Základní báze geografických dat

Základní báze geografických dat (ZABAGED) je digitální topografický model území Česka odvozený ze Základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému baltském po vyrovnání. ZABAGED má charakter Geografického informačního systému integrujícího prostorovou složku vektorové grafiky s topografickými relacemi objektů a složku atributovou obsahující popisy a další informace o objektech. ZABAGED patří k základním zdrojům digitálních polohopisných map odpovídajících obsahem a stupněm generalizace mapám středních měřítek. ZABAGED je nejpodrobnější základní geografickou databází, která pokrývá celé území Česka. Zpracovatelem a garantem obsahu ZABAGED je Zeměměřický úřad.

Obsah ZABAGEDEditovat

ZABAGED obsahuje 119 typů objektů strukturovaných v databázi do 60 vektorových vrstev. Objekty jsou strukturovány do osmi tříd:

 • Sídla, hospodářské a kulturní objekty
 • Komunikace
 • Rozvodné sítě a produktovody
 • Vodstvo
 • Územní jednotky
 • Vegetace a povrchy
 • Terénní reliéf
 • Geodetické body

Jednotlivé typy objektů mohou být dále členěny prostřednictvím atributových složek. Celkem tedy ZABAGED obsahuje přes 350 rozličných objektů.

Historie ZABAGEDEditovat

1995–2000
Naplňování databáze vektorizací Základní mapy 1:10 000. V této etapě nebyly vektorizovány zastavěné plochy sídel - intravilán.
2001–2005
1. aktualizace a zpřesňování databáze včetně naplnění intravilánu.
Od roku 2006
2. etapa aktualizace, rozšíření obsahu o názvy ulic a adresné body, průběžná aktualizace vybraných objektů, integrace s jinými informačními systémy.

Zdroje informací při naplňování ZABAGEDEditovat

 • Letecké měřické snímky (geometrie většiny objektů)
 • Katastr nemovitostí (administrativní hranice, budovy v DKM …)
 • Externí správci dat (některé atributy a identifikátory, geometrie rozvodnic a chráněných území.)
 • Internet (seznamy škol, pošt, obecních úřadů …)
 • Vlastní terénní šetření (zbylé atributy a geometrie nezjistitelná ze snímků)

Související článkyEditovat