vidlová zvonička, jejíž nosný trám byl podpírán kulatými trámky, repliky již podpírán není. Hlavní část tvoří dva rozdvojené trámce, mezi nimiž je zavěšen zvonek, nesoucí kuželovitou oplechovanou stříšku vrcholící vysokým latinským křížem.

Památkově chráněno od 17. února 1964.

LipnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svaté Barbory (Q37461635)


 
   
36809/4-1362
Pam. katalog
MIS
Lipno náves, pp. 676/6
49°48′33,95″ s. š., 13°10′13,86″ v. d.
Na vysokém zděném hranolovém soklu s datací 1791 pískovcová socha svaté Barbory v lehce nadživotní velikosti. Při pravé noze stojí kruhová věž s cimbuřím, v levé ruce světice drží zlacenou palmetu. Poměrně kvalitní plastika provedená v klasicizujících formách.

Památkově chráněno od 17. února 1964.

Hradiště Staré Lipno (Q29908754)


   
24898/4-1365
Pam. katalog
MIS
Lipno na levém břehu Mže
49°47′43,3″ s. š., 13°10′27,8″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – hradiště, archeologické stopy. Výrazné hradiště nad Mží opevněné valem, v některých úsecích znásobeným (při severovýchodním okraji pravděpodobně dvoj- a trojnásobný, při západním okraji nad i ve stráni rokle dvojnásobný, pod nimi úvozová cesta, která zřejmě využila v severní části původního příkopu). Val na jižní straně již není patrný, na východní straně patrný jako hrana terasy, opevnění severního předhradí nezřetelné. Při západní straně údajně stopy po požáru (spečení valu). Na lokalitě vzrostlý jehličnatý les. Pozdní doba bronzová, pozdní halštat – časný latén, střední doba hradištní, 11.–12. století.
 • Pp. 492/1 (část), 492/3, 492/7, 492/12–14, části 492/15–18, část 492/21, část 492/23, 492/24, část 492/25, 492/26–28, část 492/36, části 492/38–39, 492/40–42, části 492/44–46, 492/47–55, části 492/57–58, 492/84–85

Památkově chráněno od 17. února 1964.

TřebobuzEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička (Q38145973)


 
   
39397/4-1592
Pam. katalog
MIS
Třebobuz severně od osady, na křižovatce k Luhovu a Líšťanům, pp. 429
49°49′7,57″ s. š., 13°9′28,06″ v. d.
Při rozcestí stojí omítaná hranolová výklenková kaplička s rozšířeným soklem a trojúhelným štítem s kovovým latinským křížkem ve vrcholu, zděná z lomového zdiva a z cihel. V nice zrestaurovaný reliéf ukřižovaného Krista. V minulosti byl reliéf ve velmi špatném stavu, původně polychromovaný. Nika uzavřena novodobým dřevěným rámem s jednokřídlou nečleněnou prosklenou výplní v líci.

Památkově chráněno od 20. února 1964.

LuhovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Luhov (Q37806788)


 
   
25936/4-1384
Pam. katalog
MIS
Luhov Luhov 1, jihozápadní okraj vsi
49°48′48,29″ s. š., 13°8′39,73″ v. d.
Zámek. Sochařská výzdoba z areálu je uložena ve značně poškozeném stavu v hospodářské budově vedle zámku, na místě zůstaly jen sokly.
 • zámek. Patrová budova na půdorysu písmene L. Hlavní průčelí se vstupem je třináctiosé. K němu kolmo vpředu vlevo připojeno krátké křidélko. Vzadu (do zámeckého parku) se k hlavní budově připojuje křídlo s kaplí Bolestné Panny Marie, vpravo přiléhá přízemní klasicistní stavení hospodářského charakteru. Zámek pozdně barokní, postaven okolo roku 1780 hrabětem Maria Bořkem Dohalským z Dohalic, novodobě upravený. Zámecká kaple Bolestné Panny Marie byla zasvěcena roku 1784.
 • stáje
 • sýpka. Proti budově zámku stojí zděná kamenná patrová sýpka s dochovaným renesančním sgrafitem a kamenným polokruhem zaklenutým portálem shodného typu s výzdobou někdejšího pivovaru v Líšťanech a panskou sýpkou v Pňovanech. Někdy mylně považovaná za původní tvrz.
 • park
 • ohradní zeď
 • krucifix
 • socha sv. Anny
 • socha římského vojáka I
 • socha římského vojáka II
 • socha sv. Antonína Paduánského
 • socha sv. Antonína Poustevníka
 • socha sv. Václava
 • tvrziště. V parku za sýpkou, okrouhlá akropole údajného tvrziště, obklopená zavodněným příkopem.

Památkově chráněno od 18. února 1964.

Hradiště (Q37806783)


   
47077/4-1387
Pam. katalog
MIS
Luhov na levém břehu Mže
49°48′0,17″ s. š., 13°8′0,4″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – hradiště, archeologické stopy. Hradiště na ostrožně s mohutným zdvojeným valem. Hradiště o ploše 630 x 230 m opevněné na východní straně, kde ostrožna přechází do otevřené krajiny, mohutným zdvojeným valem (vnitřní vyšší) a příkopem, před nimž se nachází malé předhradí, opevněné opět menším valem, příkopem a vnějším valem. Plocha předhradí je příčně členěna několika dnes již velmi nezřetelnými valy. Severní val hradiště je po větší část své délky patrný jako terasa nad prudkým severním svahem. Na západním cípu hradiště není opevnění již zřetelné, jižní val je zachovaný v malé výšce, místy opět jako terasa. Na ploše vnitřního hradiště vzrostlý, převážně jehličnatý les a lesní školka, probíhá těžba dřeva. Na předhradí menší listnatý či smíšený les a křoviny. Na lokalitě proběhlo dříve několik drobných výzkumů, poslední v souvislosti s přístupovými cestami k chatám a infrastrukturou. Severozápadně od lokality a jihozápadně od obce Luhov v poloze „U ovčína“ zjištěny sběry doklady pravěkého a raně středověkého osídlení. Mladší a pozdní doba bronzová, pozdní halštat – časný latén. Opevnění pochází s největší pravděpodobností s pozdní doby bronzové (nynická kultura).

Poznámka: Parcelní čísla v Památkovém katalogu neuvedena.
Památkově chráněno od 18. února 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat