Seznam unixových nástrojů

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Seznam unixových utilit)

Seznam unixových nástrojů je v informatice souhrn unixových nástrojů (utilit) podle specifikace IEEE Std 1003.1-2004, která je součástí Single UNIX Specification (SUS). Zmíněné nástroje lze nalézt ve většině unixových systémů (např. v Linuxu).

IEEE Std 1003.1-2001 utilities
Jméno Kategorie Popis První zmínka
admin SCCS Vytváření a správa SCCS souborů
alias Různé Vytváření zkratek pro delší zápisy příkazů
ar Různé Zpracování archivů se statickými knihovnami
asa Zpracování textu Interpretace řídících znaků pro pohyb tiskové hlavy tiskárny
at Správa procesů Spuštění programu v zadaný čas Verze 7 AT&T UNIX
awk Zpracování textu Programovatelný filtr Verze 7 AT&T UNIX
basename Souborový systém Výpis jména souboru bez cesty (bez adresářů)
batch Správa procesů Spuštění příkazu při snížení zátěže systému nebo v zadaný čas (viz at)
bc Různé Libovolně přesný kalkulátor
bg Správa procesů Spuštění a přesunutí pozastavené úlohy na pozadí
break Programování shellu Ukončení smyčky řídící konstrukce for nebo while
c99 Programování v jazyce C Překladač pro jazyk C
cal Různé Kalendář Verze 5 AT&T UNIX
cat Souborový systém Spojování a výpis obsahu souborů Verze 1 AT&T UNIX
cd Souborový systém Změna aktuálního adresáře
cflow Programování v jazyce C Generuje flowgraph jazyka C
chgrp Souborový systém Změna skupiny, která vlastní soubor, adresář apod.
chmod Souborový systém Nastavení oprávnění k souboru, adresáři apod. Verze 1 AT&T UNIX
chown Souborový systém Změna vlastníka souboru, adresáře apod. Verze 1 AT&T UNIX
cksum Souborový systém Výpis velikosti a kontrolního součtu CRC zadaných souborů 4.4BSD
cmp Souborový systém Porovnání obsahu dvou souborů Verze 1 AT&T UNIX
comm Zpracování textu Vybrání a vypuštění společných částí souborů Verze 4 AT&T UNIX
command Programování shellu Spuštění jednoduchého příkazu
compress Souborový systém Komprimování souborů 4.3BSD
continue Programování shellu Jde na další krok cyklu for nebo while
cp Souborový systém Kopírování souborů Verze 1 AT&T UNIX
crontab Různé Automatické periodické spouštění příkazů
csplit Zpracování textu Rozdělení souborů PWB UNIX
ctags Programování v jazyce C Utilita používaná programátory pro vytvoření souboru značek v aktuálním adresáři 3.0BSD
cut Programování shellu Vertikální řez souborem
cxref Programování v jazyce C Generování cross-reference tabulky jazyka C
date Různé Datum Verze 1 AT&T UNIX
dd Souborový systém Převádění a kopírování souboru
delta SCCS Vytvoření delta (změny) na SCCS souboru
df Souborový systém Oznámení volného místa na disku Verze1 AT&T UNIX
diff Zpracování textu Porovnání dvou souborů po jednotlivých řádcích a hledání rozdílů mezi nimi
dirname Souborový systém Výpis cesty k souboru (tj. adresáře bez jména souboru)
dot Programování shellu Spuštění příkazů v aktuálním prostředí
du Souborový systém Výpis obsazeného prostoru (výsledek v kB) Verze 1 AT&T UNIX
echo Programování shellu Výpis řetězce na terminál
ed Zpracování textu Standardní textový editor Verze 1 AT&T UNIX
env Různé Nastavení prostředí pro spouštěný příkaz
eval Programování shellu Provádění argumentů jako příkaz
ex Zpracování textu Řádkový textový editor BSD
exec Programování shellu Spuštění příkazu, který nahradí shell
exit Programování shellu Ukončení shellu
expand Zpracování textu Převádění tabulek na mezery 3.0BSD
export Různé Nastavení exportního atributu proměnným
expr Programování shellu Výpočet matematického výrazu (celá čísla)
false Programování shellu Vrácení chybné hodnoty
fc Různé Zpracování historie příkazů
fg Správa procesů Přesun pozastavené úlohy na popředí a její spuštění
file Souborový systém Určení typu souboru podle jeho obsahu Verze 4 AT&T UNIX
find Souborový systém Hledání souborů a adresářů Verze 1 AT&T UNIX
fold Zpracování textu Zalamování řádků
fort77 Programování FORTRAN kompilátor
fuser Správa procesů Výpis programů, které přistupují na konkrétní disk
gencat Různé Vygenerování zformátovaného katalogu zpráv
get SCCS Získání verze SCCS souboru
getconf Různé Získání konfigurační hodnoty
getopts Programování shellu Získávání parametrů z příkazového řádku
grep Různé Vyhledávání řádků se zadaným řetězcem znaků
hash Různé Sledování průběhu přenosu
head Zpracování textu Výpis začátku souboru PWB UNIX
iconv Zpracování textu Převod textu mezi různými znakovými sadami
id Různé Výpis údajů o uživateli 4.4BSD
ipcrm Různé Smazání fronty zpráv
ipcs Různé Hlášení stavu meziprocesové komunikace
jobs Správa procesů Výpis úloh řízených shellem
join Zpracování textu Operátor relačních databází, spojuje 2 soubory podle klíčů
kill Správa procesů Zaslání signálu procesu(-ům) Verze 3 AT&T UNIX
lex Programování v jazyce C Generování programů pro lexikální analýzu
link Souborový systém Vytvoření pevného nebo symbolického odkazu Verze 1 AT&T UNIX
ln Souborový systém Vytvoření pevného odkazu na soubor Verze 1 AT&T UNIX
locale Různé Výpis nastavení národního prostředí
localedef Různé Kompilace lokalizačních souborů
logger Programování shellu Zapisování hlášení z uživatelských programu do systémového logu
logname Různé Výpis jména přihlášeného uživatele 4.4BSD
lp Zpracování textu Poslání souborů na tiskárnu
ls Souborový systém Výpis obsahu adresáře Verze 1 AT&T UNIX
m4 Různé Makroprocesor PWB UNIX
mailx Různé Elektronická pošta Verze 1 AT&T UNIX
make Programování Řízení dávkové kompilace např. v jazyce C
man Různé Zobrazení manuálové stránky
mesg Různé Povolení nebo zákaz příjmu zpráv na terminál Verze 1 AT&T UNIX
mkdir Souborový systém Vytvoření adresáře Verze 1 AT&T UNIX
mkfifo Souborový systém Vytvoření speciálního souboru FIFO 4.4BSD
more Zpracování textu Zobrazení obsahu souboru po stránkách
mv Souborový systém Přejmenování nebo přesun souboru a adresáře Verze 1 AT&T UNIX
newgrp Různé Přepnutí do jiné skupiny Verze 6 AT&T UNIX
nice Správa procesů Spuštění programu s jinou, než základní prioritou Verze 4 AT&T UNIX
nl Zpracování textu Očíslování řádků souboru (výstupu)
nm Programování v jazyce C Výpis seznamu jmen objektů v souboru
nohup Správa procesů Spuštění program tak, aby nebyl závislý na terminálu
od Různé Výpis souboru v hexadecimálním formátu Verze 1 AT&T UNIX
paste Zpracování textu Sekvenční spojení odpovídajících řádků souborů Verze32V AT&T UNIX
patch Zpracování textu Aplikování změn na soubory
pathchk Souborový systém Kontrola, zda zadané cesty existují
pax Různé Archivátor, který umí více formátů 4.4BSD
pr Zpracování textu Tisk souboru Verze 1 AT&T UNIX
printf Programování shellu Napsání formátovaného výstup 4.3BSD-Reno
prs SCCS Tisk SCCS souboru
ps Správa procesů Zobrazení běžícího procesu Version 4 AT&T UNIX
pwd Souborový systém Výpis jména aktuálního adresáře
qalter Dávkové nástroje Změna atributů dávky
qdel Dávkové nástroje Smazání úloh z dávky
qhold Dávkové nástroje Pozdržení dávky
qmove Dávkové nástroje Přesunutí dávky
qmsg Dávkové nástroje Poslání zprávy dávce
qrerun Dávkové nástroje Znovuspuštění dávky
qrls Dávkové nástroje Uvolnění dávky
qselect Dávkové nástroje Vybrání dávky
qsig Dávkové nástroje Označení dávky
qstat Dávkové nástroje Ukázání stavu dávek
qsub Dávkové nástroje Odeslání skriptu
read Programování shellu Čtení vstupu do proměnné
readonly Různé Nastavení atributu proměnným pouze pro čtení
renice Správa procesů Změna priority běžícího procesu 4.0BSD
return Programování shellu Návrat z funkce
rm Souborový systém Smazání souboru Verze 1 AT&T UNIX
rmdel SCCS Smazání „delta“ z SCCS souboru
rmdir Souborový systém Smazání adresáře Version 1 AT&T UNIX
sact SCCS Vytisknutí aktuální SCCS souborově-editační činnosti
sccs SCCS Počáteční konec pro SCCS subsystém
sed Zpracování textu Neinteraktivní dávkový editor Version 7 AT&T UNIX
set Různé Výpis proměnných prostředí
sh Programování shellu Unixový shell Verze 7 AT&T UNIX (in earlier versions, sh was either the Thompson shell or the PWB shell)
shift Programování shellu Posun parametrů z příkazového řádku
sleep Programování shellu Pozastavení vykonávání programu na zadanou dobu Verze 4 AT&T UNIX
sort Zpracování textu Třídění vstupu (filtr)
split Různé Rozdělení souboru na části Version 3 AT&T UNIX
strings Programování v jazyce C Výpis řetězců z binárního souboru
strip Programování v jazyce C Odstranění přebytečných informací ze spustitelného souboru
stty Různé Nastavení vlastností terminálu
tabs Různé Nastavení terminálové tabulky PWB UNIX
tail Zpracování textu Výpis konce souboru PWB UNIX
talk Různé Komunikace s ostatními uživateli 4.2BSD
tee Programování shellu Opis vstup do souboru a zároveň na obrazovku (filtr)
test Programování shellu Testování typů souborů a porovnávání hodnot
time Správa procesů Výpis času, který proces spotřeboval Version 3 AT&T UNIX
times Správa procesů Výpis kumulovaného času spotřebovaného procesem
touch Souborový systém Změna data poslední modifikace souboru Verze 7 AT&T UNIX
tput Různé Formátování výstupu na terminál System V
tr Zpracování textu Transformace znaků na jiné znaky Verze 4 AT&T UNIX
trap Správa procesů Zachytávání signálů, při zachycení spustí příkaz
true Programování shellu Vrácení pravdivé hodnoty
tsort Zpracování textu Topologické třídění souboru Verze 7 AT&T UNIX
tty Různé Výpis připojeného terminálu Version 1 AT&T UNIX
type Různé Výpis interpretace pro každé zadané jméno
ulimit Různé Nastavení limitních hodnot
umask Různé Nastavení implicitní masky práv nově vytvořených souborů
unalias Různé Rušení aliasu
uname Různé Výpis informací o systému PWB UNIX
uncompress Různé Dekomprimace souboru 4.3BSD
unexpand Zpracování textu Převádění mezer na tabulky 3.0BSD
unget SCCS Získání předchozího SCCS souboru
uniq Zpracování textu Odstranění duplicitních řádků ze setříděného vstupu (filtr) Verze 3 AT&T UNIX
unlink Souborový systém Odstranění souboru Version 1 AT&T UNIX
unset Různé Zrušení proměnných a atributů funkcí
uucp Síť Kopírování ze systému na systém
uudecode Síť Dekódování binárního souboru 4.0BSD
uuencode Síť Zakódování binárního soubor 4.0BSD
uustat Síť Informace o stavu uucp
uux Správa procesů Vzdálené spouštění příkazů
val SCCS Ověření SCCS souborů
vi Zpracování textu Vizuální interaktivní editor BSD
wait Správa procesů Čekání na ukončení jiného procesu
wc Zpracování textu Výpis počtu řádků, slov a písmen v souboru Verze 1 AT&T UNIX
what SCCS Rozpoznání SCCS souborů
who Správa systému Výpis připojených uživatelů Verze 1 AT&T UNIX
write Různé Psaní na terminál jiného uživatele Verze 1 AT&T UNIX
xargs Programování shellu Spuštění příkazu s parametry, které jsou předány na vstup xargs PWB UNIX
yacc Programování v jazyce C Generátor syntaktických analyzátorů PWB UNIX
zcat Zpracování textu Výpis komprimovaného souboru

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat