1 kilopond (kp) je starší jednotkou síly.

Je definován jako tíha tělesa o hmotnosti 1 kilogram v místě s tíhovým zrychlením 9,80665 m/s2, tj. při průměrné tíhové síle na zemském povrchu. Jeden kilopond je z definice roven 9,80665 newtonu. Kilopond není ani nebyl součástí soustavy SI, jednotkou síly v soustavě SI je newton.

Kilopond byl však v minulosti široce používán.

Také se setkáváme, třeba u tahu tryskových motorů, s kilogramem síly kgf (kilogram force) což je to samé. Platí: 1kgf = 1kp = 9,80665 N.