Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP). Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.

Sídlo CENIA v Praze

CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových služeb a je provozovatelem řady informačních systémů. CENIA využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé týmy pracovníků CENIA spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech, a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výzkumu.

V České republice je CENIA kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Současně je také národním kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě (INSPIRE) a zastupujícím orgánem evropského programu ekoznačení – Ecolabel EU a programu Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

Historie editovat

Za první předchůdkyni CENIA je považována Výpočetní a experimentální laboratoř (VEL), která byla počátkem 70. let 20. st. transformována na Racionalizační a experimentální laboratoř (REL) Státní komise pro vědeckotechnický a inženýrský rozvoj, jež provozovala sálový počítač EC1042 a zabývala se prodejem strojového času a výpočetními službami podnikům, organizacím, ministerstvům a ČVUT, a programováním.

Krátce po vzniku Ministerstva životního prostředí v lednu 1990 bylo REL přeměněno na Centrum ekologických informací (CEI), s úkolem vytvářet Jednotný informační systém o životním prostředí v České republice. Jeho významnou aktivitou se hned od počátku stalo vydávání Ročenky životního prostředí, která byla od roku 1996 rozšířena na česko-anglickou Statistickou ročenku životního prostředí České republiky.

K 1. 4. 1992 bylo CEI přeměněno na Český ekologický ústav (ČEÚ), který navíc zajišťoval řadu dalších úkolů, např. ekologická výchova a osvěta, dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, ekonomika životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ekologická rizika a další. ČEÚ připravoval podklady pro státní politiku životního prostředí a patřil k prvním pracovištím v ČR, které zavedly e-mailovou poštu a internet. Významným rozšířením působnosti ČEÚ se následně stalo zřízení Agentury pro integrovanou prevenci znečištění (IPPC)[1] a Integrovaného registru znečišťování (IRZ)[2].

K 1. 4. 2005 byla z ČEÚ na základě rozhodnutí ministra životního prostředí zřízena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Název CENIA je zkratkou anglického přepisu: Czech ENvironmental Information Agency. Logo v podobě pampelišky vystihuje hlavní poslání agentury: Být centrem informací, které mají pevný základ, ale snadno se rozšiřují.

Činnosti editovat

Základní účel CENIA je syntetický výzkum v oblasti ekologie a péče o životní prostředí a odborná podpora výkonu státní správy zejména v oblasti integrované prevence. Hlavními činnostmi a výstupy organizace jsou:

1. Monitoring životního prostředí, jehož cílem je sběr, koordinace a zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních zdrojích.

 • Národní geoportál INSPIRE
 • Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM I, NIKM II)

2. Podpora strategického řízení, jejímž předmětem je tvorba vybraných indikátorových sad a příprava komplexních hodnotících dokumentů, zejména Zprávy o životním prostředí ČR, Zpráv o životním prostředí v krajích ČR (tzv. Krajské zprávy) a Statistické ročenky životního prostředí České republiky

 • Indikátory životního prostředí pro Státní politiku životního prostředí ČR 2012–2020
 • Indikátory zranitelnosti
 • Indikátory odpadového hospodářství
 • Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o životním prostředí v krajích ČR, Statistická ročenka životního prostředí

3. Správa vybraných informačních systémů, jež zajišťují sběr, ověřování, zpracování a publikaci dat z příslušných oblastí životního prostředí

 • Informační systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP
 • Informační systém odpadového hospodářství ISOH
 • Informační systém statistiky a reportingu ISSaR
 • Helpdesk EnviHELP

4. Odborná podpora výkonu státní správy prostřednictvím koordinace a sjednocování procesu IPPC v České republice, organizace zkoušek odborné způsobilosti dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) a prostřednictvím provozu Integrovaného registru znečišťování (IRZ)[2].

5. Ostatní činnosti

CENIA zprostředkovává udělování ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU a administruje proces EMAS. Rovněž provozuje Portál/Databázi MA21 s cílem poskytnout informace o realizaci MA21 v ČR a poskytnout municipalitám nástroj pro prezentaci jimi naplňované úrovně procesu MA21.

6. Projektová činnost

CENIA naplňuje poslání informační agentury životního prostředí také realizací národních a mezinárodních projektů. Cílem projektové činnosti je podpora a rozvoj odborných agend a kapacit CENIA.

Kritika editovat

Petr Mach v roce 2008 napsal: "Úřad CENIA je v podstatě státem placenou environmentalistickou organizací. Není tedy pouze zbytečný, je i škodlivý. Úřad by měl být okamžitě zrušen a zaměstnanci propuštěni. Mohou zkusit nabízet nálepku „ekologicky šetrný výrobek“ na trhu bez podpory 64 milionů korun, o které by se mohly snížit daně."[3].

Reference editovat

 1. a b Oddělení integrované prevence [online]. CENIA, česká informační agentura životního prostředí [cit. 2013-12-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-19. 
 2. a b c O IRZ [online]. CENIA, česká informační agentura životního prostředí [cit. 2013-12-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-16. 
 3. MACH, Petr. Úřady na zrušení: CENIA. Laissez faire [online]. 1. září 2008 [cit. 2011-07-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2010-10-18. 

Externí odkazy editovat