Typografický bod

jednotka délky používaná v typografii

Typografický bod, značený . nebo b, je základní jednotkou typografického měrného systému. Jeho velikost u kovové sazby je 0,376 065 mm při teplotě 20 °C. Na 1 m tedy připadá 2660 b, 12 bodů je jeden cicero (= 4,513 mm). Existují však i jiné typografické měrné systémy, např. systém anglosaský se základní jednotkou pica o velikosti 1/6 palce, tedy 4,2336 mm. Je dělena rovněž na dvanáct menších částí označovaných point (slovo sice znamená anglicky bod, ale v češtině se nepřekládá).

V současnosti je tradiční typografický bod nahrazován počítačovým bodem (desktop publishing point), jehož velikost je 1/72 palce, což je přibližně 0,3528 mm. V souvislosti s přechodem na počítačovou sazbu se také částečně přechází na metrický systém jednotek.

Všechny dosud uvedené typografické měrné soustavy jsou absolutní. Typografové však často používají i jednotku relativní, nazývanou čtverčík, který je roven šířce písmene M – délka čtverčíku se tedy rovná stupni písma. Používají se i díly této jednotky (půlčtverčík, čtvrtčtverčík) a označují se jimi např. délky pomlček, proklady mezi řádky, odstavcové zarážky apod.

Historie

editovat

Zakladatelem typografického měrného systému byl Pierre Simon Fournier (1712–1768). Velikost bodu odvodil z tehdy používané francouzské stopy (32,48 cm), která se dělila na 12 palců.

Tento způsob měření zdokonalil v roce 1774 François Ambroise Didot (1730–1804). Částečně ho přizpůsobil metrickému systému, stanovil přesnou velikost jednoho bodu a jednoznačně určil názvy jednotlivých stupňů písma. Hermann Berthold pak celou soustavu ještě trochu přepracoval v roce 1879.

V rakouských zemích se od roku 1840 používala typografická soustava Bohumila Haase, který při odvozování vycházel z vídeňského palce, který rozdělil na 36 dílů (tzv. čtvrtpetit haasovského systému).

Stupeň písma

editovat

Stupeň je vyjádření velikosti písma, udává se v bodech (viz tabulka).

Názvy stupňů písma
Počet bodů Velikost v mm Název Použití
1 0,376 osminka (petitu) jen linky a výplňkový materiál
2 0,752 čtvrtpetit jen linky a výplňkový materiál
3 1,128 briliant  
4 1,504 diamant  
5 1,880 perl  
6 2,256 nonpareille slovníky, vzorce
7 2,633 kolonel
8 3,009 petit některá knižní a časopisecká produkce
9 3,385 borgis hlavní časopisecká produkce
10 3,760 garmond hlavní knižní produkce
11 4,137 breviář  
12 4,513 cicero dětská literatura
14 5,265 střední dětská literatura
16 6,017 tercie  
18 6,393 parangon  
20 7,521 text  
24 9,026 dvoucicero  
28 10,530 dvoustřední  

Pozn.: Další velikosti se udávají v cicerech (třícicero, apod.).