Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

m
rvv
m (rvv)
'''Agentura ochrany přírody a krajiny ČR''' je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí.
'''Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména chráněné krajinné oblasti, maloplošná zvláště chráněná území a ptačí oblasti. AOPK ČR je organizační složkou státu. '''
 
== Struktura a činnost ==
AOPK tvoří ředitelství se sídlem v Praze a 36 regionálních pracovišť. AOPK ČR zaměstnává v současné době více než 600 zaměstnanců. Ředitelství AOPK ČR se člení na čtyři sekce a to Sekci ochrany přírody a krajiny, Sekci dokumentace přírody a krajiny, Sekci informatiky a Sekci ekonomicko-provozní.<ref>http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=43</ref>
 
Zajišťuje metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu. Od 1. ledna 2010 ji tvoří celkem 36 regionálních pracovišť, 12 krajských středisek ([[Brno]], [[České Budějovice]], [[Havlíčkův Brod]], [[Hradec Králové]], [[Karlovy Vary]], [[Olomouc]], [[Ostrava]], [[Pardubice]], [[Plzeň]], [[Praha]] a [[Střední Čechy]], [[Ústí nad Labem]] a [[Zlín]]), 23 správ CHKO ([[Beskydy]], [[Bílé Karpaty]], [[Blaník]], [[Blanský les]], [[Broumovsko]], [[České středohoří]], [[Český kras]], [[Český les]], [[Český ráj]], [[Jeseníky]], [[Kokořínsko]], [[Křivoklátsko]], [[Labské pískovce]], [[Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví|Litovelské Pomoraví]], [[Lužické hory]], [[Moravský kras]], [[Orlické hory]], [[Pálava]], [[Poodří]], [[Slavkovský les]], [[Třeboňsko]], [[Žďárské vrchy]] a [[Železné hory]] a jedno sloučené pracoviště správy CHKO a krajského sřediska (Správa CHKO [[Jizerské hory]] a krajské středisko [[Liberec]]).
AOPK ČR zejména:
 
Předmětem činnosti organizace je:
*Zajišťuje výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek
*vedení [[ústřední seznam ochrany přírody|ústředního seznamu ochrany přírody]] a centrální dokumentace ochrany přírody,
*Zpracovává plány péče o svěřená chráněná území a zajišťuje jejich realizaci
*vedení Fondu pozemků ve zvláště chráněných územích,
*Spravuje pozemky určené pro ochranu přírody (plocha 11,7 tis.ha)
*vydávání stanovisek a expertních posudků pro orgány státní správy a pro ostatní právnické a fyzické osoby,
*Administruje finanční nástroje zaměřené na obnovu a údržbu krajiny
*zajišťování inventarizačních průzkumů a plánů péče o chráněná území,
*Zpracovává dokumentaci územního systému ekologické stability krajiny nadregionálního významu na celém území ČR
*odborná, vědeckovýzkumná a znalecká činnost a šíření informací v oblasti ochrany přírody,
*Posuzuje a vyplácí újmy vlastníkům či nájemcům za ztížení zemědělského nebo lesnického hospodaření
*shromažďování podkladů a koordinace krajinotvorných programů, zejména [[program péče o krajinu|programu péče o krajinu]], [[program revitalizace říčních systémů|programu revitalizace říčních systémů]] a [[program obnovy vesnice|programu obnovy vesnice]],
*Připravuje záchranné programy ohrožených druhů a zajišťuje jejich koordinaci a realizaci
*uskutečňování opatření k ochraně přírody, krajiny a přírodního dědictví,
*Odpovídá za přípravu a vymezení soustavy Natura 2000 v ČR
*mezinárodní spolupráce v ochraně přírody včetně funkce výkonu vědeckého orgánu [[Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin|CITES]] (Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijící fauny a planě rostoucí flóry),
*Dokumentuje stav přírody a krajiny, vede Informační systém ochrany přírody
*zajišťování péče o zpřístupněné [[jeskyně]]
*Zajišťuje odbornou podporu veřejné správě
*Působí jako tuzemský vědecký orgán Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a znalecký ústav
*Věnuje se práci s veřejností a vydává časopis Ochrana přírody (od roku 1946)
*Poskytuje odbornou a expertní podporu MŽP v mezinárodních agendách včetně zastupování státu před Evropskou komisí
 
Mezi nové dlouhodobé prioritní úkoly patří zajištění monitoringu stanovišť a druhů v evropském zájmu a zvyšující se podíl na distribuci prostředků z národních a celoevropských dotačních programů. Některé zdroje<ref name="silvarium">http://lesprace.silvarium.cz/content/view/161/51/</ref> uvádějí že AOPK má garanci za přípravu návrhu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci tzv. celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Za celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 však zodpovídá Ministerstvo životního prostředí, které pouze pověřilo přípravou odborných podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny.<ref>http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102</ref>
 
== Novodobá historie ==
AOPK ČR vykonává státní správu na území 24 chráněných krajinných oblastí, 213 národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a 537 přírodních rezervací a památek přímo v CHKO. Tato území pokrývají téměř 11 000 km2, tedy necelých 14 % rozlohy státu. AOPK ČR je nejen spravuje, ale také o ně pečuje – hodnotí jejich stav, zajišťuje management a přípravu plánů péče.
 
Do r. [[1989]] byla státní ochrana přírody zajišťována [[Kraje v Česku|kraj]]skými středisky památkové péče a ochrany přírody při krajských národních výborech a funkčně nenavazujícím Státním ústavem ochrany přírody. Tyto odborné instituce měly poradně-odbornou funkci pro orgány státní správy. Na počátku devadesátých let došlo ke vzniku jednoho Českého ústavu ochrany přírody. Při přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny (114/92sb.) se úředníkům MŽP nepodařilo prosadit zastřešující organizaci pro správy chráněných krajinných oblastí i národních parků nově obdařených silnými výkonnými pravomocemi. MŽP však tuto myšlenku neopustilo a v polovině devadesátých let se mu podařilo zřídit centrální Správu chráněných krajinných oblastí ČR. Původně tedy mělo jít o jakýsi orgán centrálně zastřešující existující CHKO. Od té doby existovaly Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa CHKO ČR resp. Správa ochrany přírody vedle sebe až do roku 2006. Další krok tohoto centralizačního procesu se podařilo uskutečnit v roce [[2006]]. Prvního ledna 2006 vešlo v platnost opatření Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), kterým se převádí veškerá práva a povinnosti Správy ochrany přírody (SOP) na AOPK ČR. Sloučení obou organizací mělo podle zdůvodnění přinést „zefektivnění práce, zkvalitnění metodického vedení pracovníků a zlepšení spolupráce v regionech.“ Po sloučení organizací došlo k vyčlenění nové příspěvkové organizace Správa jeskyní.<ref name="silvarium" />
AOPK ČR se aktivně podílí na péči o krajinu – jak administrací financí, které na ni přispívají, tak přímo v praxi. Zejména prostřednictvím Programu péče o krajinu a programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny podporuje zejména výsadbu rozptýlené zeleně v krajině, protierozní opatření, revitalizaci toků, obnovu mokřadů, péči o cenné nelesní lokality, zlepšování druhové a prostorové skladby lesa či vhodné zpřístupňování přírodních lokalit návštěvníkům.
Je patrná úporná snaha MŽP přidělit instituci legislativně nějakou činnost. To se daří se střídavými úspěchy. AOPK (díky nevůli zákonodárců) tak stále pouze prostřednictvím správ CHKO zajišťuje výkon speciální státní správy v ochraně přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
[[Ministerstvo životního prostředí]] se dlouhodobě (naposledy v roce [[2009]] při novelizaci zákona 114/92Sb.) snaží dosáhnout aby AOPK získala postavení správního úřadu. Tyto snahy jsou maskovány v úřednickém [[newspeak]]u jako součást "zjednodušení a zpřehlednění systému kompetencí v ochraně přírody a krajiny". Tento záměr se opět nepodařilo naplnit, protože návrh na zřízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky jako správního úřadu [[Senát]] odmítl.<ref>http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pravo-v-ochrane-prirody/k-novele-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-ii.html</ref>
 
== Reference ==
AOPK ČR připravuje záchranné programy ohrožených druhů rostlin a živočichů. V roce 2011 běží deset programů – pro matiznu bahenní, rdest dlouholistý, hvozdík písečný český,
<references />
hořec jarní, hořeček mnohotvarý český, perlorodku říční, hnědáska osikového, sysla obecného, užovku stromovou, vydru říční.
 
== Externí odkazy ==
AOPK ČR je tuzemským odborným garantem evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Tu v České republice tvoří 41 ptačích oblastí a 1087 evropsky významných lokalit. AOPK ČR zajišťuje evidenci a sledování jejich stavu, na expertní úrovni zastupuje stát u Evropské komise.
* [http://www.nature.cz/ oficiální stránka AOPK ČR]
* [http://drusop.nature.cz/ ústřední seznam ochrany přírody]
{{Pahýl - ekologie}}
 
{{Portály|Životní prostředí}}
AOPK ČR v roce 2010 vydala více než 12000 závazných stanovisek a rozhodnutí. Poskytuje odbornou a informační podporu orgánům veřejné správy. Vede Informační systém ochrany přírody a krajiny, v nálezové databázi, která soustřeďuje informace o výskytu rostlin a živočichů, je více než 6,7 milionu údajů.
[[Kategorie:Úřady České republiky]]
 
[[Kategorie:Ochrana přírody v Česku]]
AOPK ČR se věnuje i práci s veřejností. Pořádá akce, zaměřené zejména na poznávání Vydává časopis Ochrana přírody, sborník Příroda a řadu dalších publikací pro odbornou i širokou veřejnost.
[[Kategorie:Ministerstvo životního prostředí České republiky]]
 
AOPK ČR je členem řady mezinárodních uskupení - Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN), Federace Europarc, Planta Europa, European Network of Heads of Nature Conservation Agencies (ENCA). Je partnerem prestižního odborného Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti (ETC/BD), které je hlavní expertní institucí EEA/EK.
 
AOPK ČR má ústředí se sídlem v Praze a 30 regionálních pracovišť (24 správ CHKO a, 6 středisek AOPK ČR).
 
== Historie ==
 
Do roku 1989 byla státní ochrana přírody společně s památkovou péčí a správou jeskyní součástí resortu kultury (Státní ústav památkové péče a ochrany přírody). V roce 1990 vznikl Český ústav ochrany přírody, který byl v roce 1995 rozdělen na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (pod níž spadala i správa jeskyní) a Správu chráněných krajinných oblastí ČR (ta byla v roce 2003 přejmenována na Správu ochrany přírody). V roce 2006 došlo k poslední změně. V reakci na nové územní uspořádání státu a environmentální povinnosti člena Evropské unie byly Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody spojeny do jedné instituce pod staronovým názvem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Správa jeskyní byla vyčleněna jako samostatný subjekt.
 
 
== Externí odkazy ==
 
[[sk:Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR]]
*www.nature.cz
*http://www.dotace.nature.cz/
*http://www.zachranneprogramy.cz
*http://www.natura2000.cz/
*http://www.biomonitoring.cz/
*http://drusop.nature.cz/
*http://portal.nature.cz/
*http://www.casopis.ochranaprirody.cz/