Správní rada vysoké školy

Správní rada je dozorčí orgán veřejné vysoké školy, který vydává souhlas nabytí nebo převodu nemovitého nebo movitého majetku vyšší hodnoty,[p 1] ke zřízení věcného břemena nebo předkupního právo a založení právnické osoby a vkladům majetku do ní.

Dále se vyjadřuje k dlouhodobému záměru školy, jejímu rozpočtu, výročním zprávám a jiným otázkám, které jim předloží rektor nebo ministr školství.

Členové rady, kteří nemůžou být zaměstnanci dané vysoké školy, jsou představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy, které po projednání s rektorem jmenuje na šest let a odvolává ministr školství. Rada musí mít devět členů nebo více, vždy ale musí být počet členů dělitelný třemi. To proto, že po dvou letech je vždy obměněna třetina členů.

Správní rada se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statutem školy a Statutem správní rady, který schvaluje ministr.

HistorieEditovat

Správní rady byly na veřejných vysokých školách zřízeny 1. ledna 1999 nabytím účinnosti § 14 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Reforma vysokých školEditovat

Podle věcného záměru zákona o vysokých školách by se Správní rada měla jmenovat pouze Rada. Doznat změn má také jmenování členů, které by měla jmenovat vláda z řady specialistů v oblastech odborné orientace školy a to jednu třetinu na návrh rektora, jednu třetinu na návrh akademického senátu a jednu třetinu na návrh ministra školství.

Pravomoc rady by měla být rozšířena o schvalování rektora na návrh akademického senátu nebo schvalování dlouhodobého záměru a rozpočtu (dnes se k nim pouze vyjadřuje) a také statutu školy.

Podle předkladatelů záměru mají tyto zvýšit vliv veřejnosti na chod jimi placených škol. Podle kritiků jde ale jen o omezení samostatnosti vysokých škola a odsunutí akademických senátů pouze do role poradních sborů, což je jeden z hlavních důvodů (vedle zavedení školného), proč studenti proti reformě protestují.

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. Movitý majetek vyšší hodnoty je takový majetek, jehož cena pětkrát převyšuje cenu, od které je považován za majetek hmotný, což je podle § 26 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 40 000 Kč. Správní rada tedy schvaluje nabytí nebo převod movitého majetku s cenou vyšší než 200 000 Kč.

LiteraturaEditovat

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 1998. Dostupné online. § 14. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  • GREŠ, Juraj. Právní úprava vysokého školství v česko-slovenské komparaci (diplomová práce) [PDF]. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2007 [cit. 2012-03-05]. S. 15. Dostupné online. 

Související článkyEditovat