Wikipedie:Žádost o práva správce/Změna

Zde obsažené návrhy by mohly konkretizovat a doplnit stávající pravidlo Wikipedie:Žádost o práva správce.

Návrh č. 1:

Současné znění Wikipedie:Žádost o práva správce#Postup schvalování (pouze poslední tři odstavce této pasáže, od slov „cílem hlasování”) by mělo být nahrazeno tímto textem:

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. Jeho dosažení potvrzuje resp. o jeho dosažení rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za automaticky úspěšnou se považuje žádost, pro níž se vyslovilo na konci výše popsané lhůty nejméně 7/10 hlasujících (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Pokud se pro žádost vyslovilo nejvýše 2/3 hlasujících (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti), je považována za neúspěšnou. V obou těchto případech byrokrat pouze potvrzuje dosažení či nedosažení konsenzu.

Jestliže se pro žádost vyslovilo více než 2/3 hlasujících (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti), avšak méně než 7/10 hlasujících (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti), rozhoduje o úspěšnosti kandidatury byrokrat, který zohledňuje především zdůvodnění jednotlivých hlasů. Při hlasování o byrokratech se horní hranice omezující rozhodování byrokratů o úspěšnosti kandidatury neuplatňuje.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát o etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo je vůči němu jinak zaujatý či se zúčastnil hlasování, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí vždy přiměřeně zdůvodňuje, vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

V oddíle Wikipedie:Žádost o práva správce#Postup schvalování bude stávající znění textu:

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. O tom, zda byl dosažen, rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát na etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo jinak zaujatý, měl by jakékoliv rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí přiměřeně zdůvodňuje, vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

nahrazeno textem:

Cílem hlasování je ukázat, zda v dané otázce existuje konsenzus komunity. Jeho dosažení potvrzuje resp. o jeho dosažení rozhoduje byrokrat, který hlasování uzavírá. Ten také provádí bez zbytečného odkladu případné rozšíření práv a celou sekci přesune do archivu. Hlasování je platné, jen pokud se do něj zapojí minimálně 20 wikipedistů (tzv. kvórum, počítáno ze součtu hlasů Pro, Proti a Zdržuji se hlasování). Hlas samotného kandidáta se nepočítá.

Za automaticky úspěšnou se považuje žádost, pro níž se vyslovily na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasujících (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Pokud se pro žádost vyslovilo nejvýše 7/10 hlasujících (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti), je považována za neúspěšnou. V obou těchto případech byrokrat pouze potvrzuje dosažení či nedosažení konsenzu.

Jestliže se pro žádost vyslovilo více než 7/10 hlasujících (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti), avšak méně než 3/4 hlasujících (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti), rozhoduje o úspěšnosti kandidatury byrokrat, který zohledňuje především zdůvodnění jednotlivých hlasů. Při hlasování o byrokratech se horní hranice omezující rozhodování byrokratů o úspěšnosti kandidatury neuplatňuje.

Za spravedlivý průběh hlasování nesou odpovědnost byrokrati. V případě nutnosti mohou rozhodnout o nezapočítání hlasů podezřelých z manipulace hlasování (jako jsou loutky), v extrémních případech nechat celé hlasování opakovat.

Byrokrat musí dbát o etiku. Pokud je vůči kandidátovi ve sporu nebo je vůči němu jinak podjatý či se zúčastnil hlasování, měl by jakékoli rozhodování přenechat jinému byrokratovi. Svá rozhodnutí vždy přiměřeně zdůvodňuje, vyskytnou-li se dotazy, poskytne podrobnější vysvětlení.

Návrh č. 2:

Současné znění Wikipedie:Žádost o práva správce#Potvrzení (až k povinnému potvrzení včetně) by mělo být nahrazeno tímto textem:

Potvrzení

Správce může požádat komunitu o opětné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení. Pro toto hlasování platí stejná pravidla jako pro běžné hlasování o zvolení. Hlasování může potvrzovaný správce stáhnout jen tehdy, pokud už fakticky v průběhu hlasování o práva přišel (odebrali mu je stevardi). Skončilo-li hlasování jako neúspěšné a nepožádal-li kandidát do 24 hodin od jeho ukončení stevardy o zbavení práv sám, požádá je o to byrokrat. Nepotvrzený správce nesmí po ukončení hlasování svá práva používat, i když je ještě má.

Fakultativní potvrzení

Během období dvanácti měsíců následujících po zvolení nebo potvrzení má dotyčný správce právo podstoupit hlasování o potvrzení na základě vlastního dobrovolného rozhodnutí nebo v případě výhrad vůči své činnosti či na výzvu druhé osoby.

Obligatorní potvrzení

Po uplynutí dvanácti měsíců od zvolení či potvrzení má správce v případě výzvy druhé osoby povinnost podstoupit nejpozději do měsíce hlasování o potvrzení. Pokud tak neučiní, může hlasování o potvrzení vyvolat vyzývající osoba. Tuto výzvu však smí podat pouze wikipedista, který je na wikipedii zaregistrovaný nejméně 60 dnů a dosáhl nejméně 100 editací různých stránek v hlavním jmenném prostoru.

Návrh č. 3:

Současné znění Wikipedie:Žádost o práva správce#Hlasování by mělo být nahrazeno tímto textem:

Hlasování

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se žadatel mohl poučit do budoucna, co by měl před další kandidaturou zlepšit. Případné komentáře k hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře. Diskuze smí vést wikipedisté pouze s kandidátem, nikoli s jinými wikipedisty. Toto se však nevztahuje na dotazy technického rázu (například otázky prodloužení hlasování). Rovněž tak wikipedisté nesmí vést diskuzi s jinými wikipedisty nepřímo prostřednictvím diskuze s kandidátem či v rámci zdůvodnění svého hlasu. Pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů).

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový, a zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

V oddíle Wikipedie:Žádost o práva správce#Hlasování bude stávající znění textu:

Případné komentáře ke hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře, pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů).

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový, a případně zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

nahrazeno textem:

Případné komentáře k hlasům by se též měly omezit na velmi stručné poznámky. Dlouhé komentáře a diskuse je vhodné umísťovat do sekce Komentáře. Diskuze smí vést wikipedisté pouze s kandidátem, nikoli s jinými wikipedisty. Toto se však nevztahuje na dotazy technického rázu (například otázky prodloužení hlasování). Rovněž tak wikipedisté nesmí vést diskuzi s jinými wikipedisty nepřímo prostřednictvím diskuze s kandidátem či v rámci zdůvodnění svého hlasu. Pokud se v hlasovací sekci rozvine diskuse znepřehledňující čitelnost, je vhodné ji do diskusní sekce přesunout (kromě samotných hlasů).

Pokud svůj hlas změníte, je vhodné původní hlas škrtnout, napsat nový, a zdůvodnit změnu názoru.

Možnost prodloužit hlasování je zvláště vhodné použít, pokud se sejde hlasů málo.

Návrh č. 4:

V oddíle Wikipedie:Žádost o práva správce#Hlasování bude stávající znění textu:

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se mohl žadatel poučit do budoucna, co by před další kandidaturou měl zlepšit.

nahrazeno textem:

Hlasy, zvláště hlasy Proti a Zdržuji se hlasování je vhodné doprovodit krátkým zdůvodněním, aby se žadatel mohl poučit do budoucna, co by měl před další kandidaturou zlepšit. Zdůvodnění hlasu není povinné. I bez zdůvodnění představuje hlas dostačující projev vůle, který má stejnou váhu jako hlas se zdůvodněním.