Seznam účtových skupin účtové osnovy pro podnikatele

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Účtová třída)

Níže je uveden seznam účtových skupin směrné účtové osnovy pro podnikatele tak, jak je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví. Účtové skupiny jsou rozděleny do deseti účtových tříd (0 - 9).

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

 • 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
 • 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
 • 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
 • 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
 • 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
 • 06 - Dlouhodobý finanční majetek
 • 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
 • 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
 • 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku

Účtová třída 1 - Zásoby

 • 11 - Materiál
 • 12 - Zásoby vlastní výroby
 • 13 - Zboží
 • 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby
 • 19 - Opravné položky k zásobám

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

 • 21 - Peníze
 • 22 - Účty v bankách
 • 23 - Krátkodobé bankovní úvěry
 • 24 - Krátkodobé finanční výpomoci
 • 25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek
 • 26 - Převody mezi finančními účty
 • 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

 • 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
 • 32 - Závazky (krátkodobé)
 • 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
 • 34 - Zúčtování daní a dotací
 • 35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva
 • 36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva
 • 37 - Jiné pohledávky a závazky
 • 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
 • 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

 • 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy
 • 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
 • 43 - Výsledek hospodaření
 • 45 - Rezervy
 • 46 - Dlouhodobé bankovní úvěry
 • 47 - Dlouhodobé závazky
 • 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka
 • 49 - Individuální podnikatel

Účtová třída 5 - Náklady

 • 50 - Spotřebované nákupy
 • 51 - Služby
 • 52 - Osobní náklady
 • 53 - Daně a poplatky
 • 54 - Jiné provozní náklady
 • 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů
 • 56 - Finanční náklady
 • 57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů
 • 58 - Mimořádné náklady
 • 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy

 • 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
 • 61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti
 • 62 - Aktivace
 • 64 - Jiné provozní výnosy
 • 66 - Finanční výnosy
 • 68 - Mimořádné výnosy
 • 69 - Převodové účty

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

 • 70 - Účty rozvažné
 • 71 - Účet zisků a ztrát
 • 75 až 79 - Podrozvahové účty

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví