Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje (ZÚR) jsou součástí územně plánovací dokumentace, kterou kromě nich tvoří územní plán (ÚP) a regulační plán (RP). Zásady územního rozvoje se pořizují a vydávají pro území celého kraje. Jejich přijetí je povinné, a to do 5 let od nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zásady územního rozvoje stanoví zejména:

  • Základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje.
  • Plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.
  • Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití.

Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. ZÚR schvaluje zastupitelstvo kraje. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji a územní plány těchto obcí musejí být v souladu se ZÚR.

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat