Oxoniový ion

ion H3O+

Oxoniový ion zkráceně oxonium (také hydronium, hydroxoniový ion či hydroxoniový kation) je označení pro ion H3O+, který vznikne navázáním ionu H+ na molekulu vody pomocí koordinačně-kovalentní vazby.

Model oxonia

Název oxonium, přesněji hydroxonium podle IUPAC, vychází z toho, že nosičem náboje je v podstatě atom kyslíku a je to kation, proto lze název oxonium odvodit ze slov oxygen = kyslík a onium = kation.

Příklad derivátů oxonia

V širším smyslu jsou oxoniové iony názvem pro organické deriváty ionu H3O+ ve formě [R−OH2]+, [R2OH]+, [R3O]+, kde R znamená organické radikály. Pokud jsou oxonium H3O+ nebo jeho organické deriváty přítomny jako kationy soli, nazývají se tyto sloučeniny soli oxonia.

Dva významy

editovat

Oxoniový ion je pojem z chemie používaný ve dvou významech.

Jednak se takto označuje ion H3O+, viz hydronium. Pro odlišení je možné tento první význam označovat jako hydroxonium případně hydroxoniový ion nebo již zmíněné hydronium.

Druhý význam tohoto slova se používá pro označení kationu s trojvazným kyslíkem. Ten vzniká tak, že kyslík, který má dvě běžné kovalentní vazby, vytvoří třetí vazbu s určitým kationem mechanizmem koordinačně-kovalentní vazby.

Je vidět, že pojem oxoniový ion používaný v prvním zde uvedeném smyslu je speciálním případem významu druhého.

Oxonium a faktor pH

editovat

Iony H3O+ vznikají při autoprotolýze vody, přičemž jeden proton H+ přechází z jedné molekuly vody na druhou. V rovnováze při teplotě 25 °C jsou ve vodě iony H3O+ stejně jako iony OH v molární koncentraci 10−7 mol/l, to odpovídá hodnotě faktoru pH=7. Oxonium má při standardních podmínkách hodnotu disociační konstanty pKa = −1,74.

Stabilita ionu H3O silně závisí na faktoru pH, tedy na kyselosti nebo zásaditosti prostředí. V neutrálním prostředí (čistá voda) a zásaditém prostředí je oxonium H3O+ nestabilní a velmi snadno se rozpadá na ion H+ a vodu. Uvolněný ion H+ pak buď reaguje s molekulou vody (s jinou nebo i s tou původní) za vzniku nového oxonia nebo reaguje s nějakou jinou molekulou či ionem schopným navázat vodíkový ion (například amoniak nebo OH). V kyselém prostředí, s jeho stoupající kyselostí, stabilita oxonia roste.

Životnost oxonia

editovat

Životnost ionu H3O+ je velmi krátká, asi 10−13 sekund. Připojený proton je totiž velmi snadno předán jiné molekule vody. V roztoku tak probíhá nepřetržitý přenos, kdy je jeden proton předáván z jednoho atomu kyslíku na další:

 

V určitém okamžiku může být proton hydratovaný dvěma molekulami vody:

 

Nebo dokonce třemi molekulami vody:

 

Výzkumy pomocí infračervené spektroskopie odhalily dokonce hydratovaný ion H13O6+. Vzhledem k tomu, že všechny tyto iontové formace ve vodné roztoku nehrají roli ve stechiometrických výpočtech, používá se pro oxonium zápis H3O+.

Stabilní soli

editovat

S některými velmi silnými kyselinami, například kyselinou chloristou, vytváří oxonium soli, které jsou stabilní i v pevném stavu.

H2O + HClO4 → [H3O]ClO4

Reference

editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Oxonium ion na anglické Wikipedii a Oxonium na německé Wikipedii.