Samosoudce je soudce, který sám projednává a rozhoduje věci napadlé k soudu. Kromě tohoto způsobu vedení řízení může soud jednat ještě soudním senátem, případně v plénu.

V českém soudním řízení samosoudci jednají jen u okresních soudů a krajských soudů. U soudů vrchních, u Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu jednají vždy soudní senáty. Ústavní soud pak jedná buď v senátech, nebo v plénu.

Občanské soudní řízení editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Civilní proces.

V tomto typu řízení jedná v současnosti u okresního soudu prakticky jen samosoudce, soudní senát pouze ve věcech pracovních (případně dalších, pokud by tak někdy zvláštní zákon stanovil). U krajských soudů jako soudů prvního stupně jedná též samosoudce, soudní senát ve věcech odvolání proti rozhodnutí soudu okresního jako soudu prvního stupně. Výjimkou jsou věci vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, kdy již v prvním stupni rozhoduje soud (a to Městský soud v Praze) ve specializovaných senátech. V případech dožádání jedná bez ohledu na typ soudu vždy samosoudce.

Samosoudci v občanském soudním řízení přísluší všechna práva a povinnosti jak předsedy senátu, tak ta, která jsou jinak vyhrazena pouze soudnímu senátu.

Do roku 1991 však i u okresních soudů projednávaly všechny občanskoprávní věci jen senáty (složené ze soudce jako předsedy senátu a dvou přísedících), což vedlo kolem roku 1990, kdy byl značný nedostatek přísedících, k problémům v chodu justice.

Trestní řízení editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Trestní řízení.

V trestním řízení rozhoduje především soudní senát. Samosoudce jen tehdy, jde-li o trestné činy, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Samosoudce však logicky nerozhoduje v případě, jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a dřívější trest byl uložen v řízení před soudním senátem.

Také v trestním řízení přísluší samosoudci všechna práva a povinnosti jak předsedy senátu, tak ta, která jsou jinak vyhrazena pouze soudnímu senátu.

Správní soudnictví editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Správní soudnictví.

Zde rozhoduje specializovaný samosoudce jen v řízení u krajského soudu, a to jen ve věcech důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění, uchazečů o zaměstnání a jejich podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální podpory, ve věcech přestupků a mezinárodní ochrany. Ve všech ostatních věcech jedná a rozhoduje soudní senát.

A i zde přísluší samosoudci všechna práva a povinnosti jak předsedy senátu, tak ta, která jsou jinak vyhrazena pouze soudnímu senátu.

Související články editovat