Veřejné výdaje: Porovnání verzí

Odebráno 5 351 bajtů ,  před 12 lety
rv, zkopírováno z http://extranet.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&id=20612&sh=1140036894 a nahrazen slušně zformátovaný text
(rv, zkopírováno z http://extranet.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&id=20612&sh=1140036894 a nahrazen slušně zformátovaný text)
'''Veřejné výdaje''' jsou souhrnné [[finance|finanční]] prostředky vynaložené vládou daného [[stát]]u na různé účely (obrana, bezpečnost, [[policie]], zdravotnicvtví, sociální [[politika]], mzdy státních úředníků, vzdělání, zahraniční politika, apod.).
== '''FINANCE ORGÁNŮ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY''' ==
 
Sledují se za účelem zjištění [[hrubý domácí produkt|hrubého domácího produktu]] metodou výdajovou.
 k 1.1.2003 došlo k završení reformy územní veřejné správy, jejímž hlavním cílem bylo dokončení decentralizace výkonu státní správy
 
{{ekonomický pahýl}}
 koncem roku 2002 byly zrušeny okresní úřady a převeden jejich výkon státní správy a zřizovatelských funkcí k organizacím, včetně majetku do působnosti obcí a krajů
 
[[Kategorie:Makroekonomie]]
 největší část výkonu státní správy v rámci přenesené působnosti přešlo na 205 obcí s rozšířenou působností
[[Kategorie:Veřejné finance]]
 
[[de:Finanzwissenschaft]]
 přenesená působnost: obec vykonává jednak vlastní samosprávní funkci a jednak přenesené funkce, tzn. státní správu v přenesené působnosti (dostávají na to příspěvek ze státního rozpočtu)
[[en:Public finance]]
 
[[fr:Finances publiques]]
 
[[hr:Javne financije]]
 
[[it:Scienza delle finanze]]
== '''1. Obce''' ==
[[ja:財政]]
 
[[ro:Economie financiară]]
 
[[simple:Public finance]]
 v ČR je nejnižším samosprávným útvarem obec, která je samostatným ekonomickým subjektem a základní územní jednotkou státu
[[zh:公共財政]]
 
 samospráva spočívá v samostatnosti obce při správě svého majetku a veškeré činnost, která není činností státní
 
 obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek
 
 obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 
 obce zabezpečují úkoly tím, že hospodaří se svým majetkem, zřizují organizace ve své působnosti, zabezpečují veřejné statky pro své občany, rozvíjejí vztahy s jinými obcemi, ostatními subjekty a státem
 
 
 podle zákona o obcích má obec vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými hospodaří samostatně za podmínek stanovených zákonem, sestavuje si svůj vlastní rozpočet a hospodaří podle něho; hospodaření obce podle zastupitelstvem schváleného rozpočtu zabezpečuje obecní rada
 
 zákon o obcích vyjadřuje konkrétně pravomoc zastupitelstva a rady obce; výkonným orgánem je obecní (městský) úřad, který nese odpovědnost za plnění úkolů, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce
 
 zastupitelstvo obce zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány; povinně zřizuje výbor kontrolní a finanční
 
 kontrolní výbor zajišťuje většinou všeobecnou kontrolu zaměřenou na činnost výkonných orgánů obce, zejména obecního úřadu
 
 finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a s finančními prostředky obce a plní další úkoly, kterými je zastupitelstvem obce pověřen
 
 obec musí pro své obyvatele zabezpečovat kromě výkonu správy především veřejné statky; některé veřejné statky jsou zajišťovány v rámci zákonných norem, kdy stát má zájem na jejich spotřebě obyvatelstvem bez ohledu na jeho finanční situaci – např. základní školství
 
 veřejné statky zabezpečují obce prostřednictvím neziskových a komunálních podniků, prostřednictvím zakázek u soukromých podniků nebo podniků, u kterých je obec spoluzakladatelem
 
 obec vykonává jednak vlastní samosprávní funkci a jednak přenesené funkce, tzn. státní správu přenesené působnosti v rozsahu vymezeném zákonem o obcích
 
 obec v rámci samostatné působnosti pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, tzn. potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, výchovy a vzdělání, kulturního rozvoje, sociální péče a ochrany veřejného pořádku
 
 na plnění úkolů v přenesené působnosti dostanou obce příspěvek ze státního rozpočtu; výše dotací poskytovaných obcím na výkon státní správy je zachycena v zákonu o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok a liší se podle rozsahu přenesené působnosti a počtu obyvatel obce, které se týká
 
 
 
 
== '''2. Kraje''' ==
 
 
 od 1.1.2003 kraje výrazně rozšířily agendu jak správních činností, tak zřizovatelských funkcí, které zajišťují jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti
 
 kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu a je samostatně spravován zastupitelstvem
 
 kraj je veřejnoprávní korporací, PO, která má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 
 pro výkon samostatné působnosti může kraj zakládat a zřizovat organizační složky kraje a právnické osoby
 
 obce jsou vždy součástí kraje
 
 krajům náleží přípěvek ze státního rozpočtu na plnění úkolů v přenesené působnosti
 
 zastupitelstvo kraje zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory
 
 vždy musí být zřízen nejméně pětičlenný výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu vzdělání a zaměstnanost
 
 finanční výbor má největší význam a podle zákona provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, provádí kontrolu hospodaření PO a zařízení založených nebo zřízených krajem
 
 výkon samostatné i přenesené působnosti kraje podléhá dozoru sátu, který vykonávají věcně příslušná ministerstva a další věcně příslušné ústřední správní orgány
 
 
 
 
== '''Finanční hospodaření územních samosprávných celků''' ==
 
 
 pravidla hospodaření obcí a krajů řeší zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, který upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků (obcí a krajů)
 
 základním nástrojem finančního hospodaření je roční rozpočet sestavovaný na kalendářní rok zpravidla jako vyrovnaný a rozpočtový výhled, pokud je sestaven
 
 rozpočtový výhled je pomocným nástrojem, který má sloužit pro střednědobé finanční plánování na období dvou až pěti let po období, na které se sestavuje roční rozpočet; z rozpočtového výhledu se vychází při zpracování ročního rozpočtu
 
 výdaje spojené s veřejné prospěšnou činností, kterou neprovádí sám územní samosprávný celek, ale přispívá na ni jiným subjektům včetně darů a příspěvků