MAP kinázy (z angl. mitogen-activated protein kinases – mitogenem aktivované proteinkinázy) jsou enzymy ze skupiny kináz, které se účastní širokého spektra buněčných pochodů, jako je regulace exprese genů, mitóza, buněčná diferenciace a proliferace, ale i programovaná buněčná smrt.[1]

Složité vztahy panující mezi různými členy MAP kaskád

MAP kináza je aktivována několikastupňovou fosforylační kaskádou kináz (tzv. Ras/MAP kaskáda), v níž v každém kroku předcházející kináza aktivuje tu následující. V typickém případě začíná tato kaskáda na membráně, kde dojde pomocí tyrosinkinázového receptoru k aktivaci proteinu Ras. Ras aktivuje tzv. MAP kináza kináza kinázu, ta aktivuje MAP kináza kinázu a ta konečně aktivuje MAP kinázu.[2]

Reference editovat

  1. Pearson G, Robinson F, Beers Gibson T, Xu BE, Karandikar M, Berman K, Cobb MH. Mitogen-activated protein (MAP) kinase pathways: regulation and physiological functions. Endocr. Rev.. 2001, roč. 22, čís. 2, s. 153–83. DOI 10.1210/er.22.2.153. PMID 11294822. 
  2. ALBERTS, Bruce, et al. Essential Cell Biology. 2. vyd. New York: Garland Science, 2004. Dostupné online.