Soudní senát je vícečlenné soudní těleso, které projednává a rozhoduje právní věci. Kromě soudního senátu může věc rozhodovat plénum nebo samosoudce (jediný soudce). Obsazení soudu stanovují zákony o řízení před soudy.[1]

Kromě těchto rozhodovacích senátů existují u krajských a vrchních soudů i u Nejvyššího soudu evidenční senáty, složené nejméně ze tří soudců, případně dalších odborně vzdělaných referentů. Jejich úkolem je evidovat důležitá soudní rozhodnutí a zařazovat je do elektronického systému soudní judikatury.

České právo editovat

Obsazení soudních senátů editovat

Senáty okresního soudu se vždy skládají z předsedy senátu a dvou přísedících, přičemž předsedou může být jen soudce. Senáty krajského soudu se skládají z předsedy senátu a dvou přísedících, jestliže rozhodují jako soudy prvního stupně v trestních věcech, ve všech ostatních případech pak z předsedy senátu a dvou soudců. Předsedou senátu i zde může být pouze soudce. Tříčlenné soudní senáty vrchních soudů, Nejvyššího správního soudu i Nejvyššího soudu se vždy skládají jen z předsedy senátu a soudců, stejně jako rozšířený senát Nejvyššího správního soudu a velké senáty kolegií Nejvyššího soudu, u nichž se však počet členů odvíjí od velikosti daného kolegia (minimálně devět).

Řízení před Ústavním soudem editovat

Ústavní soud vytváří čtyři tříčlenné senáty, které rozhodují ve věcech podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, které nepatří do působnosti pléna, a ve věcech podle § 43 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.[2]

Občanské soudní řízení editovat

Související informace naleznete také v článku Civilní proces.

V řízení před okresním soudem rozhoduje zpravidla samosoudce. Senát rozhoduje ve věcech pracovních a v dalších věcech, o nichž to stanoví zákon.[3] Vzhledem k tomu, že žádný zákon takové další věci neurčuje, platí, že okresní soud rozhoduje v senátech jen ve věcech pracovních.[4] Pokud rozhoduje krajský soud jako soud prvního stupně, pak rozhoduje samosoudcem. Senát zde rozhoduje v prvním stupni, pokud tak stanoví zákon, a v odvolacím řízení.[3] Rozhodování senátem u krajského soudu připadá v úvahu v řízeních, která jsou vymezena v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. V těchto případech rozhoduje Městský soud v Praze ve specializovaných senátech, které tvoří předseda a dva soudci.[5] Vrchní soudyNejvyšší soud jednají a rozhodují v senátech.[6][7]

Trestní řízení editovat

Související informace naleznete také v článku Trestní řízení.

Trestní řád určuje, že v trestním řízení rozhoduje senát nebo samosoudce.[8] Samosoudce rozhoduje v řízeních o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody do pěti let, nerozhoduje však v případě, jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a dřívější trest byl uložen v řízení před senátem.[9]

Správní soudnictví editovat

Nejvyšší správní soud rozhoduje v senátech nebo rozšířených senátech, pokud soudní řád správní nestanoví jinak. Senát se skládá z předsedy a šesti soudců (ve věcech volebních, ve věcech politických stran a hnutí a v řízení o kompetenčních žalobách) a z předsedy a dvou soudců v ostatních případech. Rozšířený senát se skládá z předsedy a šesti soudců, rozhoduje-li soud věc postoupenou mu senátem složeným předsedou a dvěma soudci, v ostatních případech je rozšířený senát složen z předsedy a osmi soudců.[10]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, § 3. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  2. Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, § 15. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  3. a b Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 36a. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  4. DAVID, Ludvík; IŠTVÁNEK, František; JAVŮRKOVÁ, Naděžda; KASÍKOVÁ, Martina; LAVICKÝ, Petr, a kol. Občanský soudní řád. Komentář. Díl I. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 1108 s. ISBN 978-80-7357-460-4. S. 175. 
  5. Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, § 6. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  6. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 36b. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  7. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 36c. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  8. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 2 odst. 9. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  9. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 314a. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
  10. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 16. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.

Související články editovat