Stavbyvedoucí

odpovídá za včasné dokončení stavby, a dále za dodržování stavebního plánů

Stavbyvedoucí je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu.[1]

Oprávnění k odbornému vedení provádění stavby

editovat

Udělování oprávnění k odbornému vedení stavby, (autorizace), se řídí Zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je fyzická osoba oprávněna v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou jí byla udělena autorizace, vykonávat činnosti spojené s vedením stavby:

  • autorizovaný architekt vést realizaci jednoduché stavby (§ 17 písm. i)
  • autorizovaný inženýr vést realizaci stavby (§ 18 písm. h)
  • autorizovaný technik vést realizaci stavby (§ 19 písm. d)

Autorizovaný inženýr nebo technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení autorizovaný stavitel.(§ 13 odst. 1)

Oprávnění uděluje Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (Komora) po úspěšném složení zkoušky odborné způsobilosti a složení předepsaného slibu. Komora zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných osob vedeného Komorou a vydá této osobě osvědčení o autorizaci s vyznačeným oborem, popřípadě specializací a razítko s malým státním znakem České republiky. (§ 9 odst. 1). Na razítku je titul, jméno, příjmení a číslo v seznamu.

Stavby vyžadující vedení stavbyvedoucím

editovat

Podle Stavebního zákona (SZ) se stavbou rozumí také její část nebo změna dokončené stavby (§ 2 odst. 4 SZ).
Stavbou není terénní úprava ani údržba stavby.


Provádění stavby stavebním podnikatelem

editovat

Podle Stavebního zákona musí stavbyvedoucí vést každou stavbu nebo změnu dokončené stavby, kterou jako zhotovitel provádí stavební podnikatel (§ 160 odst. 1 SZ). Počet staveb, které stavbyvedoucí řídí, není zákonnou normou stanoven.

Na stavbě, nebo na její části, je pouze jeden stavbyvedoucí, který je povinen stvrdit vedení stavby uvedením svého jména a příjmení, podpisem a otiskem svého autorizačního razítka na úvodních listech stavebního deníku, který na stavbě vede.[2]

K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací (§ 16 odst. 6 zákona 360/1992 Sb.).

Provádění stavby svépomocí

editovat

Jestliže provádí stavebník stavbu pro bydlení svépomocí, potom pro ni musí zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím. To platí i pro svépomocnou změnu stavby, která je kulturní památkou (§ 160 odst. 4 SZ)

Vlastník stavby, která může být dle Stavebního zákona odstraněna svépomocí, ale obsahuje azbest, musí zajistit provádění dozoru osobou, jež má oprávnění vést realizaci staveb (stavbyvedoucím). (§ 128 odst. 4 SZ)

Reference

editovat
  1. viz § 134, odst. 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (Stavebního zákona)
  2. Příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Externí odkazy

editovat