Seznam kulturních památek v Brně-Žabovřeskách

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Žabovřesky v městské části Brno-Žabovřesky ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ŽabovřeskyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kolonie Nový dům (Q2560345)


 
   
48688/7-8040
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Petřvaldská (1010/6), 1009/8, 1008/10, Bráfova 1008/113, Šmejkalova 1015/144, 1014/146, 1013/148
49°12′21,1″ s. š., 16°34′16,21″ v. d.
Rodinný dům - soubor domů, kolonie Nový dům, z toho jen: průčelí. Kolonie Nový dům byla vybudována v letech 1927–1928 jako reprezentační Výstava soukromého bydlení v rámci Výstavy soudobé kultury v ČSR. Ukázka špičkového brněnského funkcionalismu vzniklá na základě kolektivní spolupráce směřující k vytvoření ideálního typu rodinných domů při využití nových poznatků v oblasti konstrukce a stavebních materiálů. Na základě parcelace pozemků pod svahem Wilsonova lesa vypracované Bohuslavem Fuchsem a Jaroslavem Gruntem vzniklo v několika skupinách celkem 16 dvou až třípodlažních domů. Podle řešení lze rozeznat dva základní typy: první, usilujících o vytvoření úsporné malobytové dispozice a druhý, představující vesměs samostatně stojící stavby vilového charakteru s byty střední kategorie. Hmotově byly všechny domy kubické se zcela nečleněnými fasádami, železobetonové konstrukce s cihlovým výplňovým zdivem. Ze souboru staveb obecně značně narušeného novodobými utilitárními úpravami jsou nejméně poznamenány domy Petřvaldská 6–10 a Šmejkalova 144–148, které jsou předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Jana Nečase 12 a 14 (Q37019734)


   
48452/7-7768
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Jana Nečase 624/12, 625/14, Šmejkalova 625/99
49°12′26,04″ s. š., 16°34′28,22″ v. d.
Rodinný dům - dvojdům, z toho jen: průčelí. Kompaktní symetricky členěný rodinný dvojdům z meziválečného období uzavírající uliční skupinu vilových staveb při Jurkovičově vile.

Poznámka: V adrese v MonumNetu bylo uvedeno též čo. 14, ale odpovídající čp. 625 nebylo uvedeno, parcelní čísla nebyla uvedena vůbec. Byl uveden též (starý) název ulice Šmejkalova.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Jana Nečase 8 a 10 (Q37019715)


   
48451/7-7767
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Jana Nečase 594/8, 595/10
49°12′25,53″ s. š., 16°34′29,99″ v. d.
Rodinný dům - dvojdům, z toho jen: průčelí. Zajímavě řešený rodinný dvojdům výrazně formované tradicionální hmoty. Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dvojdům. Základem hmotové kompozice jsou dva symetrické bloky s válcovými arkýři na vnitřních nárožích s vysokými valbovými střechami, které na odvrácených stranách pokračují až nad přízemí a dávají tak patru vzhled jakéhosi valbového štítu. Fasáda v patře tříosá, přičemž krajní vnitřní osy nahrazuji arkýře. V přízemí na vnitřních stranách tři úzká vysoká okna, na vnějších velké obdélné okno verandy. Oba tyto bloky spojuje příčný přizemní trakt se sedlovou střechou, zde též vstup. Kompozice hmot doplňují ještě vnější válcové rizality na odvrácených stranách obou bloků.

Poznámka: V adrese v MonumNetu bylo uvedeno též čo. 10, ale odpovídající čp. 595 nebylo uvedeno, parcelní čísla nebyla uvedena vůbec.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Jana Nečase 6 (Q37019698)


   
48450/7-7766
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Jana Nečase 567/6
49°12′24,96″ s. š., 16°34′31,62″ v. d.
Rodinný dům Josefa Kunce, z toho jen: průčelí. Rodinný dům s ohlasy lidového stavitelství podle projektu Dušana Samo Jurkoviče z roku 1907.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Jurkovičova vila (Q12027264)


 
   
36785/7-123
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Jana Nečase 335/2, Horákova 335/26
49°12′23,96″ s. š., 16°34′34,1″ v. d.
Jurkovičova vila, zahrada, ohrazení s bránou a brankou. Secesní vila od Dušana Samo Jurkoviče vsazená do působivého prostředí zahrady s původním ohrazením s branami představuje jeden z vrcholů folklorně orientované secese ve střední Evropě.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

  Marie Steyskalové 48–58 (Q37019773)


   
48454/7-7770
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Marie Steyskalové 867/48, 865/50, 866/52, 869/54, 868/56, 852/58
49°12′33,68″ s. š., 16°34′40,15″ v. d.
Skupina 6 jednotně řešených řadových domů od Aloise Kuby, postavená v letech 1926–1927, z toho jen: průčelí. Domy se sedlovými střechami, o třech podlažích. Vnitřní dispozice domků se odráží na uliční fasádě, poněvadž se prostorově člení na dvě části, vůči sobě o půl podlaží posunuté. Hmotová odlišnost je zdůrazněna i materiálem: 1) režným zdivem v jedné části o půl podlaží nižší a lícující s korunní římsou střechy, 2) tradiční omítkou vystupující o půl podlaží nad korunní římsu. Šestice domů je kompozičně v předzahrádkách doplněna dvěma garážemi.

Poznámka: Památkový katalog neobsahuje samostatně prvky památky, tj. jednotlivé domy ani jejich průčelí. Kulturní památka je označena pouze jednou adresou, další popisná čísla jsou uvedena jen v popisu památky.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.
Památková ochrana zrušena 6. února 2013.

Kaple svatého Václava (Q15895389)


 
   
48484/7-7800
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Burianovo náměstí, parc. 3404
49°12′43,88″ s. š., 16°34′42,99″ v. d.
Kaple sv. Václava, z toho jen: průčelí. Jednolodní kaple s trojbokým závěrem a průčelní hranolovou věží. V ploše lunetového tvaru vymezené šambránou a nadpražím vstupu se nachází pravoúhlý ciferník hodin. Loď je kryta sedlovou střechou, nad závěrem zvalbenou, věž je zastřešena vysokým jehlanem s makovicí a s křížem s trojlaločným ukončením břeven. Z hřebene sedlové střechy lodi vyrůstá drobný čtyřboký sanktusník s žaluziovými okenicemi krytý zalomeným jehlanem s křížem s trojlaločným ukončením břeven.

Památkově chráněno od 6. února 1989.

Krucifix (Q37021674)


 
   
15480/7-323
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Burianovo náměstí, u kaple sv. Václava, parc. 3405/1
49°12′44,06″ s. š., 16°34′43,08″ v. d.
Elegantně střízlivý kvalitní litinový kříž s jemně modelovaným korpusem ne zcela obvyklého typu.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Sirotkova 73–77 (Q37019750)


 
   
48453/7-7769
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Sirotkova 1038/73, 1039/75, 1040/77
49°12′37,78″ s. š., 16°34′46,92″ v. d.
Rodinný trojdům, z toho jen: průčelí. Jeden z nejhodnotnějších funkcionalistických objektů v Brně expresívní formy s výrazně plasticky tvarovanou hmotou, zaoblením stěn věžicových rizalitů a průběžnou zasklenou zaoblenou střešní terasou. Součást funkcionalistického okrsku při Eliášově ulici. Hmota stavby tvořená zadním širokým hranolovým blokem se střední vystupující částí ze kterého vyrůstají směrem do ulice dva mohutné věžicové schodišťové rizality zakončené půlobloukem svírající průčelí s ustupujícím přízemím a průběžným balkonem v hloubce průčelí 2. patra členěným dvěma příčkami nesoucími vyloženou korunní římsu. Střešní terasa je krytá prosklenou střechou dynamické obloukové formy narušenou patrně novodobějším středním zděným hranolovým vikýřem. Okenní otvory jsou pravoúhlé, boční průčelí rizalitů jsou prolomeny vysokými okenními otvory protáhlého obdélného tvaru osvětlujícími schodiště. Vstupy po stranách rizalitů kryjí nižší hranolové útvary kryté pulty.

Poznámka: V MonumNetu byla uvedena pouze adresa Sirotkova 1038/73 a památka byla označena jako dvojdům.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Eliášova 1–17 (Q37020457)


 
   
48436/7-7752
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Sirotkova 1041/79, Eliášova 1041/1, 1042/3, 1044/7, 1048/9, 700/11, 1021/13, 1037/15, 1036/17, Kameníčkova 1036/28
49°12′37,1″ s. š., 16°34′45,11″ v. d.
Rodinný dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Dva bloky domů z let 1927–1928 podle návrhu Aloise Kuby představují jeden z nejhodnotnějších stavebních souborů brněnského funkcionalismu pozoruhodný expresivní formou danou užitím prvku čtvrtkruhových lodžií, oken a prosklených teras.

Poznámka: V Památkovém katalogu uvedeno zmateně: u právní ochrany jsou jako prvky kulturní památky uvedeny jednak soubor průčelí a zároveň i průčelí jednotlivých domů, jako součásti souboru průčelí jsou však uvedeny celé jednotlivé domy.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Kameníčkova 26 a 24 (Q37020511)


   
48439/7-7755
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Kameníčkova 1045/26, 1046/24
49°12′35,9″ s. š., 16°34′46,42″ v. d.
Činžovní dům - dvojdům, z toho jen: průčelí. Funcionalistický rodinný dům. Jeden z nejhodnotnějších funkcionalistických objektů v Brně, dvojdům výrazně plastické hmoty a expresívní formy určované zaoblením stěny lodžie a průběžnou zasklenou zaoblenou střešní terasou. Součást funkcionalistického okrsku při Eliášově ulici.

Poznámka: V adrese v MonumNetu bylo uvedeno též sousedící čo. 24, avšak nebylo uvedeno odpovídající čp. 1046. Parcelní číslo nebylo uvedeno vůbec.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Kameníčkova 31 (Q37020560)


   
48440/7-7756
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Kameníčkova 1056/31
49°12′35,11″ s. š., 16°34′46,4″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Funkcionalistický rodinný dům výrazně brutalistní formy.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Eliášova 39 (Q37020473)


   
48437/7-7753
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Eliášova 1375/39, Jelínkova 1375/52
49°12′31,19″ s. š., 16°34′46,7″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Funkcionalistický rodinný dům expresivně působících proporcí a členění hmot.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Jelínkova 50 (Q37020486)


   
48438/7-7754
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Jelínkova 1264/50
49°12′32,09″ s. š., 16°34′47,45″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Funkcionalistický dům zcela lapidárních, ale neobyčejně expresivních proporcí a členění hmot.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Králova 4 (Q37020523)


 
   
48441/7-7757
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Králova 298/4, Šeránkova 298/2
49°12′39,15″ s. š., 16°34′57,46″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Ojediněle hmotně i tvaroslovně formovaný secesní dům s dominantním nárožním rizalitem zakončeným kupolí.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Základní škola Sirotkova (Q37020541)


 
   
48442/7-7758
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Sirotkova 371/36, Králova 371/6, Šeránkova 371/1
49°12′37,76″ s. š., 16°34′56,36″ v. d.
Škola, z toho jen: průčelí. Mohutný blok členité školní budovy se střídmým secesním dekorem, který dosahuje v severním vstupním rizalitu značné originality.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Kounicova kolej (Q12031197)


 
   
11790/7-145
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Králova 643/45, Mučednická 643/42
49°12′29,07″ s. š., 16°34′57,68″ v. d.
Studentská kolej Kounicova. Monumetální stavba v duchu tradicionální moderny umístěná v ohrazeném parku s památníkem Vítězství nad fašismem. Budova kolejí během nacistické okupace sloužila jako vězení a popravčí místo.
  • budova koleje čp. 643. Monumentální čtyřpatrová budova o dvou trojkřídlých blocích soustředěných kolem dvora a spojených vstupním útvarem a dvorní přízemní budovou tělocvičny.
  • park, parkově upravená ohrazená plocha
  • památník Vítězství nad fašismem, duplicitně chráněno též samostatně pod č. (32282/7-6983 (PkMISSezObr))

Poznámka: Též národní kulturní památka.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Pomník osvobození (Q30105635)


 
   
32282/7-6983
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Mučednická, Králova, pp. 3005
49°12′30,9″ s. š., 16°34′56,39″ v. d.
Pomník osvobození, památník vítězství nad fašismem.

Poznámka: Památkově chráněn duplicitně: jednou jako součásti Kounicových kolejí (11790/7-145 (PkMISSezObr)), jednou samostatně, zároveň je celý areál chráněn i jako národní kulturní památka.
Památkově chráněno od 31. ledna 1978.

  Tichého 21 (Q37019790)


   
48455/7-7771
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tichého 537/21
49°12′21,68″ s. š., 16°34′46,13″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Rodinný dům expresivní formy průčelí s pozoruhodným portikem, zajímavě mísící secesní reminiscence lidové architektury se strohou hmotností moderny, zřetelná ispirace anglickou cottage.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.
Památková ochrana zrušena 11. září 2020.

Krondlova 6 (Q37019893)


 
   
48444/7-7760
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Krondlova 511/6
49°12′13,98″ s. š., 16°34′50,03″ v. d.
Rodinná vilka se zahradou a uličním oplocením. Vila ztvárněná v pozoruhodných formách moderny.

Poznámka: Původně zapsáno jen průčelí vily, na vilu a uliční oplocení byla ochrana rozšířena k 28. 8. 2020.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Krondlova 8 (Q37020388)


 
   
48446/7-7762
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Krondlova 504/8
49°12′14,6″ s. š., 16°34′49,51″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Svou monumentalitou a klasicizujícími motivy atypická hodnotná ukázka brněnské historizující moderny ve vilové architektuře.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Krondlova 18 (Q37020355)


 
   
48447/7-7763
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Krondlova 531/18
49°12′17,67″ s. š., 16°34′46,53″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Pozoruhodný příklad architektonické moderny eklekticky užívající klasicizující a neobarokní formy.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Krondlova 20–22 (Q37019670)


 
   
48448/7-7764
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Krondlova 517/20, 518/22
49°12′18,37″ s. š., 16°34′45,91″ v. d.
Rodinný dům - dvojdům, z toho jen: průčelí. Ojediněle řešený dvojštítový převýšený vilový dům se zřejmými odkazy na britskou moderní architekturu, napodobující britskou cottage, je neobvykle originálním dílem moderny secesního výrazu. Asymetricky umístěný, z větší části prosklený polygonální arkýř domu čo. 22 člení vertikálně uliční průčelí dvojdomu. Druhý, drobný přízemní polygonální arkýř nese spolu s hranolovým sloupkem na druhé straně stříšku kryjící pravoúhlý vstup do domu čo. 20. K jižnímu bočnímu průčelí domu č.o. 20 přiléhá částečně prosklená veranda krytá pultem, jižní vysoká valbová střecha je prolomena velkým nevzhledným vikýřem.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Krondlova 28 (Q37019684)


 
   
48449/7-7765
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Krondlova 522/28
49°12′20,27″ s. š., 16°34′44″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Vila v duchu historizující moderny pozoruhodné různými formami obložení stěn.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Slavíkova vila (Q37019806)


 
   
48456/7-7772
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tůmova 2086/15, Lužická 2086/1
49°12′21,84″ s. š., 16°34′59,72″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Funkcionalistická vila vybudovaná v letech 1930–1932 podle projektu Josefa Kranze s dobově jedinečným zasazením do okolního přírodního rámce svažité terasovitě řešené zahrádky. Bohatě hmotově členěná třípodlažní stavba rodinného domu v exponované nárožní poloze ve svažitém terénu na pozemku tvaru přibližně čtvrtvýseče se zaobleným ostrým úhlem. Uliční průčelí do Tůmovy ulice je akcentováno nad suterén vyloženým kubusem přízemí neseným trojicí subtilních válcových sloupků, na němž byla umístěna terasa s plným parapetem. Jižní nárožní průčelí do ulice Lužické je členěno hranolovým rizalitem prolomeným průběžním pásovým okenním otvorem v přízemí a obdobným pásovým okenním otvorem je prolomeno i 1. patro domu nad rizalitem. Z rizalitu plynule vychází balkon kryjící vstup do domu. Východní průčelí vyniká dominantní hmotou hladkého zaobleného nároží završeného atikovou zídkou tvořící nejvyšší část stavby. Před vstupním průčelím z ulice Tůmovy se nachází novostavba garáže.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Fuchsova vila (Q33525783)


 
   
31398/7-121
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Hvězdárenská 860/2
49°12′24,64″ s. š., 16°35′1,68″ v. d.
Vila z raného období tvorby Bohuslava Fuchse, vykazující již zralé funkcionalistické prvky, inspirovaná Le Corbusierovým purismem, prostorovým pojetím Adolfa Loose i volnou dispozicí Miese van der Rohe.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Lužická 17 (Q33525724)


 
   
102663
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Lužická 2095/17
49°12′24,09″ s. š., 16°35′5,72″ v. d.
Funkcionalistický rodinný dům s téměř intaktně dochovaným interiérem. Nepodsklepený suterénní třípodlažní řadový rodinný dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou tvořící součást dosud z uliční strany fasádově jednotného souboru obytných řadových domů zbudovaných firmou bratří Viléma a Aloise Kubů v roce 1934 dle návrhu architekta Viléma Kuby. Hranolový arkýř prolomený v prvním i v druhém patře pásovými okenními otvory.

Památkově chráněno od 7. listopadu 2007.

Chládkova 4–8 (Q37019827)


 
   
48457/7-7773
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Chládkova 900/4, 901/6, 902/8
49°12′40,5″ s. š., 16°35′6,75″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Řadové nájemní domy v duchu pozdního historismu. Skupina tří architektonicky příbuzných řadových nájemních domů, typických pro brněnskou architekturu německé provenience přelomu 19. a 20. století. Řadové čtyřpodlažní nájemní domy. Domy čo. 4 a 6 mají téměř totožné fasády o třech okenních osách se středním mírně vystupujícím polem pokračujícím nad úrovní korunní římsy štítem. Dům čo. 8 má tři okenní osy bez středního pole, ale taktéž se štítem nad středovou osou.

Poznámka: Popis všech tří domů je v Památkovém katalogu obsažen pouze na listu průčelí domu Chládkova 900/4.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Chládkova 2 (Q37019914)


 
   
48461/7-7777
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Minská 898/20, Chládkova 898/2
49°12′39,6″ s. š., 16°35′5,99″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Nájemní dům v exponované nárožní poloze představuje typický příklad brněnské architektury německé provenience z počátku 20. století v duchu pozdního historismu. Nárožní čtyřpodlažní nájemní dům se zkoseným nárožím, v němž v 3. podlaží arkádový arkýř a nejvýše vrcholícím valbově zastřešenou drobnou věžičkou, sevřenou po obou stranách novorenesančními štíty, od nichž vybíhá prolamovaná nízká atika k shodným štítům na kraji obou průčelí.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Křížový pamětní kámen (Q37020880)


 
   
50554/7-8901
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Minská, před čo. 13, pp. 3297/1
49°12′37,84″ s. š., 16°35′9,23″ v. d.
Pamětní křížový kámen, žulový objekt pocházející ze 14.–15. století. Jeho jedinečnost tkví v tom, že se patrně dodnes zachoval na původním místě. Osazený snad původně při okraji dálkové cesty směřující od města Brna k přemyslovskému hradu Veveří, na počátku vesnice zvané Vinohrádky, která vznikla roku 1784 na místě zrušeného panského dvora. V současnosti je osazen kámen v chodníku u tramvajové zastávky.

Památkově chráněno od 1. září 2000.

Minská 6 (Q37019654)


 
   
48460/7-7776
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Minská 893/6
49°12′38,53″ s. š., 16°35′10,77″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Nájemní dům je výraznou ukázkou střízlivé, v podstatě geometrické brněnské secese.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Minská 4 (Q37019870)


 
   
48459/7-7775
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Minská 892/4
49°12′38,3″ s. š., 16°35′11,48″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Nájemní dům je výraznou ukázkou střízlivé, v podstatě geometrické brněnské secese.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Minská 2 (Q37019956)


 
   
48463/7-7779
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Minská 878/2, Tábor 878/1
49°12′38,18″ s. š., 16°35′12,22″ v. d.
Městský dům, z toho jen: průčelí. Neorenesanční nárožní dům. Restaurace U Kyršů.

Poznámka: V MonumNetu bylo uvedeno pouze průčelí, v Památkovém katalogu je jako památka veden již celý dům.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

  Tábor 11 (Q37020045)


 
   
48467/7-7783
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 883/11
49°12′40,24″ s. š., 16°35′14,41″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Řadový nájemní dům v duchu střídmě pojaté secese.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.
Památková ochrana zrušena 21. května 2020.

  Tábor 13 (Q37020086)


 
   
48469/7-7785
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 884/13
49°12′40,65″ s. š., 16°35′14,76″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Řadový nájemní dům v duchu střídmě pojaté secese.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.
Památková ochrana zrušena 27. října 2018.

Tábor 15 (Q37020124)


 
   
48471/7-7787
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 885/15, Zborovská 885/7
49°12′41,02″ s. š., 16°35′15,15″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Nárožní nájemní dům v duchu secese.

Poznámka: V roce 2013 ministerstvo kultury zamítlo návrh zrušit památkovou ochranu.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Tábor 17–19 (Q37019847)


 
   
48472/7-7788
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 886/17, 887/19, Zborovská 886/8
49°12′42,42″ s. š., 16°35′16,36″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí
  • Tábor 886/17, Zborovská 886/8. Nárožní nájemní dům v duchu secese. Rohový čtyřpodlažní dům se zkoseným nárožím a s podezdívkou. Průčelí do obou ulic je, přes určité sjednocující tvarosloví, odlišně členěno. Vstup do domu je z ulice Tábor. Ve štítu plastický štukový letopočet 1910. 49°12′42,13″ s. š., 16°35′16,09″ v. d.
  • Tábor 887/19. Řadový nájemní dům v duchu střídmě pojaté secese. 49°12′42,64″ s. š., 16°35′16,51″ v. d.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Tábor 23 (Q37020789)


 
   
48473/7-7789
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 889/23
49°12′43,45″ s. š., 16°35′17,22″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Řadový nájemní dům v duchu střídmě pojaté secese s téměř klasicizujícími reminiscencemi.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Tábor 25 (Q37020768)


 
   
48474/7-7790
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 890/25
49°12′43,84″ s. š., 16°35′17,55″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Řadový nájemní dům v duchu secese.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Tábor 16 (Q37020141)


 
   
48458/7-7774
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 942/16, Zborovská 942/4
49°12′41,5″ s. š., 16°35′17,64″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Monumentální nájemní dům v exponované nárožní poloze, příklad jedné z forem meziválečné architektury s ohlasy neoklasicismu a kubismu.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Tábor 14 (Q37020106)


 
   
48470/7-7786
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 943/14, Zborovská 943/5
49°12′40,45″ s. š., 16°35′16,73″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Nárožn nájemní dům v duchu secese.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Tábor 12 (Q37020065)


 
   
48468/7-7784
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 2331/12
49°12′39,88″ s. š., 16°35′16,2″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Řadový nájemní dům v duchu eklektického historismu s prvky secese.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Tábor 8–10 (Q37020023)


 
   
48466/7-7782
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 2332/10, 2333/8
49°12′39,29″ s. š., 16°35′15,81″ v. d.
Činžovní dům - dvojice domů, z toho jen: průčelí. Řadové nájemní domy s průčelími pozoruhodné secesní kompozice s vegetabilními motivy.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Tábor 4–6 (Q37019999)


 
   
48465/7-7781
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 2334/6, 2335/4
49°12′38,55″ s. š., 16°35′15,17″ v. d.
Činžovní dům - dvojice domů, z toho jen: průčelí. Dvojice shodně řešených řadových třípodlažních nájemních domů v duchu střídmě pojaté secese, sousedících s výraznými secesními objekty. Každý z domů shodně symetricky řešen podle střední osy: v přízemí půlkruhový vstup rámovaný výrazným pásem, nad ním mělký okenní arkýř.

Poznámka: Podrobný popis obou domů je v Památkovém katalogu pouze na listu průčelí domu Tábor 2334/6.
Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Tábor 2 (Q37019977)


 
   
48464/7-7780
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Tábor 2214/2, Veveří 2214/122
49°12′37,85″ s. š., 16°35′14,38″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Nárožní nájemní dům v duchu secese. Nárožní třípodlažní nájemní dům se zaobleným nárožím, nad nímž vyrůstá část třetího podlaží, zatímco nad uličními křídly je bohatě zdobená atika na celkem 16 okenních os.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Veveří 123 (Q37019935)


 
   
48462/7-7778
Pam. katalog
MIS
Žabovřesky Veveří 2215/123
49°12′35,58″ s. š., 16°35′16,93″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Řadový nájemní dům ve stylu brněnské dekorativní secese.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat