Wikipedie:Vyobcování

Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

 • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
 • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Vyobcování je vyloučení z komunity. V řeckoměstkých demokraciích tomuto pojmu odpovídá proskripce, v církevních pojmech nalézáme pojem exkomunikace. Postižený jedinec nenalézá pochopení. Je uvržen do vyhnanství a opovržení.

Na Wikipedii se stávají vyobcovanými ti, kteří jsou opakovaně blokováni za podle jejich názoru přínosné editace nebo jsou jim ukládána omezující opatření rozhodnutím arbitrážního výboru. Často zastávají extrémní úhel pohledu na téma, nedokáží se sžít s kolektivem ostatních přispěvatelů, prosazují menšinové názory, jsou příslušníky různých menšin a podobně.

Postup a příčiny vyobcováváníEditovat

 • Prvotní příčiny:
  • bílá vrána – úhel pohledu je natolik nekonformní vůči názoru většiny, že zaujme na první pohled.
  • neslučitelnost filosofie – uživatel trvale prosazuje POV v tématech, která popisují dogmata jeho přesvědčení.
  • pocit zneuznání – činnost přispěvatele na Wikipedii je podrobena nepochopení, nevšímavosti nebo necenění.
  • pocit nespravedlnosti – souvisí s předchozím. Jiní uznáváni jsou, proč ne já?
  • mučednický komplex – někdy může příčina vycházet i jen z vlastních vnitřních potřeb.
  • porucha osobnosti – soubor trvalých povahových odchylek vytvářejících nevyváženou a nenormální osobnost
 • První konflikty:
  • oponenti – Editor většinou narazí na názorového oponenta. Záleží především na něm, zda popustí uzdu vášním a z jeho oponenta se stane pomstychtivý protivník. V případě osobních sporů se většinou najde strana, která spor vyhodnotí jako porušení pravidel hodné udělení editačního omezení. To opět může vyvolat pocit nespravedlnosti a pomstychtivost.
  • pocit pronásledování – Každý dělá chyby. Pokud však někdo stále opravuje vaše chyby a snaží se vylepšovat práci jen po vás, může to vyvolat pocit pronásledování vlastní osoby. Nedej Bože, pokud se na „kontrolu“ Vaší práce zaměřil někdo, s kým jste vedl nebo vedete jiné spory o obsah.
  • pocit spiknutí – Na návrhy třebas i domněle pronásledovaného se nebere zřetel. Nad vzájemnými schválnostmi komunita zavírá oči a ve sporu „vítězí“ ten lstivější, ať už měl pravdu kdokoliv.
  • pocit různého metru – Na témata, která převážně (či dokonce výlučně) zpracovává třebas i domněle pronásledovaný, jsou kladeny výrazně jiné požadavky, nežli na obdobná jiná témata.
  • pocit neúcty – k rodnému jazyku nebo pocit neúcty k jiným dalším citlivým hodnotám (například pravdivost, exaktnost, hodnocení významnosti podle skutečného přínosu v protikladu k (nedostatečné) publicitě).
 • Pocit vyobcování

Souvisí se vším předchozím a je předposlední fází odchodu z projektu Wikipedie. Je to především pocit, že není nikdo, kdo by vás chápal, podpořil, snažil se do vás vcítit, dokázal vás omluvit a dokázal předpokládat vaši dobrou vůli nebo alespoň připustit tuto možnost.

 • Odchod z projektu

Je to poslední fáze, začasté trvalého charakteru. Osobní rozhodnutí, podle které je poslední pomstou všem, kteří editora zatratili.