Exekuční řád

český zákon

Exekuční řád (ve zkratce e. ř., ex. ř., nebo ExŘ) je zkrácený název zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Je právním předpisem upravujícím postavení a činnost soudních exekutorů, provádění exekucí, stejně jako postavení a organizaci exekutorské komory a otázek souvisejících.

Exekuční řád
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu120/2001 Sb.
Obvyklá zkratkae. ř., ex. ř., EŘ, ExŘ
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno28. 2. 2001
Platnost3. 4. 2001
Účinnost1. 5. 2001 (1. 9. 2001)
Související předpisy
občanský soudní řád
Oblast úpravy
občanské právo procesní

Předcházel mu zákon č. 79/1896 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád), který byl zrušen k roku 1951, poté byly exekuce upraveny pouze v občanském soudním řádu. Nejdříve v části třetí zákona č. 142/1950 Sb., pak jako tzv. výkony rozhodnutí v části šesté (původně páté) zákona č. 99/1963 Sb. I v případě exekučního řádu přijatého v roce 2001 se stále občanský soudní řád subsidiárně použije, otázky, které výslovně exekuční řád neřeší, se totiž podle jeho § 52 odst. 1 přiměřeně řídí úpravou obsaženou v občanském soudním řádu.

Systematika zákona editovat

Celý zákon se člení na dvacet částí, první část, samotný exekuční řád, se dále člení na čtrnáct hlav:

 • Část první: Exekuční řád
  • hlava I: Základní ustanovení – zakotvuje základní zásady, principy, práva a povinnosti exekučního řádu
  • hlava II: Exekutor – upravuje předpoklady pro působení soudního exekutora, jeho postavení a exekutorský úřad, stejně jako exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta a dalších jeho zaměstnanců
  • hlava III: Provedení exekuce – řeší samotný průběh exekuce od jejího nařízení až po ukončení, podpůrně se použije občanský soudní řád
  • hlava IV: Způsoby provedení exekuce – normuje jednotlivé možnosti provedení exekuce na základě vydaných exekučních příkazů, podpůrně se použije občanský soudní řád
  • hlava V: Další činnost exekutora – opravňuje soudního exekutora k dalším činnostem, zejména k sepisování exekutorských zápisů
  • hlava VI: Náklady exekuce a náklady oprávněného – určuje náklady, které v souvislosti s prováděním exekuce vzniknou a které budou určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce
  • hlava VII: Odměna exekutora – upravuje odměnu soudního exekutora jako součást nákladů exekuce
  • hlava VIII: Manipulace se spisy a jejich úschova – normuje povinnosti soudního exekutora v oblasti dokladování exekucí a jejich archivace, stejně jako vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z exekutorských zápisů
  • hlava IX: Samospráva exekutorů – upravuje postavení a organizaci exekutorské komory
  • hlava X: Kárná odpovědnost exekutora, kandidáta a koncipienta – řeší kárná provinění soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, kárné řízení a kárná opatření; v případě soudního exekutora se podpůrně použije zákon o kárném řízení ve věcech soudců a státních zástupců
  • hlava XI: Zvláštní ustanovení o doručování – upravuje některé otázky spojené s doručováním písemností, podpůrně se však stále použije občanský soudní řád
  • hlava XII: Správní delikty – může se jich dopustit exekutorská komora a zde jsou upraveny následky takové odpovědnosti
  • hlava XIII: Centrální evidence exekucí – vede ji jako veřejný seznam exekutorská komora a evidují se v ní usnesení o nařízení, odkladu či zastavení exekuce, stejně jako dražební vyhlášky a oznámení dražebních roků
  • hlava XIV: Přechodná a závěrečná ustanovení – řeší mj. některá již neaktuální přechodná opatření, zavádí důležitý princip, že pokud se jinde hovoří o výkonu rozhodnutí, myslí se tím i exekuce a je zde zakotveno zmocnění pro ministerstvo spravedlnosti vydat v oblasti exekučního řízení jisté prováděcí vyhlášky
 • Část druhá: Změna obchodního zákoníku
 • Část třetí: Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • Část čtvrtá: zrušena
 • Část pátá: Změna občanského soudního řádu
 • Část šestá: zrušena
 • Část sedmá: Změna zákona o bankách
 • Část osmá: Změna živnostenského zákona
 • Část devátá: zrušena
 • Část desátá: zrušena
 • Část jedenáctá: zrušena
 • Část dvanáctá: Změna zákona o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních symbolů České republiky
 • Část třináctá: Změna zákona o notářích a jejich činnosti
 • Část čtrnáctá: Změna zákona o advokacii
 • Část patnáctá: Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu úřední moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Část šestnáctá: Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Část sedmnáctá: zrušena
 • Část osmnáctá: Změna zákona o veřejných zakázkách
 • Část devatenáctá: Změna zákona o daních z příjmů
 • Část dvacátá: Účinnost – 1. 5. 2001 (část první, hlava třetí až osmá a § 131 až 1. 9. 2001)

Zákon také obsahuje dvě přílohy, jedna obsahuje vzor otisku razítka a pečetidla soudního exekutora a druhá vzor označení jeho úřadu.

Literatura editovat

 • KASÍKOVÁ, Martina; JIRMANOVÁ, Miroslava, a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. 1168 s. ISBN 978-80-7400-630-2. 

Externí odkazy editovat