Steinitzova věta o výměně

Steinitzova věta o výměně je důležité tvrzení z oblasti lineární algebry pojmenované po německém matematikovi Ernstu Steinitzovi. Hraje významnou roli v důkazech mnoha dalších tvrzení, například, že všechny báze vektorového prostoru mají stejnou mohutnost, a prostor má tedy jednoznačně určenou dimenzi. Dalším příkladem může být důkaz věty, že pokud má prostor konečnou bázi, pak lze libovolnou lineárně nezávislou množinu doplnit na bázi.

Znění věty editovat

Nechť   a   jsou dvě množiny vektorů z vektorového prostoru  . Nechť jsou dále vektory z množiny   lineárně nezávislé a každý z nich lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů z množiny  . Pak platí, že  . Pokud  , tak je lineární obal množiny   nutně roven lineárnímu obalu množiny  . Neboli  . (Výraz   značí lineární obal množiny   atd.). Dále, pokud platí ostrá nerovnost  , tak existují navzájem různé indexy   takové, že

 

Jinými slovy, mějme množinu   lineárně nezávislých vektorů   a dále množinu   vektorů  . Nechť lze navíc libovolný vektor z množiny   vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů z množiny  . Pak platí, že vektorů v množině   nemůže být víc než vektorů v množině  . Pokud jich je stejně, tak se lineární obaly množin   a   rovnají. Pokud je vektorů v množině   více než vektorů v  , tak lze ke generátorům lineárního obalu množiny   přidat vhodných   dodatečných vektorů z množiny   tak, že tyto vektory dohromady generují lineární obal množiny  .

Protože se v daném vektorovém prostoru   můžeme omezit na jeho podprostor  , který je současně vektorový prostor, lze Steinitzovu větu vyjádřit v kratší podobě. Vezměme rovnou  . Pak:

Nechť   je konečněrozměrný vektorový prostor dimenze   a   jeho podmnožina tvořená   lineárně nezávislými vektory. Pak   a prostor   je generován vektory   pro jisté, navzájem různé, indexy  .

Důkaz editovat

Proveďme důkaz neúplnou matematickou indukcí. Předpokládejme nejprve  , poté ukážeme, že předpoklad   vede ke sporu. Pro počáteční krok matematické indukce uvažujme množinu   vzniklou tak, že k vektorům z množiny   přidáme jeden ("první") vektor z množiny  . O vektorech z množiny   ovšem víme, že je lze vyjádřit pomocí vektorů z   a námi sestrojená množina je tak lineárně závislá. Existuje v ní tedy vektor   pro jistý index  , který lze nakombinovat ze zbylých vektorů této množiny. Neboli

 

kde symbol   značí lineární obal. Ačkoliv nám lineární závislost množiny vektorů zajišťuje, že v ní existuje vektor, který lze nakombinovat pomocí ostatních, mohli jsme s klidem vzít za tento vektor jeden z vektorů množiny   a ne opět vektor  . To, že je množina   lineárně závislá totiž znamená, že existuje netriviální lineární kombinace   rovná nulovému vektoru. Kdyby   a všechny ostatní koeficienty byly nulové, byl by to spor s lineární nezávislostí množiny   Existuje tedy nenulový koeficient  , kde   je jistý index vektoru z  . Tímto koeficientem můžeme dělit a vyjádřit dané   pomocí zbylých vektorů způsobem

 

Protože vektor   lze nakombinovat z vektorů z  , je  . Obdobně pro   a máme tedy

 

viz (druhé) tvrzení v oddíle Ostatní v článku Lineární obal. Přikročme nyní k důkazu indukčního kroku. Předpokládejme, že pro všechna přirozená  , kde  , existují navzájem různé indexy   tak, že

 

Neboť z předpokladů věty platí, že  , je množina   lineárně závislá, přičemž množina   je lineárně nezávislá. V první jmenované množině tedy existuje vektor   pro jisté   (kde  ), který lze vyjádřit pomocí zbylých vektorů. Postupem obdobným tomu pro   dospíváme k rovnosti

 

Přeznačíme-li indexy u vektorů v předchozím vzorci, dostáváme vztah

 

který dokončuje indukční krok. Pro případ   máme tedy větu dokázánu. Předpokládejme nyní, že  . Kdybychom postupovali postupem stejným jako výše, tak bychom se dostali postupným přidáváním vektorů k původnímu lineárnímu obalu do stavu, kdy chceme přidat vektor  , nemáme už ale žádný zbylý vektor z  , za který bychom ho mohli vyměnit. Neboli bychom měli

 

Z předpokladů věty ale   a podle rovnosti výše můžeme tento vektor vyjádřit pomocí zbylých vektorů z množiny  . To je ale spor s lineární nezávislostí množiny  , což dokončuje důkaz věty.

Aplikace věty editovat

Jako příklad užití Steinitzovy věty si dokažme následující tvrzení:

Každou lineárně nezávislou podmnožinu konečně rozměrného vektorového prostoru lze doplnit na bázi tohoto prostoru.

Mějme tedy vektorový prostor   konečné (nenulové) dimenze  . Existuje v něm tedy  -členná báze, označme si ji  . Dále mějme podmnožinu prostoru  , kterou si označíme  , tvořenou   lineárně nezávislými vektory. Steinitzova věta nám říká, že  , a navíc, že existují navzájem různé indexy   tak, že

 

Abychom dokončili důkaz, musíme ještě ukázat, že soubor vektorů   je lineárně nezávislý. Kdyby ale byl lineárně závislý, tak z něj můžeme vybrat lineárně nezávislou podmnožinu generující prostor  . Tato množina by měla nejvýše   prvků, což je ve sporu s tím, že dimenze prostoru   je  .

Literatura editovat

  • PYTLÍČEK, Jiří. Lineární algebra a geometrie. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04063-8.  – skripta FJFI ČVUT

Související články editovat