Wikipedista:Petr Karel/K úpravě

Prosím needitujte.

Tato stránka slouží k vytipování wikistránek zasluhujících budoucí úpravy, na které bych měl stačit.

 • Antičástice - zpřesnit formulace (opačná pouze "nábojová" kvantová čísla, ne spin, izospin, parita, helicita, chiralita apod.), "opodstatněnost" dílčí aplikace i na částice pole (W+, W-), ref. Formánek: Úvod do relativistické kvantové teorie a kvantové teorie pole, Carolinum
 • Antihmota - víceznačnost/nejednoznačnost (ne všechny antičástice tvoří antihmotu, mezonová hmota nemá antihmotu), zpřesnit formulace (opačné pouze "nábojová" kvantová čísla, ne spin, izospin, parita, helicita, chiralita apod.)
 • Baryon Δ - přesunout z Baryon delta s přesměrováním, aktualizovat, typo, ref. PDG: Review of Particle Properties
 • Baryon Λ - přesunout z Baryon lambda s přesměrováním, dopracovat obdobně jako Baryon Δ, přinejměnším doplnit o rezonance (jeden oddíl o hyperonu, jeden o rezonancích), aktualizovat, ref. PDG: Review of Particle Properties
 • Baryon N - zpracovat obdobně jako Baryon Δ, ref PDG: Review of Particle Properties
 • Baryon Ω - přesunout z Baryon omega s přesměrováním, dopracovat obdobně jako Baryon Δ, ref. PDG: Review of Particle Properties
 • Baryon Σ - zpracovat obdobně jako Baryon Δ, ref. PDG: Review of Particle Properties
 • Baryon Ξ - zpracovat obdobně jako Baryon Δ, ref. PDG: Review of Particle Properties
 • Elektrická polarizace (veličina) - jako Magnetizace (veličina)
 • Elektroslabá interakce - dopracovat, využít enwiki, ref. Úlehla: Kvantová teorie; Sokolov a spol.: Kalibrační pole; Chang & Li: Kvantová teorie pole
 • Energie - jako fundamentální pojem zgruntu rozšířit, vývoj definice, formy... (jako Síla nebo Teplota)
 • Helium - oddíl Supratekutost: upravit nevhodné formulace, rozšířit, disktutovat silnou izotopovou závislost fyz. vlastností při nízkých teplotách, ref. ODEHNAL, Milan. Supravodivost a jiné kvantové jevy. Praha: Academia, 1992
 • Jaderná bezpečnost - nově a důkladně podle zařazení do sponzorské soutěže
 • Klasifikace hub - v r. 2011 by měly být publikovány výsledky AFTOL-2, které si určitě vyžádají úpravy článku; sledovat postavení mikrosporidií, zkusit získat ref. Medina, Jones, Fitzpatrick (2011), "Reconstructing the Fungal Tree of Life Using Phylogenomics and a Preliminary Investigation of the Distribution of Yeast Prion-Like Proteins in the Fungal Kingdom", Journal of molecular evolution
 • Klasifikace živočichů - navázat na Klasifikace eukaryot, zatím chybí ref souhrnného, aktuálního, na fylogenetice založeného "systému", i u fylogen. stromů problém u bazálních metazoa
 • Kvantová mechanika - lepší formulovat postuláty
 • Magnetický monopól - podstatně rozšířit, ref. Kvasnica: Teorie elmg. pole; Sokolov a spol.: Kalibrační pole; Chang & Li: Kalibrační pole v částicové fyzice, něco o kvazičásticovém monopólu bude i česky
 • Radioaktivní přeměna beta - vyčlenit ze Záření beta, přidat fajnovosti o reakci vyvolané neutriny, o závislosti přeměnové konstanty záchytu na chemickém stavu atomu ref. Wagner na Oslu
 • Radioaktivní přeměna gama - vyčlenit ze Záření gama, přidat fajnovosti o závislosti přeměnové konstanty konverze na chemickém stavu atomu ref. Wagner na Oslu,
 • Skupenské teplo - doplnit, v současnosti namísto ST doporučováno používat změnu stavové veličiny, příklady, ref. ČSN ISO 31-x
 • Soustava CGS - dopracovat zejména rozdíly CGSe, CGSm, CGSs a vztah k SI, Heavisideova-Lorentzova soustava
 • Stavová rovnice - dopracovat jak v termodynamice plynů, tak pro exotičtější případy (záření, jaderná hmota, kvagma, černé díry)
 • Světlo - dopracovat, upravit pasáž o rychlosti - i grupová rychlost může být větší než c, ref. Stratton: Teorie elmg. pole
  • Rychlost světla - upravit jako Světlo, i grupová rychlost může být větší než c, ref. Stratton: Teorie elmg. pole
 • Teplota - upravit drobnosti, doplnit wikiodkazy, doplnit vliv na polarizační vlastnosti (pyroelektrika, ...), sjednotit symboly veličin, doplnit film Třicet jedna ve stínu (J. Weis, 1966)
 • Vesmír - přepracovat otřesné fyzikální pasáže