Mezerovitost

Mezerovitost je vlastnost zrnitých sypkých materiálů. Mezerovitost vypočítáme ze vztahu:

kde M je mezerovitost v %, Vm je objem mezer mezi zrny v m³, ρs je sypká hustota v kgm-3, V je celkový objem v m³, ρv je objemová hmotnost zrn v kgm-3.