Obecné užívání

Obecné užívání (též veřejné užívání) je pojem správního práva, který označuje právo každého občana na volné a zpravidla bezplatné užívání všeobecně přístupných materiálních statků (např. lesa, pozemních komunikací, náměstí apod.). Toto užívání by mělo odpovídat účelovému určení těchto statků.

Právo každého občana na veřejné užívání je chráněno zákonem stejně jako užívaný předmět (statek). Ochrana těchto práv je uskutečňována prostřednictvím správního dozoru nebo různými zákazy a omezeními ve prospěch veřejného užívání.