Literární kritika

studie, hodnocení a interpretace literárních děl

Literární kritika je pole literární diskuse, které si prostřednictvím recenzí a jiných textů klade za cíl interpretovat, hodnotit a třídit literární díla. Posuzuje přitom jak nově vyšlá díla, tak texty staršího data, chce-li je podrobit novému kritickému pohledu; odborná kritika přitom bere v potaz tendence světové literatury, popř. alespoň určité národní literatury nebo příslušného žánru.

Jednotlivá literární kritika je zpravidla textem, který o určitém literárním díle pojednává. Může být různého rozsahu, od krátkých recenzí přes delší eseje až po kritické zhodnocení např. souborného díla určitého autora (monografie). Kratší texty, nejčastěji o nových či nově přeložených literárních dílech, vycházejí zpravidla v literárních časopisech či na literárních serverech.

V evropském prostředí je poměrně zřetelné rozhraní mezi literární kritikou a literární vědou (či literární teorií), zatímco v anglicky mluvících zemích je tato hranice tenká a všechny obory často spadají pod označení literary criticism („literární kritika“). Jednotlivé proudy v literární vědě nicméně často ovlivňují argumentaci konkrétních literárně-kritických textů. Mohou sloužit i k propagandistickým cílům, zejména v totalitních režimech.

Literární kritika existuje od starověku, avšak moderní evropská literární kritika se objevuje na přelomu 18.19. století; ve středoevropském prostoru je spjatá zejména s německým romantismem a okruhem okolo Friedricha Schlegela. Kritikou se často zabývají i významní spisovatelé; mezi velké kritiky patří např. Heinrich Heine, Vissarion Belinskij, Benedetto Croce, F. X. Šalda, T. S. Eliot, Karl Kraus, György Lukács, Jorge Guillén a další.

Literatura

editovat
  • Barthes, R.: Kritika a pravda. Liberec 1997.
  • Benjamin, W.: Literárněvědné studie I. Praha 2009.
  • Černý, V.: Tvorba a osobnost I a II. Praha 1992.
  • Eliot, T. S.: O básnictví a básnících. Praha 1991.
  • Merhaut, L. Cesty polemiky. Praha 2021.
  • Reich-Ranicki, M.: Die Anwälte der Literatur. Stuttgart 1994.
  • Šalda, F. X.: Boje o zítřek. Praha 1905.
  • Wellek, R.: Koncepty literární vědy. Jinočany 2005.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat