Seznam kulturních památek v Králově Poli

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Královo Pole v městské části Brno-Královo Pole ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Královo PoleEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Náhrobek rodiny Makovičkovy a Novotných (Q37020938)


   
41763/7-306
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Myslínova, parc. 3875
49°14′6,57″ s. š., 16°35′40,87″ v. d.
Hrob - náhrobek rodiny Makovičkovy a Novotných. Litinová plastika poklekajících truchlícího anděla s mohutnými perutěmi, z 2. třetiny 19. století, na novějším secesním náhrobku, který není součástí zapsané kulturní památky.

Poznámka: „V současnosti“ se dle Památkového katalogu nachází na neznámém místě. Na místě je zcela jiný náhrobek. Dokumentační foto v Památkovém katalogu není přesně datováno, je vročeno do 80. let 20. století.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Zámek Kociánka (Q33525732)


 
   
19863/7-41
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Kociánka 2084/4
49°13′31,58″ s. š., 16°36′9,44″ v. d.
Zámek. Klasicistní zámek z roku 1825, postavený na starších základech rodinou Schafftgotschovou, tvořící s parkem jednotný celek.

Poznámka: MonumNet uváděl areál v rozsahu tří adres, Památkový katalog uvádí pouze čp. 2084, ale čo. 4 i 4a. Budovy Kociánka 2803/4a, 2129/6 jsou dnes novostavby.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Sousoší Piety (Q36805456)


 
   
20931/7-218
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Křižíkova, parc. 4199/2
49°13′32,19″ s. š., 16°36′7,58″ v. d.
Sousoší Piety. Datované kvalitní vrcholně barokní dílo.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kartuziánský klášter (Q1734522)


 
   
31167/7-51
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Božetěchova 1/2, 2502/2a
49°13′36,74″ s. š., 16°35′49,07″ v. d.
areál kartuziánského kláštera s kostelem Nejsvětější Trojice. Monumentální barokní komplex kartouzy se středověkým jádrem, s dochovanou dispozicí s celami.
 • klášter čp. 1 bez novodobých přístaveb. Soubor převážně patrových staveb – jižně od kostela je nejprve malá kvadratura (dříve obklopující barokní kapli sv. Magdaleny, zbořené roku 1784), dále rozlehlé trojkřídlé jednopatrové stavení s polygonálními věžicemi vysunutými z nároží. Severozápadní část budov u starého průjezdu do dvora má nepochybně středověké jádro, to však zaniklo po radikální přestavbě roku 1688. Raně barokní budovy kolem velkého dvora obsahovaly převážně hospodářské provozy (sladovna s pivovarem, pekárna, kuchyně, kuchyně, sklady, sýpka), jejich fasády zmodernizoval ve třetí čtvrtině 18. století B. Zindtner. Uprostřed tzv. velkého ambitu postavili kartuziáni na počátku 18. století budovu obdélného půdorysu ukončenou na vnějšku kratší strany segmentem; v patře byla umístěna knihovna, v přízemí refektář. V roce 2006 proběhla demolice části hospodářských budov a byla zde vystavěna nová budova. 49°13′35,99″ s. š., 16°35′49,18″ v. d.
 • kostel Nejsvětější Trojice včetně sochařské výzdoby v průčelí. O kostelu se Památkový katalog podrobněji nezmiňuje. 49°13′38,14″ s. š., 16°35′46,66″ v. d. Západní průčelí lodi kostela Nejsvětější Trojice s nárožními opěrnými pilíři postavenými nakoso tvoří barokní konkávně projmutou kulisu se skulpturami od O. Schweigla. Průčelí završuje odstupněný štít s volutovými křídly, na nich dekorativní vázy. Mezi pilastry jsou na bocích niky s figurami sv. Jana Křtitele a Bruna, uprostřed je velké okno, nad ním pod segmentově vypjatou římsou kamenná kartuš se znakem kláštera, na římse monumentální sousoší sv. Trojice. Vstup do kostela sloupovým portálem v ose průčelí, datovaném 1770. Sloupy nesou balkon s dvojicemi puttů na bočních postamentech, mezi nimi kovaná parapetní mříž.
  • dvě sousoší putti
  • socha svatého Bruna
  • socha sv. Jana Křtitele
  • sousoší Nejsvětější Trojice
 • mnišský domek I, Božetěchova 2502/2a. Patrový domek s nízkou valbovou střechou, na jižní straně spojený chodbou se sakristií kostela a s ostatními z šestice mnišských domků. 49°13′38,59″ s. š., 16°35′46,6″ v. d.
 • mnišský domek II. Patrový domek s vysokou sedlovou střechou, s volným štítem obráceným k severu a na jižní straně pod valbovou střechou spojený chodbou s ostatními z šestice mnišských domků. 49°13′38,88″ s. š., 16°35′47,36″ v. d.
 • mnišský domek III. Patrový domek se sedlovou střechou, s volným štítem obráceným k severu a na jižní straně pod valbovou střechou spojený chodbou s ostatními z šestice mnišských domků. 49°13′39,07″ s. š., 16°35′48,05″ v. d.
 • mnišský domek IV. Patrový domek s nízkou sedlovou střechou, s volným štítem obráceným k severu a na jižní straně spojený chodbou s ostatními z šestice mnišských domků. 49°13′39,22″ s. š., 16°35′48,6″ v. d.
 • mnišský domek V. Patrový domek s valbovou, lehce projmutou střechou, na jižní straně spojený chodbou s ostatními z šestice mnišských domků. 49°13′39,39″ s. š., 16°35′49,15″ v. d.
 • mnišský domek VI. Patrový domek s valbovou, lehce projmutou střechou, na severní straně spojený přízemní chodbou s ostatními z šestice mnišských domků. 49°13′38,98″ s. š., 16°35′49,7″ v. d.
 • mnišský domek VII. Patrový domek s valbovou, lehce projmutou střechou, na jižní straně spojený přízemní chodbou s ostatními ze čtveřice mnišských domků. 49°13′37,68″ s. š., 16°35′50,21″ v. d.
 • mnišský domek VIII. Patrový domek s valbovou, lehce projmutou střechou, na jižní straně spojený přízemní chodbou s ostatními ze čtveřice mnišských domků. 49°13′37,44″ s. š., 16°35′50,67″ v. d.
 • mnišský domek IX. Patrový domek s valbovou, lehce projmutou střechou, na jižní straně spojený přízemní chodbou s ostatními ze čtveřice mnišských domků. 49°13′37,27″ s. š., 16°35′50,06″ v. d.
 • mnišský domek X. Patrový domek s valbovou, lehce projmutou střechou, na jižní straně spojený přízemní chodbou s ostatními ze čtveřice mnišských domků. 49°13′37,12″ s. š., 16°35′49,45″ v. d.
 • kříž z roku 1871. Ze čtyřbokého, bohatě profilovaného podstavce vyrůstá kříž, nesoucí plastický naturalisticky podaný korpus Kristova těla. 49°13′38,05″ s. š., 16°35′45,23″ v. d.
 • zahrada s ohradní zdí. Zahrada kláštera je ohrazena cihlovou ohradní zdí zpevněnou z vnější strany opěráky, koruna zdi je rovněž cihlová, zeď je prolomena sloupkovými branami. 49°13′38,42″ s. š., 16°35′50,51″ v. d.
 • kašna. Barokní kašna je tvořena plochou mísou s dekorem mušle na polygonálním profilovaném zděném soklu, umístěném ve středu bazénu ve tvaru poloviny oktogonu s členěnými nárožími. Mísa je patrně novodobou kopií z betonu. „V současnosti“ jsou dle Památkového katalogu jednotlivé díly deponovány v budově. 49°13′38,32″ s. š., 16°35′49,9″ v. d.
 • márnice (ostatková kaple), parc. 3/5, včetně dekorativních váz. Drobná přízemní budova se vstupním průčelím obráceným k západu, se sedlovou střechou krytou bobrovkou, na východní straně zvalbenou, na západní straně ukončenou bohatě členěným štítem. Budova je z východní a jižní strany podložena lehce ukosenou opěrnou zdí tvořící hranici areálu kláštera, završenou nízkou ohradní zídkou navazující na stěny márnice. 49°13′37,78″ s. š., 16°35′51,32″ v. d.
 • hospodářský objekt kláštera, parc. 3/4 49°13′35,71″ s. š., 16°35′52,08″ v. d.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Krucifix (Q33533064)


 
   
46624/7-329
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Božetěchova, parc. 2
49°13′39,24″ s. š., 16°35′46,73″ v. d.
Tvarově neobyčejně náročný pozdně klasicistní kamenný kříž s litinovým Korpusem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Pomník padlým rudoarmějcům (Q33532065)


 
   
37223/7-281
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Božetěchova, parc. 15/7
49°13′39,29″ s. š., 16°35′45,13″ v. d.
Pomník padlým Rudoarmějcům. Pomník na místě hrobu 326 padlých rudoarmějců. Je situován při silnici v parku u kostela. Na základovém kvádru jehlan s rudou hvězdou na hrotu. Na čelní a zadní stěně emblémy Sovětů (?). Po stranách kvádru nápisy česky a rusky.

Poznámka: V roce 2008 město Brno dvakrát navrhlo zrušení památkové ochrany, ale v prvním případě si pak ke svému vlastnímu návrhu samo dalo negativní stanovisko. NPÚ zrušení ochrany také nedoporučil. Zrušení ochrany však v řízení doporučil krajský úřad. Ministerstvo oba návrhy zamítlo.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q33532795)


 
   
41578/7-230
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Božetěchova, parc. 1
49°13′37,56″ s. š., 16°35′45,51″ v. d.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Dotváří prostředí kostela Nejsvětější Trojice.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Fara (Q33525716)


 
   
102054
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Metodějova 13/2a, Božetěchova 13/11
49°13′38,37″ s. š., 16°35′43,65″ v. d.
Fara. Budova dochovaná v poměrně autentické podobě, na pohledově významném místě proti průčelí kostela Nejsvětější Trojice, s urbanistickou i historickou vazbou na areál bývalého kartuziánského kláštera. Patrová budova obdélného půdorysu situovaná do nároží, krytá valbovou střechou (krytina pálená taška), zčásti podsklepená.

Památkově chráněno od 28. listopadu 2006.

Zámek a pivovar (Q33525702)


 
   
101922
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Božetěchova 22/1, Mojmírovo náměstí
49°13′33,89″ s. š., 16°35′44,68″ v. d.
Zámek čp. 22, hospodářské budovy s navazujícím sklepením.
 • Zámek: Jednopatrová barokní budova na obdélném půdorysu, s jednopatrovým přístavkem, postaveným nakoso k severovýchodnímu nároží, je kryta sedlovou střechou s polovalbami a taškovou krytinou. Hlavním průčelím se obrací do prostoru dnešního Mojmírova náměstí a protilehlým vstupním průčelím do prostoru bývalého panského dvora. Hlavní průčelí je členěno devíti okenními osami s obdélnými okny v obou podlažích, obdobně i vnitřní průčelí se vstupem, v přízemí s klenutými půloblouky původních pilířových arkád, později byly některé zazděny s vyznačením oblouků, v jedné z nich je situován hlavní vstup. Pozemek parc. č. 594/2 zahrnuje kromě stavby zámku i prostor před hlavním vstupem, pozemek parc. č. 595 tvoří předzahrádku kolem průčelí do ulice a historicky patří k zámku.
 • Budova zámku uzavírala areál bývalého panského dvora, jehož budovy byly zbořeny při nedávné (kdy?) demolici, dochovaly se pouze dvě hospodářské budovy bývalého panského pivovaru – sýpka se sladovnou a pivovar na pozemku parc. č. 594/1. Obě budovy pocházejí patrně z přelomu 18. a 19. století, navazují na sebe v podélné linii, nosná konstrukce je tvořena masivními cihelnými stěnami.
  • Čtyřpodlažní budova pivovaru se zajímavým prostorovým uspořádáním a pozoruhodnými konstrukcemi je podsklepena.
  • Severní dvoupodlažní budova sýpky a sladovny je v přízemí tvořena menšími zaklenutými prostory o poměrně malé světlé výšce, u nich je možný vstup do sklepa, který se nachází pod zastřešeným pozemkem na západ od objektu. V podlaží je původní skladový prostor, jehož strop je vynášen litinovými sloupy.
  • Pozemek parc. č. 594/1 zahrnuje nejen půdorysnou plochu obou budov, nýbrž i prostor dvora a prostor pod ostatními budovami bývalého panského dvora, zbořenými těsně před zahájením ministerského řízení.
  • Plocha zeleně před severním průčelím zámečku zůstává i nadále nedotčena jako parková plocha zeleně.
  • Hospodářská budova čp. 1857 na pozemku parc.č. 592/1 je novodobě zcela přestavěna, obsahuje však velmi cenná prostorná sklepení, zbudovaná z cihel, zaklenutá valenou klenbou, která jsou propojena rameny v podzemí s budovou pivovaru. 49°13′36,42″ s. š., 16°35′41,53″ v. d.

Památkově chráněno od 11. srpna 2006.

Krucifix (Q37015803)


 
   
47830/7-326
Pam. katalog
MIS
Královo Pole parc. 1019/7 (dř. 1019/6?)
49°13′33,03″ s. š., 16°35′46,36″ v. d.
Neobyčejně náročný kamenný klasicistní kříž s datovaným nápisem. Kříž je umístěn v kovové ohrádce.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Socha svatého Floriána (Q37015611)


 
   
46788/7-249
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Mojmírovo náměstí, parc. 1019/3
49°13′28,77″ s. š., 16°35′48,76″ v. d.
Socha sv. Floriána. Litinová plastika na soklu s datovaným českým nápisem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Riegrova 2, Palackého třída 101 (Q37019216)


 
   
48617/7-7933
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Riegrova 903/2, Palackého třída 2822/101
49°13′39,74″ s. š., 16°35′31,12″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Na exponované nárožní parcele samostatně stojící novorenesanční vila s výraznými antikizujícími vlivy. Objekt vily má dvě části se samostatnými čísly popisnými a parcelními.

Poznámka: Monumnet uvádí též čo. 1
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Riegrova 4 (Q37019197)


 
   
48618/7-7934
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Riegrova 1157/4
49°13′39,07″ s. š., 16°35′30,05″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: secesní průčelí rodinného domu s dekorativní dřevěnou lodžií ve štítu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Riegrova 6 (Q37019015)


 
   
48619/7-7935
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Riegrova 1136/6
49°13′38,93″ s. š., 16°35′29,53″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Řadový rodinný dům s výrazným štítovým průčelím a vertikálním postsecesním dekorem.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Riegrova 8 (Q37019161)


 
   
48620/7-7936
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Riegrova 1040/8
49°13′38,77″ s. š., 16°35′29,01″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Řadový rodinný dům z období mezi válkami.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Riegrova 10 (Q37019317)


 
   
48621/7-7937
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Riegrova 1047/10
49°13′38,63″ s. š., 16°35′28,48″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: secesní průčelí

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Dvojdům Morgensternů (Q37018764)


 
   
48655/7-7971
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 425/89, 426/87, Berkova 426/2
49°13′35,36″ s. š., 16°35′34,4″ v. d.
Škola, z toho jen: průčelí. Historizující průčelí domu Morgensternů, ukázka aplikace dekorativního neomanýristickho tvarosloví na budově charakteru zámečku. Z doby kolem roku 1894. Již od počátku byl s největší pravděpodobností budován královopolskou rodinou Morgensternů, která vlastnila v Králově Poli řadu nemovitostí. Jedna část domu byla využívaná jako hostinec a vinárna, další části byly příležitostně pronajímány důstojníkům královopolské kadetní školy. Sousední domky v Berkově ulici byly dle originálního architektonického tvarosloví na fasádách prací stejného projektanta.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Berkova 4, 6, 10, 14, 7, 9, 9a, 11 (Q37019365)


 
   
48648/7-7964
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Berkova 442/4, 443/6, 485/10, 491/14, 475/7, 472/9, 2837/9a, 573/11
49°13′34,32″ s. š., 16°35′33,17″ v. d.
Rodinný dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Neorenesanční průčelí řadových rodinných domů. Nejlépe dochovaná část přízemní zástavby Králova Pole s neobyčejně náročně pojatými novorenesančními fasádami, v rámci daného stavebního typu pravděpodobně nejbohatšími v českých zemích.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Palackého třída 116 (Q37018714)


 
   
48658/7-7974
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 1330/116, Kollárova 1330/10
49°13′34,09″ s. š., 16°35′37,04″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí nárožního domu ve stylu mezinárodní tradicionální architektury. Mohutný nárožní objekt se zdůrazněným zaobleným nárožím ukončeným štítem.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Palackého třída 106–114 (Q37018733)


 
   
48657/7-7973
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 773/106, 772/108, 810/110, 811/112, 19/114, Kollárova 19/9
49°13′32,08″ s. š., 16°35′38,45″ v. d.
Měšťanský dům - soubor domů, z toho jen: průčelí jednotně řešené uliční řady v novorenesančním stylu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Palackého třída 84 (Q37018747)


 
   
48656/7-7972
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 879/84
49°13′26,94″ s. š., 16°35′41,3″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Jedna z nejčistších ukázek secesní architektury v Brně, s uplatněním typických motivů kouřové linky a s průběžnou kovovou markýzou nad okny druhého podlaží.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Vila Marie (Q33525775)


 
   
47904/7-7216
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 258/73
49°13′31,13″ s. š., 16°35′36,14″ v. d.
Vila Marie, vila Vladimíra Kubeše. Reprezentativní neorenesanční vila z doby kolem poloviny 19. století. Jednopatrová vila v zahradě s dekorativně akcentovaným hlavním průčelí, obráceným do ul. Palackého. Budova je založena zhruba na půdoryse čtverce. Pětiosé hlavní průčelí je promodelováno ústředním převýšeným rizalitem s dvoupodlažní lodžií a představeným dvouramenným schodištěm. Pětiosé zadní průčelí má bohatší hmotové členění. Trojosá, v prvním patře arkádová lodžie vstupního průčelí, zakončená trojúhelným štítem s reliéfní štukovou dekorací s postavičkami putti na ploše tympanonu. Ve vlysu kladí, které sloupy nesou, je umístěn plastický nápis VILLA MARIE.

Památkově chráněno od 19. února 1988.

Jaruškův dům (Q12024233)


 
   
17836/7-164
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 1143/65
49°13′28,7″ s. š., 16°35′38,54″ v. d.
Činžovní dům - Jaruškův dům. Jedna z předních staveb české architektonické moderny z počátku tvůrčího období architekta Josefa Gočára v jeho předkubistickém období. Polořadový dvoupatrový dům s půdním polopatrem. Symetrické uliční průčelí akcentuje v 1. a 2. patře dvousosý čtvercový arkýř. Průčelí půdního polopatra pod silně vyloženou masivní deskovitou korunní římsou je prolomeno sledem sedmi horizontálně orientovaných štěrbinových okenních otvorů. Dvorní průčelí člení výrazně vysunutý hranol schodištního útvaru.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Palackého třída 63 (Q37018780)


 
   
48654/7-7970
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 1174/63
49°13′28,28″ s. š., 16°35′39,04″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Střídmá fasáda meziválečného řadového nájemního domu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Palackého třída 59 a 61 (Q37019132)


 
   
48622/7-7938
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Husitská 1365/1, 1364/2 a 4, Palackého třída 1365/59, 1364/61
49°13′26,49″ s. š., 16°35′39,35″ v. d.
Činžovní dům - dvojice naproti sobě stojících nárožních polyfunkčních domů s pilířovou kolonádou, které jsou ukázkou meziválečné neoklasicistní architektury

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Palackého třída 57 (Q37018796)


 
   
48653/7-7969
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 1178/57
49°13′25,03″ s. š., 16°35′40,97″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Pozdně secesní řadový dům s výrazný plastickým a dekorativním členěním průčelí.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Palackého třída 55 (Q37019033)


 
   
48652/7-7968
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 1104/55
49°13′24,53″ s. š., 16°35′41,26″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Pozdně secesní řadový dům.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Palackého třída 53 (Q37018561)


 
   
48651/7-7967
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 1111/53
49°13′24,03″ s. š., 16°35′41,54″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Zajímavá aplikace barokních kompozičních schémat na běžném secesním řadovém domě.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Husitská 6 (Q37019097)


 
   
48626/7-7942
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Husitská 1127/6
49°13′26,58″ s. š., 16°35′37,19″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Nájemní dům ve stylu tradicionalistické meziválečné architektury s prvky secesní výzdoby. Datováno do 20. let 20. století.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Husitská 10 (Q37019083)


 
   
48627/7-7943
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Husitská 1120/10
49°13′26,12″ s. š., 16°35′35,67″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Řadový nájemní dům s neorenesančním tvaroslovím.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Husitská 12 (Q37019066)


 
   
48628/7-7944
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Husitská 1115/12
49°13′25,85″ s. š., 16°35′34,67″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Secesní řadový činžovní dům se symetricky řešeným průčelím.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Husitská 5 a 7 (Q37018811)


 
   
48623/7-7939
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Husitská 1154/5, 1155/7
49°13′24,91″ s. š., 16°35′37,11″ v. d.
Činžovní dům - dvojdům, z toho jen: průčelí. Meziválečné nájemní domy s lehce rondokubistickým tvaroslovím 20. let 20. století.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Husitská 9 (Q37019114)


 
   
48624/7-7940
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Husitská 1190/9
49°13′24,84″ s. š., 16°35′36,08″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Secesní řadový nájemní dům se symetricky zajímavě řešeným průčelím.

Poznámka: Monumnet uváděl ulici Husistká
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Husitská 13 (Q37018477)


 
   
48625/7-7941
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Husitská 1233/13, Slovinská 1233/1
49°13′23,89″ s. š., 16°35′34,05″ v. d.
Nárožní činžovní dům, z toho jen: průčelí ve stylu pozdní secese.

Poznámka: MonumNet uváděl ulici Slivinská
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Slovinská 3 (Q37019588)


 
   
48635/7-7951
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Slovinská 1183/3
49°13′23,38″ s. š., 16°35′34,29″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí, Řadový dům z meziválečného období.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Park na Slovanském náměstí (Q37021254)


 
   
11840/7-8778
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Slovanské náměstí
49°13′23,44″ s. š., 16°35′28,21″ v. d.
Park na Slovanském náměstí. Významná realizace posecesní zahradní architektury od předního architekta Leberechta Miggleho z Hamburku.

Památkově chráněno od 13. června 1997.

Základní škola Slovanské náměstí (Q37019047)


 
   
48629/7-7945
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Slovanské náměstí 1218/2, Bulharská 1218/1, Srbská 1218/2
49°13′25,79″ s. š., 16°35′30,56″ v. d.
Základní škola, z toho jen: průčelí. Modernistické symetrické průčelí budovy základní školy z let 1912–1913.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Slovanské náměstí 4 a 4a (Q37019467)


 
   
48630/7-7946
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Slovanské náměstí 1369/4a, 1370/4, Srbská 1370/1
49°13′25,24″ s. š., 16°35′27,48″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Architektonicky výrazný nárožní nájemní dům o dvou číslech popisných vybudovaný v meziválečném období s ohlasy kubismu.

Poznámka: Monumnet uváděl ulici Strbská
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Slovanské náměstí 6 a 6a (Q37019148)


 
   
48631/7-7947
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Slovanské náměstí 1997/6, 1998/6a
49°13′24,87″ s. š., 16°35′26,54″ v. d.
Činžovní dům dvojdům, z toho jen: průčelí. Hmotově členěný řadový dvojdům meziválečné architektury. Řadový čtyřpodlažní dvojům s pátým podlažím v podkroví. Obě shodné fasády členěny dvojicemi polygonálních arkýřových rizalitů nad přízemím, s polygonálním zasklením. Nad výrazně vyloženou korunní římsou dvě oddělená půdní polopatra o třech okenních osách s pultovou střechou.

Poznámka: Ačkoliv podle původního zápisu do státního rejstříku jsou chráněná jen průčelí, Památkový katalog uvádí jako součást památky celé domy.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Slovanské náměstí 8 a 8a (Q37019622)


 
   
48633/7-7949
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Slovanské náměstí 1584/8, 1587/8a
49°13′24,65″ s. š., 16°35′25,7″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Zajímavě hmotově členěné průčelí řadového dvojdomu z meziválečného období s aplikací arkýřů a průběžných balkonů.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Slovanské náměstí 10 (Q37019603)


 
   
48634/7-7950
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Slovanské náměstí 1141/10
49°13′24,52″ s. š., 16°35′25,03″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí řadového domu v secesním slohu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Gymnázium Brno (Q37019177)


 
   
48632/7-7948
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Slovanské náměstí 1804/7, Charvatská 1804/31
49°13′21,84″ s. š., 16°35′29,07″ v. d.
Střední škola - Gymnázium, z toho jen: průčelí. Výrazný nárožní objekt z meziválečného období.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Těšínská 9 (Q37019536)


 
   
48638/7-7954
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Těšínská 1272/9, Tyršova 1272/5
49°13′25,42″ s. š., 16°35′21,22″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Monumentální nárožní nájemní dům, vybudovaný v konzervativní linii meziválečné architektury s ohlasy kubistického tvarování hmoty na průčelí.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Těšínská 3 a 3a (Q37019552)


 
   
48637/7-7953
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Těšínská 1281/3, 1282/3a
49°13′23,72″ s. š., 16°35′22,62″ v. d.
Rodinný dům dvojdům, z toho jen: průčelí. Průčelí rodinného dvojdomku vybudovaného v doznívajícím secesním stylu již bez dekorativní výzdoby.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Těšínská 1, Skácelova 2a (Q37019571)


 
   
48636/7-7952
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Těšínská 2483/1, Skácelova 1253/2a
49°13′22,68″ s. š., 16°35′23,26″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Příklad konzervativní meziválečné architektury. Nárožní dům má dvě čísla popisná.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Skácelova 2 (Q37019520)


 
   
48639/7-7955
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Skácelova 1254/2
49°13′21,99″ s. š., 16°35′21,59″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Průčelí rodinného domu s prvky novorenesančního tvarosloví a art-decovou výzdobou.

Poznámka: Monumnet uváděl ulici Moskevská
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Skácelova 8 (Q37019331)


 
   
48640/7-7956
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Skácelova 1133/8
49°13′21,51″ s. š., 16°35′19,83″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Secesní průčelí drobného rodinného domu z konce 19. století, s historizující výzdobou.

Poznámka: Monumnet uvádí ulici Moskevská
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Skácelova 12 (Q37019486)


 
   
48641/7-7957
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Skácelova 1209/12
49°13′21,16″ s. š., 16°35′18,6″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Průčelí rodinného domu v modernistickém stylu z roku 1913.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Skácelova 14 (Q37019637)


 
   
48642/7-7958
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Skácelova 1134/14
49°13′20,94″ s. š., 16°35′17,84″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Secesní průčelí rodinného domu z konce 19. století.

Poznámka: Monumnet uvádí ulici Moskevská
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Svatopluka Čecha 60 (Q37019381)


 
   
48647/7-7963
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Svatopluka Čecha 1708/60
49°13′16,8″ s. š., 16°35′21,9″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí z meziválečného období (20. léta 20. století), spíše tradičně orientované.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Husův sbor (Q12020998)


 
   
48694/7-8046
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Svatopluka Čecha 1405/35a
49°13′17,54″ s. š., 16°35′29,04″ v. d.
Sbor Husův, z toho jen: průčelí. Funkcionalistická neorientovaná kostelní stavba na obdélném půdorysu se sedlovou střechou, stupňovitými štíty a s masivní centrální věží před severním štítem. K věži je z východní strany (v pohledu vlevo) přistavěna nízká prosklená předsíň, z opačné strany vysoké čtyřpodlažní křídlo fary. Horní část věže je ve volných třech stranách prolamovaná trojicemi úzkých, vysokých šestidílných oken. Věž je zakončena římsou a nadestavěna otevřeným hranolovým tamburem prolamovaným již ve všech stranách trojicemi obdélných otvorů s kovovým zábradlím. Hranolový tambur je zakončen římsou a projmutou jehlancovou střechou završenou špicí s kalichem. Stavba vybudovaná v roce 1925 podle projektu brněnského architekta Josefa Nováka.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Vackova 72a a 72b (Q37019350)


 
   
48649/7-7965
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Vackova 2174/72a, 2175/72b
49°13′13″ s. š., 16°35′23,17″ v. d.
Rodinný dům dvojdům, z toho jen: průčelí. Řadový dvojdům se symetricky řešenou fasádou v duchu funkcionalismu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Jungmannova 48 (Q37019398)


 
   
48646/7-7962
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Jungmannova 841/48
49°13′12,26″ s. š., 16°35′32,2″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí s bohatou výzdobou fasády ve stylu pozdního eklektického historismu závěru 19. století.

Poznámka: MonumNet uváděl název ulice Jungmanova
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Jungmannova 46 (Q37019415)


 
   
48645/7-7961
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Jungmannova 855/46
49°13′12,4″ s. š., 16°35′32,77″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Secesní průčelí rodinného domu s patrnými lidovými motivy.

Poznámka: MonumNet uváděl název ulice Jungmanova
Památkově chráněno od 9. února 1989.

  Dobrovského 54 a 56 (Q37019432)


 
   
48644/7-7960
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Dobrovského 1299/54, 1300/56
49°13′9,83″ s. š., 16°35′29,96″ v. d.
Rodinný dům dvojdům, z toho jen: průčelí. Rodinný dvojdomek se symetricky řešeným průčelím. Jednoduché, lehce geometrizující tvarosloví je ukázkou vžité konzervativní linie meziválečného projektování.

Památkově chráněno od 9. února 1989.
Památková ochrana zrušena 16. ledna 2013.

Dobrovského 1–13 (Q37019449)


 
   
48643/7-7959
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída 157/9, Dobrovského 157/1, 269/3, 319/5, 1238/7, 1239/9, 305/11, 1279/13
49°13′12,04″ s. š., 16°35′45,01″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemních domů z meziválečného období ve stylu art-deco, doplněném výraznými dynamickými prvky doznívajícího kubistického slohu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Kasárna (Q37018910)


 
   
48650/7-7966
Pam. katalog
MIS
Královo Pole Palackého třída (1947/3), parc. 3799
49°13′8,67″ s. š., 16°35′50,57″ v. d.
Kasárna, z toho jen: průčelí. Vychovatelna císaře Františka Josefa (?), jezdecká kasárna, dnes budova Veterinární a farmaceutické univerzity. Monumentální novorenesanční objekt palácového typu. Samostatně stojící obdélný třípodlažní blok s plochými krajními a středním rizalitem, završeným nízkými atikami. Přízemí bosováno, průčelí členěno klasickými novorenesančními schématy italského původu. Původně jezdecká kasárna.

Poznámka: Momentálně je objekt dle RÚIAN bez adresy. Památkový katalog uvádí chybně adresu čp. 3. Na orientačním plánu Veterinární a farmaceutické univerzity je budova označená číslem 32 jako sídlo Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare a Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat a posluchárna 6.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat