Wikipedie:WikiProjekt Chemie: Porovnání verzí

Odebráno 12 636 bajtů ,  před 14 lety
část stránky přesunuta na diskuzní stránku
(základ úpravy portálu)
(část stránky přesunuta na diskuzní stránku)
|[[Wikipedie:WikiProjekt Chemie/Pod chemickou lípou|Pod chemickou lípou </br> (diskuze)]]
|}
 
 
 
'''WikiProjekt Chemie''' je hlavní stan chemikářů na wikipedii. Snahou tohoto projektu je koordinovat pisatele chemických článků, domlouvat pravidla a úzy tvorby článků a případně zde upozorňovat na potřebné články či články vyžadující superurgentní úpravy.
* [[Wikipedista:Ondřej Mangl|Ondřej Mangl]] 15:12, 2. 10. 2007 (UTC)
* [[Wikipedista:Jiří Janoušek|<em>Jiří&nbsp;Janoušek</em>]]&nbsp;([[Wikipedista diskuse:Jiří Janoušek|D]]|[[Speciální:Contributions/Jiří Janoušek|P]]|[[Speciální:Emailuser/Jiří Janoušek|E]]) 16:49, 9. 10. 2007 (UTC)
 
== Tvorba pravidel ==
 
=== Systematizace ===
 
a,
Domnívám se, že po zdařilém sepsání článků týkajících se prvků by bylo rozumné systematicky vytvořit články o nejběžnějších sloučenínaách. Řekněme pro začátek slučeniny které jsou klíčovou součástí výuky chemie alespoň na základních školách. Myslím, že to, že doposud nebyly sepsány ani základní informace o uhličitanu sodném, hydroxidu vápenatém, glycinu, kyselině citronové atd by bylo vhodné řešit. V nováčkovském nadšení se to pokouším změnit, ale pokud by na tom dělalo systematicky víc lidí šlo by to daleko rychleji.
 
b,
Dále by se mělo dát dohromady základní schéma článku, které bude dodržováno aby bylo patrné co je třeba dohledat, doplnit atd. tedy řekněme 1.základní vlastnosti, 2.výroba, 3. speciální vlastnosti 4.použití + jiné speciality 5. externí odkazy informací které jsou o dané sloučenině.
 
c,
Měla by se též zvolit alespoň částečně jednotná verze infoboxů obsahující nejdůležitější základní údaje o sloučenině. Tedy fotka (v ideálním případě), grafický strukturní vzorec pokud je to vhodné, systematický název, triviální název , sumární vzorec, molární hmotnost, teploty tání a varu, hustota, pKčka pokud tomá smysl, rozpustnost, CAS číslo, atd... Chce to promyslet. Tyhle věci by nemělo být problém dohledat v tabulkách a bude to působit daleko přehledněji pokud u každé sloučeniny bude takováto tabulka.
 
d,
Časem by bylo určitě moc fajn zpracovat jednotně celé celky jako jsou např. aminokyseliny.
 
Pokud už tyto věci byly někde řešeny či dokonce případě vyřešeny, omlouvám se. Jsem tu poměrně nováček a nemám to všechno ještě zcela prokouknuté.
 
[[Wikipedista:Hawkzn|Hawkzn]] 22:48, 24. 12. 2006 (UTC)
 
=== Pojmenování článků ===
 
IMHO je nutné vyřešit otázku pojmenovávání článků o skupinách látek (alkan vs alkany, oxid vs. oxidy a výbušnina vs výbušniny). Pro inspiraci udávám tuto novou diskusi: [[Diskuse:Třaskaviny]], předtím se už vedla minimálně jedna, ale nevzpomínám si kde a tuším, že byla bezvýsledná. [[Wikipedista:Cinik|Cinik]] 15:36, 14. 5. 2006 (UTC)
 
: Díval jsem se zmíněné 2 články a myslím, že po stránce řazení do kategorií jsou v současné době v pořádku. Množina [[Třaskaviny|traskavin]] je podmnožinou [[Výbušniny|výbušnin]] a tak je to i obou článcích uvedeno. --[[Wikipedista:Karel|Karel]] 19:08, 14. 5. 2006 (UTC)
 
::Diskuse se vede ohledně singulární či plurální formy názvu. O tom, že třaskaviny jsou podmnožinou výbušnin snad nikdo nepochyboval. --[[Wikipedista:Zirland|Zirland]] 19:18, 14. 5. 2006 (UTC)
 
::Spíše šlo o to, jestli se články mají jmenovat [[třaskavina]] a [[výbušnina]] nebo [[třaskaviny]] a [[výbušniny]]. U kategorií je to jasné - tam je úzus pojmenování množným číslem. U článků je pravidlo (dnes Cinikem trochu poupravené) ''[[Wikipedie:Název článku#Dávejte přednost jednotnému číslu|dávejte přednost jednotnému číslu]]''. Otázkou je, zda mají být tyto (případně obecně chemické články) výjimkou nebo ne. Osobně si myslím, že by tyto dva články měly být v jednotném čísle. --[[Wikipedista:Postrach|Postrach]] 19:25, 14. 5. 2006 (UTC)
 
:: Mě osobně zní jednoznačně lépe '''plurál'''. Článek se týká '''celé skupiny''' vybušnin (trhavin) a podle mne by logicky měl mít název [[Výbušniny]].... Namátkou jsem otevřel knižní encyklopedii [[Diderot]] a tam také naleznete heslo Výbušniny a ne Výbušnina. Podobně v libovolné učenici chemie, ať již pro ZDŠ nebo vysokou školu se kapitola zabývající se tímto předmětem logicky jmenuje Výbušniny, stejně jako Alkány, Aromatické uhlovodíky atd. atd... --[[Wikipedista:Karel|Karel]] 20:37, 14. 5. 2006 (UTC)
 
:: Osobně se příkláním k plurálu. IMHO je to používanější výraz. [[Wikipedista:Hugo|Hugo]] 20:54, 14. 5. 2006 (UTC)
 
Taktéž upřednostňuji plurál. Je logičtější a častější u všech skupin látek. Koneckonců, chemie by nebyla první oblastí, která se vymkla výše zmíněnému pravidlu, biologie je u taxonomických kategorií již dávno opustila. [[Wikipedista:Cinik|Cinik]] 21:56, 14. 5. 2006 (UTC)
 
:Jednoznačně hlasuji pro plurál v případě skupin látek. Hlavním důvodem je okolnost, že existují sloučeniny, které daly název celé skupině, jejímiž jsou členy. Obecně známým příkladem je "fenol", sloučenina C6H5OH, která je současně nejjednoduším "fenolem", což označuje třídu sloučenin s hydroxylem vázaným na aromatický skelet (BTW, v hesle o alkoholech, k jehož předělání jsem se ještě nedostal, jsou nesmysly, neb tam jsou fenoly řazeny mezi alkoholy...). Méně pregnantní je případ slova "alkohol", který je obecně používaným názvem pro "ethanol", ale současně toto jméno je používáno pro označení třídy organických sloučenín s hydroxylovou skupinou vázanou na alifatický nebo alicyklický skelet. Asi by se daly objevit i jiné příklady, zejména v oblasti přírodních látek. --[[Wikipedista:Avitek|A.Vítek]] 19:39, 24. 5. 2006 (UTC)
 
Také podle mého názoru je logičtější pojmenování skupin látek v množném čísle.--[[Wikipedista:Zp|Zp]] 20:09, 24. 5. 2006 (UTC)
 
S tím, že fenol a fenoly jsou různá hesla, nepolemizuji. Šlo mi o hesla na hranici mezi chemií a jinými obory - jako je třeba plyn/plyny, kov/kovy, nerost/nerosty výbušnina/výbušniny, koneckonců i látka/látky. Prostě pojmy, u nichž má smysl hovořit o vlastnostech, příslušejících samostatně onomu pojmu. --[[Wikipedista:Postrach|Postrach]] 20:22, 24. 5. 2006 (UTC)
 
:Postrachův argument beru, příklady hesel, které uvádí, však nejsou skupiny (třídy) '''chemických sloučenin''', ale cosi mnohem obecnějšího. Na druhou stranu podobně v mineralogii existují skupiny (třídy) minerálů, např. '''prvky''', '''křemičitany''' apod., kde by také bylo vhodnější používat plurál. BTW, tady dochází ke kolizi (homonymitě) pojmů, neboť třeba definice pojmu '''prvek''' v chemii a v mineralogii jsou značně odlišné a v důsledku toho množiny minerálů na straně jedné a chemických prvků na straně druhé jsou odlišné, byť mají neprázdný průnik (v cs wiki je to vyřešeno tím, že v chemii je heslo [[chemický prvek]]). --[[Wikipedista:Avitek|A.Vítek]] 05:54, 25. 5. 2006 (UTC)
 
Tak - myslím si, že se snad shodneme, že je jakási hranice odkud používat plurál a dkud singulár. Jde mi o to, na takové hranici se domluvit. Na tenhle problém jsem narazil u pojmu výbušnina/výbušniny. Byl jsem pro singulár protože:
*často se nejedná o stejnorodou látku, ale směs
*Pro vymezení pojmu není důležité hemické složení, ale další vlastnosti (vnitřní energie, bizarce), kterými je ten pojem vymezen
*na upřednostňování singuláru máme wiki pravidlo
 
Opačné argumenty (je to skupina chemických látek) sice chápu, ale z mého pohledu převažují ty mé. Neprosazuji je ale na sílu - chci se domluvit na rozumném pravidlu.
 
--[[Wikipedista:Postrach|Postrach]] 06:23, 25. 5. 2006 (UTC)
 
Tady bych chtěl předeslat, že se (zatím) v chemických (i jiných oblastech, ale dotýkajících se chemie) užívá trochu vágně některých pojmů, zejména pojmu "látka" a "sloučenina". Striktně vzato množina "látka" je nadmnožinou "chemicky čistá látka" a ta je nadmnožinou "sloučenina", která je pak disjunktní s množinou "prvek", která je také podmnožinou "chemicky čistá látka".
 
Co se týče pojmu "výbušnina" (resp. "výbušniny"), tak tato množina je podmnožinou množiny "látka" (nikoli už "sloučenina"), neboť, jak jsi Postrachu zcela správně uvedl, některé výbušniny jsou buď homogenní nebo heterogenní směsí více "chemicky čistých látek" (většinou, ale ne nezbytně vždy, "sloučenin"). Z hlediska chemické klasifikace tedy nejde o třídy (skupiny) sloučenin, neboť příslušnost látky do množiny "výbušnin" je, jak správně uvádíš, založena na něčem jiném, než jsou jejich chemické vlastnosti. Jde spíše o vlastnosti souvisejících s rychlostí přeměny složek výbušniny na produkty jejich rozkladu či chemických reakcí. A právě na základě těchto obecně ne-chemických vlastností je příslušnost látek k "výbušninám" definována.
 
Trochu podobné je to např. s pojmy "kov"/"kovy". I když podstatou kovů jsou "prvky" (chemické prvky), patří sem i jejich slitiny, což opět nejsou "chemicky čisté látky", ale směsi.
 
Proto nemám námitek, aby se takováto hesla nazývala singulárními tvary. Pokud se však hovoří o třídách chemických sloučenin, které jsou definovány na základě společných rysů jejich molekulární (event. atomové) struktury, pak bych trval na používání plurálu, např. "alkany", "alkeny", "cyklické uhlovodíky", "terpeny", ... a v oblasti prvků např. "alkalické kovy", "lanthanoidy", "transurany", "aktinidy", atp. --[[Wikipedista:Avitek|A.Vítek]] 13:08, 25. 5. 2006 (UTC)
 
POSLEDNÍ VAROVÁNÍ! Vzhledem k tomu, že za posledního půl roku se k otázce plurál/singulár pro názvy hesel skupin chemických látek již nikdo nevyjádřil a z dosavadní diskuse vyplynula jednoznačná preference plurálu v případech, že jde o chemicky danou příbuznost členů tvořících danou skupinu, začnu od zítřka, tj. 2006-10-06 12:00 UTC postupně upravovat existující hesla. Má-li někdo zásadní námitky, nechť je zde zveřejní. --[[Wikipedista:Avitek|A.Vítek]] 21:16, 5. 10. 2006 (UTC)
 
:Žádné námitky nemám. Rád bych pomohl, ale bohužel teď nemám moc času. --[[Wikipedista:Hugo|<span style="color: #060">hugo</span>]] [[Wikipedista diskuse:Hugo|<small style="color: #999">(diskuze)</small>]] 05:14, 6. 10. 2006 (UTC)
 
U čistě chemických názvů nemám námitek. Shrnutí pana Vítka plně akceptuji. Pro nechemické články bych se ale přimlouval za singulár. --[[Wikipedista:Postrach|Postrach]] 07:35, 6. 10. 2006 (UTC)
 
== Kategorie - možný budoucí zdroj zmatků ==
 
Zdravím všechny kolegy z WikiProjektu Chemie. Chtěl bych vás upozornit na problém, který jistě nastane s rostoucím počtem chemických článků. Jedná se o kategorie. Dělám totiž WikiProjekt Mineralogie a byl jsem rychlejší v použití některých kategorií chemických látek pro mineralogii. Namátkou to jsou kategorie: [[:Kategorie:Fosfáty|Fosfáty]], [[:Kategorie:Chloridy|Chloridy]], [[:Kategorie:Sulfidy|Sulfidy]] a další, které jsou podkategoriemi [[:Kategorie:Systematická mineralogie]]. Chtěl bych se tedy domluvit, jestli a jakým způsobem si příslušné kategorie pojmenujeme, aby se vedle sebe nevyskytovaly články z různých vědních (byť ne neslučitelných) oborů. --[[Wikipedista:MiF|MiF]] 20:30, 12. 3. 2007 (UTC)
 
V poslední době je to tu nějaké mrtvé. Myslím, že celkově chemie by chtěla hlavní nosný systematický návrh, který mám pocit není tak zcela vyřešen. Pokusím se nějak zaktivizovat větší počet chemiků aby se to pořešilo.[[Wikipedista:Hawkzn|Hawkzn]] 19:32, 15. 4. 2007 (UTC)
 
: Koukal jsem na ty kategorie a zjevně tam už chaos nastal – jsou tam minerály i chemické látky. Nejlepší by asi bylo kategorie rozdělit. Doporučoval bych chemické látky nechat bez rozlišovače (Oxidy, Chloridy…) a minerály dát s rozlišovačem (např. Oxidy (minerály), Chloridy (minerály)…). --[[Wikipedista:Ragimiri|Ragimiri]] 17:14, 28. 7. 2007 (UTC)
 
== Portál chemie ==
 
Ahoj všichni chemici. Vzhledem k tomu, že chemické stránky poslední dobou nejsou nijak aktivně rozšiřovány a nové hesla se také příliš nezakládají, chtělo by to chemii na Wikipeii oživit. K oživení bych jako základ použil [[Portál:Chemie|portál chemie]], kde by každý mohl okamžitě vidět co je potřeba udělat a s čím pomoct. V nynější podobě však o tom není možné uvažovat, proto provádím jeho aktualizaci, celkovou opravu a částečné doplnění toho, co tam chybí. Případné připomínky, návrhy a dotazy směřujte spíše na moji diskuzní stránku, ale klidně odpovím i zde. Doufám tedy, že pokus o oživení chemie na Wikipedii nekončí pouze u pokusu, ale že se do něj alespoň někdo zapojí a pomůže. Předem děkuji všem, kteří projeví zájem. {{Wikipedista:Ondřej Mangl/podpis}} 15:36, 4. 10. 2007 (UTC)
 
[[Kategorie:WikiProjekty|Chemie]]