Stavební právo

část práva zabývající se výstavbou a stavebnictvím
(přesměrováno z Stavební zákon)

Stavební právo upravuje v oblasti stavebnictví a územního plánování jednak vztahy osob, které vzájemně stojí v rovném postavení, tak i vztahy, ve kterých vystupuje orgán veřejné moci v nadřazeném postavení vůči ostatním účastníkům, kdy orgán veřejné moci v mezích daných příslušným právním předpisem rozhoduje o jejich právech a povinnostech či o určitém právním stavu. Na tomto základě stojí základní dělení stavebního práva na veřejné a soukromé. Stavební právo zahrnuje jak normy práva veřejného, tak i soukromého.[1]

Historie stavebního práva na území ČREditovat

„V období 1. republiky neexistovalo jednotné stavební právo, bylo 5 stavebních řádů pro Čechy, Moravu a Slezsko. V období 2. světové války proběhla novela stavebních řádů a byly položeny počátky územního plánování na úrovni tehdejšího poznání. V roce 1949 bylo sjednoceno stavební právo pro území celé republiky prostřednictvím zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí. Ve druhé polovině 50. let došlo k rozdělení územního plánování a stavebního řádu. Územní plánování bylo řešeno v zákoně č. 84/1958 Sb., o územním plánování a prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování. Stavební řád byl řešen v zákonu č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu a v jeho prováděcí vyhlášce č. 144/1959 Ú. l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu. V roce 1976 byl vydán stavební zákon č. 50/1976 Sb., který platil až do konce roku 2006.“[2]

Stavební právo soukroméEditovat

Soukromé stavební právo upravuje vztahy mezi osobami, které vystupují ve vzájemně rovném právním vztahu. Příkladem může být například vztah mezi stavebníkem a stavebním podnikatelem při uzavírání smlouvy o dílo na provedení určité stavby. V soukromém stavebním právu platí zásada praeter legem.[1]

Nejdůležitější předpisy soukromého stavebního práva:[1]

Stavební právo veřejnéEditovat

Veřejné stavební právo je v českých podmínkách v rozhodující míře již tradičně představeno stavebním zákonem a navazujícími právními předpisy.[5] Veřejné stavební právo upravuje vztahy mezi orgánem veřejné moci a ostatními účastníky vztahu. Ve veřejném stavebním právu platí zásada, že veřejnou moc lze uplatňovat pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.[1]

Nejdůležitější předpisy veřejného stavebního práva:[1]

Stavební zákonEditovat

Současný stavební zákon byl přijat 14. března 2006 jako zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).[6] Tento zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2007, přičemž od té doby prošel několika novelizacemi. Tato úprava stavebního zákona z roku 2006 nahradila předchozí úpravu územního plánování z roku 1976[14], která již nevyhovovala dnešním potřebám.[5] Stávající úprava stavebního zákona je systematicky členěna na 7 částí:[6]

 • Část první – úvodní ustanovení (§ 1–3)
 • Část druhá – výkon veřejné správy (§ 4–17)
 • Část třetí – územní plánování (§ 18–102)
 • Část čtvrtá – stavební řád (§ 103–157)
 • Část pátá – společná ustanovení (§ 158–184b)
 • Část šestá – přechodná a závěrečná ustanovení (§ 185–197)
 • Část sedmá – účinnost (§ 198)

Stavební zákon je dále výslovně doprovázen zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění).[7] Dále také zákonem č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění,[15] kterým se výslovně změnilo a doplnilo 51 souvisejících zákonů. Na interpretaci a aplikace současného stavebního zákona má zásadní vliv také zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.[5]

Nezanedbatelnou roli při tvorbě stávající úpravy stavebního zákona hrálo i členství České republiky v Evropské unii. Zejména je třeba zmínit Evropskou dohodu o přidružení,[16] jejíž realizace v oblasti územního plánování je založena na vzájemné spolupráci smluvních stran, a to zejména ve smyslu čl. 81 o životním prostředí, čl. 82 o dopravě, čl. 83 o telekomunikacích a čl. 87 o regionálním rozvoji.[5]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c d e PETR, Dovolil. Veřejné stavební právo: Stavební právo, správní právo a předpisy o vyvlastnění. Pardubice: [s.n.], 2012. 94 s. 
 2. SUPERTANOVÁ, Alena. Stavební právo. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. 67 s. ISBN 978-80-214-4566-6. 
 3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 4. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 5. a b c d PRŮCHA, Petr; KLIKOVÁ, Alena. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 s. ISBN 9788021070622. 
 6. a b c Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 7. a b Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 8. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 9. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 10. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 11. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 12. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 13. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 14. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 15. Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. [cit. 2018-04-06]. Dostupné online.
 16. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími č. 7/1995 Sb. [online]. Zákony pro lidi [cit. 2018-04-06]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat