Národní strategický referenční rámec

Národní strategický referenční rámec (NSRR) je oficiální dokument, který popisuje strategii rozvoje České republiky v programovém období 20072013. Představuje základ pro čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie ve výši 26,69 miliard eur.

Evropská komise akceptovala priority rozvoje České republiky 26. července 2007. Národní strategický referenční rámec dojednal za Českou republiku vládou jmenovaný tým jehož členy byli Milan Půček, Milena Vicenová, Miroslava Kopicová, Petr Moos a Martin Tlapa.

NSRR vychází z principu partnerství v souladu s článkem 11 nařízení Rady č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999.

Příprava NSRR probíhala ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Českým statistickým úřadem, Agrární komorou, Svazem měst a obcí, Družstevní asociací, Svazem průmyslu a dopravy, Českomoravskou komorou odborových svazů, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Českou konferencí rektorů, Radou vlády pro nestátní neziskové organizace, Radou vlády pro výzkum a vývoj, a Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů.

Konkurenceschopná česká ekonomikaEditovat

Částka 5,11 miliard eur je určena na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Prostředky budou alokovány na základě operačních programů Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem je posílit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v ČR zvyšováním jeho produktivity, urychlit udržitelný hospodářský vývoj pomocí inovací a vyvolat strukturální změny v české ekonomice.

Otevřená, flexibilní a soudržná společnostEditovat

Částka 3,77 miliard eur je určena na vytvoření moderní občanské společnosti v České republice. Prostředky pro tuto oblast budou poskytovány na základě tří operačních programů: Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita. Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně citlivé a soudržné společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel. Zároveň mají být prostředky investovány do vytvoření moderního vzdělávacího systému, který přispěje k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity a flexibility trhu práce České republiky.

Atraktivní prostředíEditovat

Částka 10,68 miliard eur je určena na investice do zlepšení kvality životního prostředí a dostupnosti dopravních sítí v České republice. Prostředky budou poskytovány na základě operačních programů Životní prostředí a Doprava. Cílem je zlepšit dostupnost environmentální infrastruktury, obnovení kvality životního prostředí a podpora úspor energie. Zároveň má být posílena dostupnost dopravy a dopravní obslužnost při zmírnění dopadu dopravy na životnímu prostředí.

Vyvážený rozvoj územíEditovat

Částka 6,72 miliard eur je určena na investice do vyváženého a harmonického rozvoje celého území České republiky. Finanční pomoc bude poskytována prostřednictvím sedmi regionálních operačních programů a operačních programů Praha – Konkurenceschopnost, Integrovaný operační program a Technická pomoc. Cílem je odstraňování ekonomických rozdílů mezi regiony. Má jít o posílení ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti využitím ekonomických, sociálních a kulturních odlišností regionů České republiky.

Evropská územní spolupráceEditovat

Pro pomoc v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce je pro Českou republiku z fondů EU vyčleněno 389 miliónů eur. V případě ostatních programů pomoci v rámci Evropské územní spolupráce nejsou určeny alokace fondů EU pro jednotlivé státy.

Operační programyEditovat

Rozdělení finančních prostředků podle operačního programu a řídícího orgánu.
Operační program Řídící orgán % z celkové částky Příspěvek EU v eurech
Integrovaný OP[1] Ministerstvo pro místní rozvoj 5,93 % 1 582 390 162
OP Technická pomoc[2] Ministerstvo pro místní rozvoj 0,93 % 247 783 172
OP Podnikání a inovace[3] Ministerstvo průmyslu a obchodu 11,39 % 3 041 312 546
OP Lidské zdroje a zaměstnanost[4] Ministerstvo práce a sociálních věcí 6,88 % 1 837 421 405
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost[5] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6,85 % 1 828 714 781
OP Výzkum a vývoj pro inovace[6] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7,76 % 2 070 680 884
OP Životní prostředí[7] Ministerstvo životního prostředí 18,42 % 4 917 867 098
OP Doprava[8] Ministerstvo dopravy 21,63 % 5 774 081 203
ROP Střední Čechy[9] Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy 2,09 % 559 083 839
ROP Jihozápad[10] Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 2,31 % 619 651 254
ROP Severozápad[11] Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 2,79 % 745 911 021
ROP Jihovýchod[12] Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 2,64 % 704 445 636
ROP Severovýchod[13] Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 2,46 % 656 457 606
ROP Moravskoslezsko[14] Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2,68 % 716 093 217
ROP Střední Morava[15] Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava 2,46 % 657 389 413
OP Praha Konkurenceschopnost[16] Hlavní město Praha 0,88 % 234 936 005
OP Praha Adaptabilita[17] Hlavní město Praha 0,41 % 108 385 242
Přeshraniční spolupráce - 5 OP[18] Ministerstvo pro místní rozvoj 1,32 % 351 589 957
OP Nadnárodní spolupráce[19] a OP Meziregionální spolupráce[20] Ministerstvo pro místní rozvoj 0,14 % 37 461 150
Celkem 100 % 26 691 655 591

ReferenceEditovat

 1. Webová stránka operačního programu Integrovaný operační program Archivováno 2. 10. 2007 na Wayback Machine.
 2. Internetová stránka operačního programu Technická pomoc.
 3. Internetová stránka operačního programu Podnikání a inovace.
 4. Internetová stránka operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Archivováno 28. 9. 2007 na Wayback Machine.
 5. Internetová stránka operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Archivováno 15. 8. 2007 na Wayback Machine.
 6. Internetová stránka operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
 7. Internetová stránka operačního programu Životní prostředí.
 8. Internetová stránka operačního programu Doprava.
 9. Internetová stránka Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Archivováno 21. 8. 2007 na Wayback Machine.
 10. Internetová stránka Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.
 11. Internetová stránka Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
 12. Internetová stránka Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
 13. Internetová stránka Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod .
 14. Internetová stránka Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 15. Internetová stránka Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.
 16. Internetová stránka operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.
 17. Internetová stránka operačního programu Praha - Adaptabilita.
 18. Rozcestník pro operační programy Evropské územní spolupráce na stránce ministerstva pro místní rozvoj zde Archivováno 29. 9. 2007 na Wayback Machine.
 19. Internetové stránky operačního programu Nadnárodní spolupráce Archivováno 14. 7. 2007 na Wayback Machine.
 20. Internetové stránky operačního programu Meziregionální spolupráce Archivováno 14. 7. 2007 na Wayback Machine.

Externí odkazyEditovat