Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

m
Robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy
m (Robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy)
{{Infobox - organizace}}
[[Soubor:Brno-Kotlářská51-středisko-AOPK2013.jpg|thumbnáhled|Středisko AOPK v Brně na Kotlářské ulici č. 931/51]]
'''Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky''', zkráceně '''AOPK ČR''', je specializovaná [[organizační složka státu|organizační složka]] [[Česko|České republiky]], která zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu, zejména [[Chráněná krajinná oblast|chráněné krajinné oblasti]], maloplošná [[Chráněné území|chráněná území]] a [[ptačí oblast]]i.
 
== Struktura a činnost ==
 
* Zajišťuje výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí (kromě CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce), národních přírodních rezervací a národních přírodních památek
* Zpracovává plány péče o svěřená chráněná území a zajišťuje jejich realizaci
* Spravuje pozemky určené pro ochranu přírody (plocha 11,7 tisíc hektarů)
* Administruje finanční nástroje zaměřené na obnovu a údržbu krajiny
* Zpracovává dokumentaci územního systému ekologické stability krajiny nadregionálního významu na celém území ČR
* Posuzuje a vyplácí újmy vlastníkům či nájemcům za ztížení zemědělského nebo lesnického hospodaření
* Poskytuje odbornou a expertní podporu MŽP v mezinárodních agendách včetně zastupování státu před Evropskou komisí
 
Vykonává státní správu na území 24 chráněných krajinných oblastí, 233 národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a 547 přírodních rezervací a památek přímo v CHKO. Tato území pokrývají téměř 11 000 km², tedy necelých 14 % rozlohy státu. AOPK ČR je nejen spravuje, ale také o ně pečuje – hodnotí jejich stav, zajišťuje management a přípravu plánů péče.
 
Aktivně se podílí na péči o krajinu – jak administrací financí, které na ni přispívají, tak přímo v praxi. Zejména prostřednictvím Programu péče o krajinu a programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny podporuje zejména výsadbu rozptýlené zeleně v krajině, protierozní opatření, revitalizaci toků, obnovu mokřadů, péči o cenné nelesní lokality, zlepšování druhové a prostorové skladby lesa či vhodné zpřístupňování přírodních lokalit návštěvníkům.
 
Připravuje záchranné programy ohrožených druhů rostlin a živočichů. V roce 2011 běží deset programů – pro matiznu bahenní, rdest dlouholistý, hvozdík písečný český, hořec jarní, hořeček mnohotvarý český, perlorodku říční, hnědáska osikového, sysla obecného, užovku stromovou, vydru říční.
 
Je tuzemským odborným garantem evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Tu v České republice tvoří 41 ptačích oblastí a 1112 evropsky významných lokalit. AOPK ČR zajišťuje evidenci a sledování jejich stavu, na expertní úrovni zastupuje stát u Evropské komise.
 
V roce 2010 vydala více než 12000 závazných stanovisek a rozhodnutí. Poskytuje odbornou a informační podporu orgánům veřejné správy. Vede Informační systém ochrany přírody a krajiny, v [[Nálezová databáze ochrany přírody|nálezové databázi]], která soustřeďuje informace o výskytu rostlin a živočichů, je více než 6,7 milionu údajů.
 
Věnuje se i práci s veřejností. Pořádá akce, zaměřené zejména na poznávání Vydává časopis Ochrana přírody, sborník Příroda a řadu dalších publikací pro odbornou i širokou veřejnost.
 
Jde o člena řady mezinárodních uskupení - [[Mezinárodní unie pro ochranu přírody]] (IUCN), [[Federace Europarc]], [[Planta Europa]], [[European Network of Heads of Nature Conservation Agencies]] (ENCA). Je partnerem prestižního odborného Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti (ETC/BD), které je hlavní expertní institucí EEA/EK.
 
Má ústředí se sídlem v Praze a 14 regionálních pracovišť.
 
{{Portály|Česko}}
{{Autoritní data}}
 
[[Kategorie:Úřady České republiky]]
1 361 999

editací