Nápověda:Bezbariérová Wikipedie: Porovnání verzí

opr.
(úpravy, -cedule o pravidle)
(opr.)
== Grafika a multimédia ==
'''Každý netextový prvek na stránce, který nese významové sdělení, má také odpovídající textovou alternativu.'''
* Jedná se o jednu z nejdůležitějších podmínek přístupnosti,To umožňuje totiž získat adekvátní informaci uživatelům,z kteří používají taková výstupnívýstupních zařízení, která nedokáží interpretovat netextové prvky, nebo mají z technických důvodů zobrazování netextových prvků implicitně vypnuto. To se týká především osob se zrakovým postižením, kteří používají hlasové syntetizátory, a. proPro něž je textová alternativa jedinou možností, jak se k informaci poskytované netextovým prvkem na stránce dostat.
* Popisek obrázku není totéž, co textová alternativa. Popisek se ve většině případů zobrazuje všem čtenářům a slouží k doplnění předávané informace, zatímco textová alternativa popisuje obsah obrázku pro osoby, kterým se obrázek nezobrazil. Příklad: <code><nowiki>[[Soubor:Mona_Lisa.jpg|náhled|alt=OLejomalbaOlejomalba horní poloviny těla sedící mladé ženy s vlasy po ramena, pohledem upřeným na diváka a mírným úsměvem na rtech, na pozadí je krajina s vodní hladinou ve výši hlavy zobrazené dámy.|Leonardo: ''Mona Lisa'']]</nowiki></code>. Popisek tedy stručně uvádí jméno obrazu a autora, zatímco textová alternativa blíže popisuje, co se na obrázku nachází. (Bližší informace ohledně textových alternativ na Wikipedii jsou k dispozici v angličtině na stránce [[:en:Wikipedia:Alternative text for images|Alternative text for images]].)
 
'''U grafických prvků, které nenesou významové sdělení, tedy slouží například pouze jako dekorace, musí mít alternativní textová náhrada prázdnou hodnotu.'''
 
'''Na stránce se nesmí nacházet prvky, které by s frekvencí větší než třikrát za sekundu výrazně měnily svůj vzhled.'''
* Toto pravidlo je důležité pro osoby s poruchami soustředění, epilepsií ale i poruchami zraku. Pravidlo v podstatě vylučuje používání trvale blikajíchblikajících prvků, které jsou zajišťovány například tagem nebo vlastností ''blink'', protože se. jednáJde o prvky, jejichž chování lzenelze dobře regulovat. jen stěží nebo vůbec aProto nelze tedy zajistit jejich přiměřené chování na všech výstupních zařízeních.
 
'''Informace, které jsou sdělované barevným nebo tvarovým rozlišením, musímusejí být dostupné i bez něj.'''
* Mnohá zařízení nemohou zprostředkovávat informace o barvách nebo tvarech použitých na stránce nebo je uživatel nemusí být schopen vnímat. Například u grafů s informacemi rozlišenými jen různými barvami zhruba stejně tmavými zvažte jejich změnu, přidání šrafování apod. Vždy je však nutné, aby kromě barevného odlišení informací existoval také textový ekvivalent ses stejnoupodobnou vypovídací hodnotou.
 
'''Vzájemný kontrast popředí a pozadí musí dosahovat minimálně poměru 5:1.'''
* Pro uživatele se zhoršenou kvalitou zraku může být velice obtížné odlišit text od pozadí, pokud jejich vzájemný kontrast není dostatečný. Pro zhodnocení, zda zvolená kombinace barev splňuje tuto podmínku, lze užít řadu nástrojů, které jsou volně k dispozici na Internetu, například na stránce http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php. V případě, že na barevném pozadí používáte odkazy, nebo lze předpokládat, že budou použity, berte prosím v potaz, že jen v základním skinu používají odkazy tři různé barvy (a další skiny, používají ještě jiné barevné kombinace), a tytoty musímusejí také podmínku splňovat.
 
'''Dávejte přednost přednastaveným hodnotám jednotlivých prvků.'''
* Přestože věříme, že podle vašeho názoru je zvolená barva nebo grafické řešení hezčí a lepší, ostatní s vámi nemusí souhlasit. V průzkumech se zjistilo, že i splnění podmínky v předchozím bodu nemusí být zau určitých barevných kombinací dostatečné. V mnohýchmnoha případech lze zvýšení přístupnosti dosáhnout tak, že si dotčený uživatel sám pro sebe upraví některé vlastnosti (tzv. customizace), která je na Wikipedii dostupná pomocí změny jednotlivých skinů a [[Nápověda:Uživatelské styly|vlastní úpravou]] stylových předpisů (pro skin Vektor je to na stránce [[Special:Mypage/vector.css]]). Tím, že do zdrojového kódu stránky nebo šablony vložíte stylový předpis tzv. natvrdo, efektivně tím znemožníte, aby si jiný uživatel tyto vlastnosti upravil pro své potřeby.
 
'''Nepoužívejte na stránkách takové prvky, které zbytečně odvádějí pozornost od hlavního sdělení.'''
== Tabulky ==
'''Obsah tabulky musí být srozumitelný, pokud je čten po řádcích a po jednotlivých buňkách.'''
* Čtecí zařízení pro nevidomé interpretují tabulky právě tímtak způsobem, že předčítají obsah jednotlivých buněk a postupují po jednotlivých řádcích zleva doprava. Nevidomý nemá možnost předem si prohlédnout strukturu tabulky a interpretovat ji jinak než čtecí zařízení. Je tedy nutné, aby obsah tabulky byl i při takovém způsobu přístupu k datům uvnitř dostatečně srozumitelný.
 
'''Tabulka nesoucí významové sdělení musí mít vhodný popisek a také správně rozlišená záhlaví řádků a sloupců.'''
 
'''Složitější tabulky je velice vhodné opatřit v textu výkladem jejich obsahu.'''
* Rozsáhlejší tabulky nebo tabulky se složitějšími závislostmi mohou být složité na pochopení i pro běžného člověka, natož pak pro osoby, které mají přístup k informacím v tabulkách nějakým způsobem ztížený. Je tedy vhodné tabulky doplňovat vhodným shrnutím jejich obsahu a vypíchnutím podstatných informací ve srozumitelné podobě.
 
== Syntaxe ==
'''V článcích používáme pouze syntaxi, která odpovídá danému značkovacímu jazyku. V případě Wikipedie se v současnosti jedná o XHTML 1.0 Transitional.'''
* Moderní prohlížeče jsou obvykle schopny interpretovat i nesprávně zapsanou stránku,. přesto mnohá jiná, zejména alternativníAlternativní zařízení pro zdravotně postižené, nemusí nesprávně syntakticky zapsanou stránku interpretovat správně a vvšak některýchnemusejí případechnesprávnou dokoncesyntax vůbecpochopit.
 
'''Sémantické značky používané v XHTML a jejich ekvivalenty ve wiki syntaxi musí být užívány způsobem, který odpovídá jejich významu ve specifikaci jazyka.'''
 
'''Obsah, který je formátován pomocí párových značek, musí mít jasně vyznačen počátek i konec formátování. Použité párové značky se nesmí křížit.'''
* Tento bod vychází ze stejného požadavku jako bod 1, přesto je častým prohřeškem autorů stránek, že některé párové značky neukončují nebo je kříží. Pokud nejsou značky používanypoužívány správně, může se stát, že na některých výstupních zařízeních bude obsah interpretován naprosto nesmyslně.
 
'''Obsahové prvky stránky, které jsou formátovány rozšiřujícími technologiemi, například CSS nebo JavaScript, musímusejí zůstat srozumitelné a čitelné i v případě, že koncový uživatel nemá tyto technologie k dispozici.'''
* Stránky v současnosti hojně užívají vlastností CSS nebo JavaScriptu, které dodávají stránkám některé možnosti, kterýchjichž v prostém XHTML dosáhnout nelze, a které uživateli usnadňují práci se stránkou. Mnohá alternativní výstupní zařízení však nejsou schopna tyto technologie využívat. Je tedy nutné, aby i v případě, že vlastnosti jako CSS nebo JavaScript nejsou aktivní, byly všechny zprostředkovávané informace čitelné a jasně srozumitelné. Pro kontrolu tohoto bodu je vhodné využít některý čistě textový prohlížeč.
 
'''Při formátování stránky dejte přednost relativním rozměrům objektů a textu před absolutními jednotkami.'''
'''Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.'''
* Ve všech textech, a tedy i na Wikipedii, je samozřejmostí, že obsah stránky je členěn do jednotlivých sekcí pomocí nadpisů a ty jsou dále děleny na jednotlivé odstavce. Takové členění spolu s vhodným užíváním seznamů a jiných formátovacích prvků zvyšuje přehlednost stránky a usnadňuje přejímání obsažených informací.
* Obrázky by měly být uvnitř sekce, do které patří (za nadpisem a za jakýmikoliv odkazy na ostatníjiné články). Neměly by být v nadpisu.
 
'''Dávejte přednost rozepsané formě před zkratkami. Nepoužívejte neobvyklé zkratky bez jejich náležitého vysvětlení nebo zkratky v neobvyklém významu.'''
* Ve Wikipedii je zvykem při prvním výskytu nějaké zkratky její význam náležitě vysvětlit (a)nebo odkázat na stránku, kde se podrobnější vysvětlení nachází. Větší srozumitelnost zajišťuje i rozepisování běžných zkratek (jako např., aj., …) Naopak velmi nevhodné je používat zkratky, které jsou známější v jiném významu a mohou tedy čtenáře mást.
 
'''Části textu, které jsou v cizím jazyce, řádně označte. Při použití znaků, které nemusí být uživateli implicitně k dispozici, použijte také vhodné upozornění.'''
* Ve Wikipedii se k odlišení částí textu v cizím jazyce používá {{Šablona|Cizojazyčně}}. Vzhledem k faktu, že podpora přepínání jazyka v hlasových čtečkách je stále ještě nízká, není obvykle toto pravidlo vyžadováno striktně. ObvyklePřesto se doporučuje takto označovat především delší bloky textu v cizím jazyce. Naproti tomu v případě, že používáme znaky, které uživatel nemusí mít na svém počítači k dispozici (obvykle se jedná o různá světová písma, ale třeba i znaky pro přepis výslovnosti [[Mezinárodní fonetická abeceda|IPA]]), je nanejvýš vhodné poskytnout uživateli patřičným způsobem možnost interpretovat takový text a případně i možnost doplnit si softwarové vybavení tak, aby měl možnost si dané znaky zobrazit. Přitom je třeba mít na zřeteli, že nelze po čtenáři požadovat nějaké konkrétní výstupní zařízení nebo software, a pokud již je takové potřeba, mělo by být volně dostupné.
 
'''Odkazy používejte přiměřeně a dobře je popisujte.'''