Otevřít hlavní menu

Formace (geologie)

vyšší stratigrafická jednotka

Formace je v geologii vyšší stratigrafická jednotka, která odpovídá periodě geologické minulosti. Je součástí éry a dělí se na oddělení. Formace je na příklad kambrium, ordovik, jura, paleogén. V české stratigrafické terminologii se názvu formace ve významu útvaru neužívá.[1] Synonymum ke slovu formace je útvar. Je to souhrn vrstev usazenin (včetně vložených poloh hornin eruptivních) vytvořených během geologické periody. Je to tedy pojem prostorový, kdežto perioda časový.[2]

Příklady formacíEditovat

Formace palogonitová jsou mohutné uloženiny vulkanického a ledovcového materiálu na Islandu, kvartérního stáří. Vznikly jako usazeniny podledovcových bahenních sopečných proudů, které se vytvářely při sopečných pochodech roztavením kontinentálního ledovce.[3]

Formace sparagmitová je mocné souvrství kontinentálních proterozoických uloženin ve Skandinávii, spočívajících diskordantně na jotnienském (trysilském) pískovci a na diabasech, které jím prorážejí. Sparagmitová formace dosahuje mocnosti přes dva tisíce metrů a je tvořena hrubými pískovci bohatými na živec – sparagmity. V nadloží na ní spočívá s mírnou diskordancí mořské spodní kambrium, doložené faunisticky. W. Broegerem byla tato formace označena jako eokambrium. V okolí Varangerského fjordu a v mjösenské oblasti byly ve sparagmitové formaci zjištěny polohy slepenců glaciálního (ledovcového) původu.[4]

Formace Velkého kaňonu je svrchnější část severoamerického prekambria. Je přes tři tisíce metrů mocná a tvořena je nemetamorfovanými sedimenty (slepenci, písčitými a jílovitými břidlicemi, křemenci a vápenci). Stratigraficky se dělí na dvě série, zvané unkar a chuar. Unkar je starší oddíl prekambridské série Velkého kaňonu v USA. Je tvořen naspodu červenými pískovci, výše vápenci a dolomity. V nejvyšších polohách vystupují příkrovy basických efusiv. Chuar je mladší oddíl série Velkého kaňonu v USA. Naspodu je tvořen písčitými břidlicemi s vložkami vápenců, výše pestrými pískovci kontinentálního původu Spočívá nesouhlasně na krystaliniku formace vishnu[5][6].

Formace vishnu je starší formace krystalických břidlic, silně zvrásněných, předkambridského, patrně prahorního stáří, která vystupuje ve dně Velkého kaňonu řeky Colorado v Arizoně. Krystalické břidlice jsou prostoupeny žulami a hojně injikovány žilami pegmatitů. Její mocnost se odhaduje na pět tisíc metrů. Diskordantě na vishnu spočívá nemetamorfovaný komplex Grand Canyon systému.[7]

ReferenceEditovat

  1. SVOBODA, J.F.; VĚDEČTÍ REDAKTOŘI DR. VLADIMÍR ČECH, DR. KAREL ŽEBERA A PROMOVANÝ GEOLOG IVO CHLUPÁČ. Naučný geologický slovník A-M. První. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, Československá akademie věd, 1960. 704 s. S. 302. 
  2. KORBAŘ, Dr. T.; STRÁNSKÝ, Dr. A. Technický naučný slovník, V. díl: T - Ž. 1. vyd. Praha a Bratislava: Státní nakladatelství technické literatury a Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry, 1964. 618 s. S. 229. 
  3. DR. SVOBODA, J. F.; VĚDEČTÍ REDAKTOŘI: DR. KAREL ŽEBERA A PROMOVANÝ GEOLOG IVO CHLUPÁČ. Naučný geologický slovník II. díl N - Ž. První. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, Československá akademie věd, 1961. 832 s. S. 117. 
  4. DR. SVOBODA, J. F.; VĚDEČTÍ REDAKTOŘI: DR. KAREL ŽEBERA A PROMOVANÝ GEOLOG IVO CHLUPÁČ. Naučný geologický slovník II. díl: N - Ž. První. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, Československá akademie věd, 1961. 832 s. S. 404. 
  5. DR. SVOBODA, J. F.; VĚDEČTÍ REDAKTOŘI: DR. VLADIMÍR ČECH, DR. KAREL ŽEBERA A PROMOVANÝ GEOLOG IVO CHLUPÁČ. Naučný geologický slovník I. díl: A - M. První. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, Československá akademie věd, 1960. 704 s. S. 304 a 404. 
  6. DR. SVOBODA, J. F.; VĚDEČTÍ REDAKTOŘI: DR. KAREL ŽEBERA A PROMOVANÝ GEOLOG IVO CHLUPÁČ. Naučný geologický slovník II. díl: N - Ž. První. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, Československá akademie věd, 1961. 832 s. S. 553. 
  7. DR. SVOBODA, J. F.; VĚDEČTÍ REDAKTOŘI: DR. KAREL ŽEBERA A PROMOVANÝ GEOLOG IVO CHLUPÁČ. Naučný geologický slovník. První. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, Československá akademie věd, 1961. 832 s. S. 579. 

LiteraturaEditovat

  • SVOBODA, Dr. J. F.; VĚDEČTÍ REDAKTOŘI DR. VLADIMÍR %CECH, DR. KAREL ŽEBERA A PROMOVANÝ GEOLOG IVO CHLUPÁČ. Naučný geologický slovník I. díl: A - M. 1. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, Československá akademie věd, 1960. 794 s. 
  • SVOBODA, D. J. F.; VĚDEČTÍ REDAKTOŘI: DR. KAREL ŽEBERA A PROMOVANÝ GEOLOG IVO CHLUPÁČ. Naučný geologický slovník, II. díl: N - Ž. 1. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, Československá akademie věd, 1961. 832 s. 
  • KORBAŘ, Dr. Tomáš; STRÁNSKÝ, Dr. Antonín. Technický naučný slovník, V. díl: T - Ž. 1. vyd. Praha a Bratislava: Stání nakladatelství technické literatury a Štátné nakladatelstvo technickej literaúry, 1964. 618 s. 

Externí odkazyEditovat