Odklon (odklonění) obecně znamená odchýlení či odvrat od něčeho, v různých oborech má slovo různé speciální významy:

  • odklon (doprava) – dočasná změna trasy pravidelné dopravy
  • odklon (právo)
    • odklon od trestního řízení – procesní prostředek, jak se vyhnout trestnímu či soudnímu řízení (například vydání trestního příkazu, odstoupení od trestního stíhání, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo řešení jinou mimosoudní cestou)
    • odklon od normy – vyloučení aplikace určitého obecného právního institutu a jeho nahrazení smluvní úpravou (např. odklon od rovnosti podílů při vypořádání společného jmění manželů, odklon od obecné normy obchodního zákoníku v obchodní smlouvě atd.)
    • odklon v judikatuře, soudní rozhodnutí, které se odchyluje od dosavadních soudních rozhodnutí
  • odklonění – populární termín Martina Kocourka z roku 2011 pro usměrnění toku finančních prostředků ve vlastní prospěch
  • změna názoru, ideové linie, myšlenkového proudu, odchýlení od původního zaměření nebo od nějaké hodnoty či východiska apod. Též fyzická změna směru pohybu, záření atd.