Přechodový odpor je odpor, který vzniká ve spoji vodičů. Většinou je tento jev nežádoucí, a proto se jej snažíme minimalizovat (nelze jej nikdy úplně odstranit).

Příčina vzniku editovat

Základní příčinou vzniku přechodového odporu je elektrický odpor použitého materiálu. Ten je dán vztahem

 ,

kde   je rezistivita materiálu,   je délka vodiče a   obsah průřezu vodiče.

Příčinou jeho vyšší hodnoty, než by odpovídalo hodnotě vypočtené tímto vztahem, mohou být např. nerovnosti mezi spoji, různé nedokonalosti při spojování (studený spoj) a nečistoty na povrchu spojů, čímž se snižuje plocha dotyku ( ).

Snižování přechodového odporu editovat

Přechodový odpor spoje lze snížit vhodnou úpravou parametrů spoje, tak aby jeho elektrický odpor byl co nejnižší. Toho lze dosáhnout:

  • snížení rezistivity materiálu   použitím vhodných materiálů (např. stříbra)
  • zvýšením průřezu   zvětšením vodivé plochy spoje

U již existujícího spoje lze pak jeho přechodový odpor udržovat na nízkých hodnotách jeho vhodnou údržbou – čištěním a broušením kontaktů, případně opravou nebo výměnou spoje.