Seznam kulturních památek v Bavorově

Seznam kulturních památek v obci Bavorov v okrese Strakonice

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Bavorov v okrese Strakonice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BavorovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37002220)


 
   
16196/3-3991
Pam. katalog
MIS
Bavorov Kostelní, st. 92
49°7′20,31″ s. š., 14°4′36,58″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven ve druhé polovině 14. století na místě staršího, filiálního kostela. Byl původně plánován jako jednolodní na pravidelném křížovém půdorysu, později po dostavění presbytáře a příčné lodi proveden jako dvoulodí sklenuté původní obkročnou klenbou na dva pilíře. Roku 1604 byl stavitelem Petrem Vlachem z Vodňan položen základ k druhé věži na jihozápadním nároží. Roku 1649 kostel poničil požár, následně v letech 1652–1654 byl chrám eggenberským stavitelem Petrem Spinetou přestavěn v trojlodí s pětiboce uzavřeným presbytářem se sakristií na severní straně. 9. září 1867 požár zachvátil velkou kostelní věž. V následujících dvou letech velkou věž přestavěl písecký stavitel Špirhanzl. V letech 1905–1908 byl kostel regotizován dle plánů J. Mockera. Vnitřní úprava byla provedena roku 1938 M. Boháčem. Sakristie je spojena chodbou na obloucích s přilehlou farou. Při severním rameni příčné lodi se nachází obdélníková věžovitá kaple Anděla strážce, na severní straně trojlodí kostnice a při jeho jihozápadním nároží větší třípatrová renesanční věž. Areál kostela je tvořen kostelem, křížem před kostelem, schodištěm na východní straně a ohradní zdí s kovovou mříží. Jedna z nejvyznamnějších jihočeských gotických staveb.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Fara (Q31846288)


 
   
20188/3-3990
Pam. katalog
MIS
Bavorov Dr. Mareše 100
49°7′20,82″ s. š., 14°4′36,66″ v. d.
Barokní patrová budova fary je spojena se sakristií kostela Nanebevzetí Panny Marie klenutou chodbou na obloucích s pilíři. Na faru navazuje klenutá brána s gotickým portálem. Areál doplňují hospodářské budovy a špýchar s barokními štíty. Areál je tvořen vlastní budovou fary na jihu, hospodářskými budovami (špýchar, stáje, chlévy) na severozápadní straně a stodolou na východní straně. Na jihu se nachází zahrada ohraničená ohradní kamennou zdí. Na fara navazuje brána s gotickým portálem.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Zámek Bavorov (Q33521492)


 
   
37979/3-3989
Pam. katalog
MIS
Bavorov náměstí Míru 14, Jirsíkova 114, Panská, Dr. Mareše
49°7′19,69″ s. š., 14°4′40,9″ v. d.
Zámek: Sídlo správy bavorského panství bylo postaveno za rožmberské vlády na konci 16. století. Hlavní zámecká budova upravená za vlády Eggenbergů orientovaná do náměstí, má cenné interiéry včetně konstrukcí (klenuté přízemí a patro, výmalba ústředního prostoru). Formální výraz vtiskla objektu, který je s velkou pravděpodobností zčásti staršího založení, raně barokní úprava. Rozloha parcely naznačuje mladší scelování menších pozemků.
  • zámek čp. 14. Jednopatrový objekt obdélného půdorysu se obrací východním, devítiosým průčelím do náměstí; budovu kryje zvalbená sedlová střecha. Nad portálem hlavního průčelí jsou malované znaky - eggenberský a schwarzenberský. Tvoří západní partii severní fronty zástavby čtvercového náměstí.

Další části areálu byly vyjmenovány v MonumNetu. Valeně zaklenutým průjezdem je z náměstí přístupný dvůr areálu, obklopený po obvodu hospodářskými objekty. Stavební úpravy budov na východní a severní straně areélu zčásti narušily nebo znehodnotily jejich autentické hodnoty.

  • hospodářská budova,
  • hospodářská budova čp. 114,
  • stodola,
  • dvůr

Památkově chráněno od roku 1963.  

Kašna (Q37002203)


 
   
24742/3-3992
Pam. katalog
MIS
Bavorov náměstí Míru, pp. 2132/2
49°7′17,94″ s. š., 14°4′42,2″ v. d.
Ve středu náměstí je situována kamenná čtvercová kašna datovaná do roku 1742, opravovaná v roce 1869 a následně roku 2006. Hranol kašny je zdoben reliéfy pětilistých růží.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Špitál (Q31846307)


 
   
18591/3-3993
Pam. katalog
MIS
Bavorov Prachatická 33
49°7′13,01″ s. š., 14°4′35,58″ v. d.
Dům na obdélném půdorysu s novodobým přístavkem zádveří na severní straně, zastřešený sedlovou střechou s omítnutými štíty orientovanými k západu a východu. Dům byl v 80. letech 20. století zmodernizován a přestavěn na obytné účely i s vestavbou do podkroví, zmodernizovaná budova špitálu ztratila památkové hodnoty. Uprostřed jižní fasády býval středověký žulový portál polokruhově zaklenutý, který byl odstraněn, uložen na hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele v Žumberku (okr. České Budějovice)a nahrazen novodobými dvoukřídlovými dveřmi. V roce 2008 byl podán návrh na zrušení památkové ochrany, památkově chráněný by měl zůstat přemístěný kamenný portál. Památkový katalog v závěru popisu uvádí, že „památková ochrana se vztahuje pouze na portál“, ale neuvádí žádné rozhodnutí, kterým by rozsah památkové ochrany byl takto omezen.

Poznámka: Původně zapsáno jako „bývalá kaple a špitál“.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Ocelový železniční most (Q36864237)


   
33949/3-5944
Pam. katalog
MIS
Bavorov trať Čičenice - Volary, pp. 2173/1
49°7′3,25″ s. š., 14°4′49,01″ v. d.
Ocelový železniční most. V roce 2008 byl podán návrh na zrušení památkové ochrany. Železniční ocelový most nesplňuje památkové hodnoty. V Památkovém katalogu není uveden bližší popis ani fotodokumentace.

Památkově chráněno od roku 1988.  

Vodní mlýn a elektrárna (Q37002180)


 
   
23847/3-5249
Pam. katalog
MIS
Bavorov Na Drahách 294, 224
49°7′23,05″ s. š., 14°5′26,38″ v. d.
Areál mlýna s obytnými a hospodářskými budovami byl vybudován pravděpodobně v první polovině 19. století. Ve 30. letech 20. století byla přistavěna elektrárna s turbínou. Architektura staveb jednoduchá s trojúhelnými štíty. Areál mlýna tvoří obytná budova čp. 294 na jihozápadní straně straně. Na obytný dům navazuje vlastní budova mlýna s elektrárnou. Na severozápadní straně se nachází původně hospodářská budova, která byla přestavěna k obytným účelům (dnes čp. 224). Areál je doplněn náhonem - přítokem a odtokem (parc. 876/11 a 876/4).

Památkově chráněno od 7. května 1974.

BlaniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiljí (Q37006757)


 
   
23763/3-4011
Pam. katalog
MIS
Blanice st. 4, pp. 327
49°6′3″ s. š., 14°4′19″ v. d.
Původně románský kostel sv. Jiljí z druhé poloviny 12. století byl přestavěný ve 14., 17. a 18. století. Cenný dochovaný interiér s křížovými klenbami na konzolách, valenými klenbami, pozdně gotickým krovem a s prvky (hrotité a sedlové portály, dveře, kování). Kostel na malém návrší při jihozápadním okraji obce je obehnán funkčním hřbitovem, který je ohraničen ohradní zdí s bránou na jihu. Původně románský kostel s lodí a presbytářem byl rozšířen o příčnou loď, půdorysně vytvářející tvar kříže. K presbytáři byla na severu přistavěna sakristie a k lodi márnice a na jihu se nachází přístavek předsíně. V jihozápadním průčelí se nachází hranolová věž.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Kaple svaté Gertrudy (Q37006779)


 
   
23920/3-5229
Pam. katalog
MIS
Blanice st. 1
49°5′55,5″ s. š., 14°3′45″ v. d.
Lidová kaple sv. Gertrudy se selsko-barokními prvky, na čtvercovém půdorysu, s volutovým štítem a s bohatou štukovou výzdobou je datována do roku 1835. Kaple je situována v lese, zhruba 1 km jihozápadním směrem od vsi Blanice.

Památkově chráněno od 7. května 1974.

Tři pamětní kameny (Q37006830)


 
   
16616/3-4113
Pam. katalog
MIS
Blanice cesta Bavorov - Prachatice, pp. 180/2
49°6′6,01″ s. š., 14°3′42,45″ v. d.
Tři pamětní kameny. Dva dochované ze tří pamětních kamenů jsou situované na křižovatce silnic Prachatice a Blanice-Hájek. Jeden z nich - Křížový kámen - byl postaven na místě, kde roku 1520 přepadli a pobili rejtaři kupce a s jejich zbožím ujeli. Mezi kameny byl nově vložen litinový kříž, který není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Výklenková kaplička svatého Vojtěcha (Q37006805)


 
   
37484/3-4013
Pam. katalog
MIS
Blanice severně od vesnice, pp. 220
49°6′14,28″ s. š., 14°4′13,34″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Vojtěcha. Výklenková zděná kaple na úzkém obdélném půdoyrsu s trojúhelným štítem, s přední segmentovou nikou a s bočními nikami je datována do první poloviny 19. století. Kaple je situována cca 500 m severním směrem od vsi Blanice.

Památkově chráněno od roku 1963.  

ČichticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský dům čp. 80 (Q33244319)


 
   
41519/3-4081
Pam. katalog
MIS
Čichtice Čichtice 80, Dolní Židovna
49°5′52,56″ s. š., 14°5′12,92″ v. d.
Přízemní židovský domek s navazující stodůlkou z počátku 19. století. Dům má zachovalou dispozici, hmotu a i historické konstrukce (trámové stropy, krov). Dům čp. 80 je tvořen dvěma na sebe navazujícími objekty - hlavní obytný dům obdélného půdorysu a na něj navazující stodůlka, která je vklíněna mezi dům čp. 80 a čp. 79, vyplňuje tupý úhel mezi nimi. Před vstupní západní průčelí jsou předsazeny dvě malé přístavby zastřešené pultovou střechou navazující na hlavní sedlovou střechu. Tři objekty čp. 81, 80 a 79 bývaly vzájemně propojeny a všechny tři bývaly patrové. Po požáru v roce 1884? došlo ke snížení čp. 80 a 79 a dnes jsou oba dva objekty přízemní.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Židovský dům čp. 81 (Q33244311)


 
   
22354/3-4081
Pam. katalog
MIS
Čichtice Čichtice 81, Dolní Židovna
49°5′53″ s. š., 14°5′12,74″ v. d.
Židovský patrový dům z počátku 19. století byl upraven, přestavěn ve druhé polovině 20. století na počátku 21. století. Hlavní objekt je z ulice patrový, z východu přízemní (samostatná bytová jednotka). Dům obdélného půdorysu je zastřešen na severní straně valbovou střechou, na jižní sedlovou. Střecha je kryta betonovou krytinou. Před západní fasádu jsou předsazeny dvě přístavby - na severu přízemní objekt se sedlovou střechou (pravděpodobně bývalý hospodářský objekt) a na jihu patrová přístavba s pultovou střechou navazující na hlavní stěchu domu. Na východní straně jsou dva menší přístavky zádveří s pultovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Židovský dům čp. 92 (Q33244350)


 
   
31188/3-4081
Pam. katalog
MIS
Čichtice Čichtice 92, Dolní Židovna
49°5′53,39″ s. š., 14°5′12,42″ v. d.
Přízemní židovský dům drobného charakteru s vestavěným podkrovím a s prostými exteriémi byl postaven na počátku 19. století. V roce 1837 vlastnil dům Moises Bloch a dům sloužil jako škola, synagoga a měl i obytnou část. Objekt byl ve druhé polovině 20. století a patrně i na počátku 21. století upraven, zmodernizován.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Židovský dům čp. 85 (Q33244328)


 
   
45056/3-4081
Pam. katalog
MIS
Čichtice Čichtice 85, Dolní Židovna
49°5′53,73″ s. š., 14°5′11,46″ v. d.
Přízemní obdéný židovský dům prostého architektonického výrazu postavený na počátku 19. století, radikálně přestavěný v 70 letech 20. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Židovský dům čp. 86 (Q33244335)


 
   
38129/3-4081
Pam. katalog
MIS
Čichtice Čichtice 86, Dolní Židovna
49°5′53,38″ s. š., 14°5′11,49″ v. d.
Malý židovský domek na úzké parcelaci byl vystavěn na počátku 19. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

  Židovský dům čp. 88 (Q33244303)


 
   
36222/3-4081
Pam. katalog
MIS
Čichtice Čichtice 88, Dolní Židovna
49°5′52,83″ s. š., 14°5′11,66″ v. d.
Patrový židovský dům vystavený na počátku 19. století v památkově chráněném souboru židovských domů v lokalitě Dolní Židovna u Zlatého potoka. Dům obývalo patrně více rodin. Objekt byl ve druhé polovině 20. století zmodernizován. Dům je patrový, nepodsklepený a je zastřešen sedlovou střechou. Hmotově zachovalý objekt bez výraznější architektonické hodnoty, památková hodnota spočívá zejména v urbanistickém umístění pro zachování charakteru celé uliční zástavby s hustě řazenými jednotlivými židovskými domy. V jižních Čechách se jedná o unikátně zachovalou venkovskou židovskou enklávu s hustou zástavbou domů.

Památkově chráněno od roku 1963.  
Památková ochrana zrušena 16. července 2019.

Židovský dům čp. 75 (Q33244342)


 
   
22504/3-4081
Pam. katalog
MIS
Čichtice Čichtice 75, Horní Židovna
49°5′57,42″ s. š., 14°5′25,45″ v. d.
Drobný židovský domek situovaný v lokalitě Horní Židovna byl postaven na počátku 19. století. Dům má hladký volutový štít s větracími otvory a s čučkou. Interiér tvoří obytná část se zachovalou černou kuchyní a klenutá hospodářská část.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Židovský dům čp. 71 (Q33244295)


 
   
24861/3-4081
Pam. katalog
MIS
Čichtice Čichtice 71, Horní Židovna
49°5′57,72″ s. š., 14°5′26,05″ v. d.
Drobný židovský dům z počátku 19. století v půdorysném rozložení do L má sedlovou střechu a je výrazově velmi prostý. Přízemní nepodsklepený dům v půdorysném tvaru L má hlavní část domu zastřešenou sedlovou střechou, předsunutá část má střechu pultovou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Boží muka svatého Linharta (Q36862783)


 
   
19590/3-4082
Pam. katalog
MIS
Čichtice směr Blanice, pp. 99/7
49°6′2,23″ s. š., 14°5′1,64″ v. d.
Pilířková zděná boží muka sv. Linharta s hranolovou nástavbou a s nikami jsou datována do poloviny 19. století. Umístěna cca 100 m na západ od vsi. Ve východní nice bývala umístěna socha sv. Linharta, v ostatních patrně obrazy malované na plechu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Židovský hřbitov (Q28778068)


 
   
28262/3-4083
Pam. katalog
MIS
Čichtice jižně od obce, pp. 166
49°5′43,4″ s. š., 14°5′29,36″ v. d.
Židovský hřbitov se nachází jižně od vsi Čichtice, na svahu kopce Hnojnice. Byl založen pravděpodobně kolem poloviny 18. století. Na hřbitově ohraničeným ohradní zdí se dochovalo kolem 230 náhrobků a téměř čtvercová márnice s valbovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Mohylník (Q36862772)


   
42133/3-4084
Pam. katalog
MIS
Čichtice Čichtický les, trať Na babici, pp. 479/1
49°5′53,18″ s. š., 14°7′2,09″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy. Rozsáhlé mohylové pohřebiště tvořené 65 mohylami bylo využíváno ve střední době bronzové a starší době železné. Část byla prokopána již v 19. století. Ve třech prozkoumaných mohylách byly zjištěny žárové pohřby s nálezy zbraní, šperků a keramických nádob. Mohyly vytvářejí několik skupinek rozptýlených na ploše asi 140 × 120 m. Nacházejí se zde jak malé mohyly o průměru 4–8 m a výšce do 0,6 m, tak velké mohyly o průměru 8–15 m a výšce 1–1,8 m.

Památkově chráněno od roku 1963.  

SviněticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most (Q38141513)


 
   
32186/3-5948
Pam. katalog
MIS
Svinětice most č. 141-013 přes Bílský potok, pp. 959
49°8′27,54″ s. š., 14°5′48,4″ v. d.
Omítnutý kamenný most se čtyřmi oblouky s horní mostovkou a bez zídek byl postaven v 19. století, v roce 2002 byl poškozen povodní a v roce 2005 byl celkově rekonstruován a mírně rozšířen. Při rekonstrukci byly kolem dolní části pilířů zřízeny mohutné betonové obruby, které mají chránit paty pilířů před vymíláním vodou. Most se nachází na jihovýchodním okraji obce Svinětice, přemosťuje Bílský potok a vede po něm silnice II/141.

Památkově chráněno od roku 1988.  

TourovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38148558)


 
   
31859/3-4417
Pam. katalog
MIS
Tourov cesta k Hájku, pp. 479
49°7′14,98″ s. š., 14°2′7,87″ v. d.
Pilířková boží muka s nikami a s nástavbou byla postavena ve druhé polovině 18. století. Při jižním okraji obce.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Výklenková kaplička (Q38148551)


 
   
20533/3-5246
Pam. katalog
MIS
Tourov mezi čp. 4 a 5, pp. 489/1
49°7′22,76″ s. š., 14°2′5,34″ v. d.
Výklenková kaplička s polokruhovou nikou a trojúhelným štítem byla postavena v roce 1880. Při severozápadníkm okraji obce, mezi domy čp. 4 a 5.

Památkově chráněno od 7. května 1974.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat