Advokátní zkouška

Advokátní zkouška je odborná profesní zkouška, potřebná pro výkon svobodného povolání advokáta.

Za advokátní zkoušku se automaticky pokládá justiční zkouška, soudcovská zkouška, jednotná soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, prokurátorská zkouška, závěrečná zkouška státního zástupce, arbitrážní zkouška, notářská zkouška a exekutorská zkouška. Advokátní komora navíc může, v souvislosti se žádostí o zápis do seznamu advokátů, za advokátní zkoušku uznat i jinou obdobnou zkoušku.

Složit ji může každý, kdo uhradí poplatek ve výši 8500 Kč a kdo:

  • má plnou svéprávnost,
  • je bezúhonný,
  • získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo v českém magisterském studijním programu, nebo totéž vzdělání v zahraničí, pokud je v České republice uznáváno za rovnocenné (zkouška samotná se však koná pouze v jazyce českém nebo slovenském), a kdo
  • vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient.

Průběh zkoušky editovat

Advokátní zkouška se skládá před pětičlenným senátem zkušební komise advokátní komory a dělí se na písemnou a ústní část, ve kterých se ověřují znalosti z těchto oborů:

Písemná část zkoušky je neveřejná a koná se ve třech po sobě jdoucích dnech. V každém z nich je úkolem vypracovat písemnou práci (jeden den z oboru trestního práva, druhý den z oboru občanského, rodinného nebo pracovního práva a třetí den z oboru práva obchodního) na základě obsahu soudních či jiných spisů, nebo na podkladě písemné skutkové informace. Jde hlavně o vypracování návrhu na zahájení řízení, opravného prostředku, skutkového a právního rozboru nebo vyjádření, textu obhajovací řeči v trestní věci nebo závěrečného návrhu v řízení občanskoprávním, sepsání listiny a zpracování právního posudku.

Ústní část zkoušky, která je již veřejná, se koná v jednom dni a zúčastnit se jí může pouze uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky. Zaměřena je zejména na ověření právně aplikačních schopností uchazeče. Kromě uvedených právních oborů se navíc zjišťují základní znalosti a orientace v evropském a mezinárodním právu.

Hodnocení editovat

Advokátní zkouška se hodnotí prospěchovými stupni advokátní zkoušku složil výtečně, advokátní zkoušku složil nebo advokátní zkoušku nesložil. Úspěšnému absolventovi se vydává osvědčení o složení advokátní zkoušky, které je jednou z podmínek pro zapsání do seznamu advokátů, vedeném advokátní komorou. V případě neúspěchu ji může maximálně dvakrát opakovat.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat