Seznam technických komisí IEC

seznam na projektech Wikimedia

Seznam technických komisí IEC, Mezinárodní elektrotechnické komise, je dynamickou záležitostí, která odpovídá stavu vývoje a prodeje příslušných výrobků a technologií.

IEC je jedna z nejstarších normalizačních organizací, v níž je členství otevřené pro příslušný národní orgán každé země. Normotvorné orgány, uznané na mezinárodní, regionální nebo národní úrovni, zajišťují přípravu, schvalování nebo přijímání norem, které jsou zpřístupněny veřejnosti. IEC je zaměřena na  oblast elektrotechniky a elektroniky. IEC spolupracuje s národními organizacemi v různých zemích.

Normy IECEditovat

Proces vytváření norem IEC je obdobný s procesem vytváření jiných norem.  Tento proces je zabezpečován řadou technických komisí  (technical committees, TC) and subkomisí (subcommittees, SC). Komise TC provádí hlášení Radě SMB (Standardization Management Board). Jednotlivé komise TC předkládají předmět svoji normotvorné činnosti ke schválení SMB. Komisi TC může tvořit jedna nebo více subkomisí SC. Předmět činnosti subkomise SC musí být podmnožinou předmětu činnosti příslušné komise TC.

Komise TC je složena z členu z různých národních komisí, které se podílejí na práci  této komise.

IEC má více než 11000 technických expertů, kteří spolupracují bezplatně na tvorbě norem.

Dále uvedená tabulka je malou ukázkou z velkého počtu technických komisí IEC [1].

Podrobnosti o Mezinárodní elektrotechnické komisi (IEC) nalézt na webu IEC [2]. Strukturu managementu IEC, včetně začlenění technických komisí a subkomisí (TC/SC) lze rovněž nalézt na webu IEC. (IEC - About us - Who we are _ Management Structure.html).

Seznam technických komisí IECEditovat

Následující tabulka ukazuje komise a subkomise IEC (stav 07/2020), včetně subkomisí Společné technické komise ISO/IEC JTC 1.

IEC TC SC Název komise/subkomise
TC 1 Terminologie
TC 2 Točivé elektrické stroje
TC 3 Dokumentace, grafické značky a zobrazování technických informací
SC 3C Grafické značky pro použití na předmětech
SC 3D Třídy, vlastnosti a identifikace produktů -  společný datový slovník (CDD)
TC 4 Vodní turbíny
TC 5 Parní turbíny
TC 7 Venkovní elektrické vodiče
TC 8 Systémové aspekty pro zásobování elektřinou
SC 8A Integrace inteligentních sítí do velkokapacitních obnovitelných zdrojů energie (RE)
SC 8B Decentralizované soustavy elektrické energie
SC 8C Správa sítě
TC 9 Elektrická zařízení a systémy pro dráhy
TC 10 Kapaliny pro použití v elektrotechnice
TC 11 Venkovní vedení
TC 13 Zařízení pro měření a regulaci elektrické energie
TC 14 Výkonové transformátory
TC 15 Tuhé elektroizolační materiály
TC 17 Spínací a řídicí zařízení
SC 17A Spínací přístroje
SC 17C Rozvaděče
TC 18 Elektrická instalace na plavidlech a mobilních a pevných pobřežních zařízeních
SC 18A Elektrické kabely pro plavidla a mobilní a pevná pobřežní zařízení
TC 20 Elektrické kabely
TC 21 Akumulátorové články a baterie
CS 21A Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty
TC 22 Výkonová elektronika a zařízení
SC 22E Stabilizované výkonové zdroje
SC 22F Výkonová elektronika pro elektrické přenosové a distribuční sítě
SC 22G Polovodičové výkonové měniče pro systémy elektrických pohonů  s nastavitelnou  rychlostí
SC 22H Zdroje nepřerušovaného napájení napájení (UPS)
TC 23 Elektrická příslušenství
SC 23A Kabelové systémy
SC 23B Vidlice, zásuvky a spínače
SC 23E Jističe a podobná zařízení pro domovní použití
SC 23G Nástrčky a přívodky pro spotřebiče
SC 23H Vidlice, zásuvky a nástrčky a přívodky pro průmyslové a podobné použití a pro elektrická vozidla
SC 23J Spínače pro spotřebiče
SC 23K Energetická efektivnost elektrických výrobků
TC 25 Veličiny a jednotky
TC 26 Elektrické svařování
TC 27 Průmyslový elektroohřev a elektromagnetické výrobní postupy
TC 29 Elektroakustika
TC 31 Nevýbušná elektrická zařízení
SC 31G Jiskrově bezpečná zařízení
SC 31J Zařízení používaná v prostředí s hořlavými prachy
SC 31M Neelektrická zařízení a ochranné systémy pro výbušné atmosféry
TC 32 Pojistky
SC 32A Vysokonapěťové pojistky
SC 32B Pojistky nízkého napětí
SC 32C Miniaturní pojistky
TC 33 Silové kondenzátory a jejich aplikace
TC 34 Světelné zdroje a přídavná zařízení
SC 34A Elektrické světelné zdroje
SC 34B Patice a objímky světelných zdrojů
SC 34C Přídavná zařízení pro světelné zdroje
SC 34D Svítidla
TC 35 Primární články a baterie
TC 36 Izolátory
SC 36A Izolační průchodky
TC 37 Svodiče přepětí
SC 37A Přepěťová ochranná zařízení pro nízká napětí
SC 37B Součástky pro ochranu před přepětím nízkého napětí
TC 38 Přístrojové transformátory
TC 40 Kondenzátory a rezistory pro elektronická zařízení
TC 42 Technika vysokonapěťových a silnoproudých zkoušek
TC 44 Bezpečnost strojního zařízení. Elektrotechnická hlediska
TC 45 Přístroje jaderné techniky
SC 45A Instrumentace, řídicí a elektrické systémy jaderných zařízení
SC 45B Přístroje pro ochranu před ionizujícím zářením
TC 46 Kabely, vodiče, vlnovody, vf konektory a příslušenství pro komunikaci a signalizaci
SC 46A Koaxiální kabely
SC 46C Vodiče a symetrické kabely
SC 46F Vysokofrekvenční a mikrovlnné pasivní součástky
TC 47 Polovodičové součástky
SC 47A Integrované obvody
SC 47D Pouzdření polovodičových součástek
SC 47E Diskrétní polovodičové součástky
SC 47F Mikroelektromechanické systémy
TC 48 Elektrické konektory a mechanické konstrukce elektrických a elektronických zařízení
SC 48B Elektrické konektory
SC 48D Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení
TC 49 Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a související materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekcí
TC 51 Magnetické součástky, feritové a magnetické práškové materiály
TC 55 Vodiče pro vinutí
TC 56 Spolehlivost
TC57 Řízení elektrizačních soustav a výměna přidružených informací
TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely
SC 59A Elektrické myčky nádobí
SC 59C Elektrické tepelné spotřebiče pro domácnost a podobné účely
SC 59D Funkce elektrických spotřebičů pro praní prádla pro domácnost a podobné účely
SC 59F Spotřebiče pro čištění povrchu
SC 59K Funkce elektrických kuchyňských spotřebičů pro domácnost a podobné účely
SC 59L Malé spotřebiče pro domácnost
SC 59M Funkce elektrických spotřebičů pro chlazení a mražení pro domácnost a podobné účely
TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely
SC 61B Bezpečnost mikrovlnných spotřebičů pro domácnost a komerční použití
SC 61C Bezpečnost chladicích spotřebičů pro domácnost a komerční použití
SC 61D Zařízení pro klimatizaci v domácnosti a podobné účely
SC 61H Bezpečnost elektrických spotřebičů pro zemědělství
SC 61J Elektrické spotřebiče pro čištění, pro komerční účely
TC 62 Elektrické přístroje ve zdravotnické praxi
SC 62A Obecná hlediska na elektrická zařízení ve zdravotnické praxi
SC 62B Diagnostické zobrazovací přístroje
SC 62C Zařízení pro radioterapii, nukleárni medicínu a dozimetrii ionizujicího záření
SC 62D Zdravotnické elektrické přístroje
TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem
TC 65 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů
SC 65A Systémová hlediska
SC 65B Měřicí a řídicí zařízení
SC 65C Průmyslové sítě
SC 65E Zařízení a integrace v podnikových systémech
TC 66 Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení
TC 68 Magnetické slitiny a oceli
TC 69 Systémy pro napájení/přenos elektrické energie pro silniční vozidla a průmyslové vozíky s elektrickým pohonem
TC 70 Stupně ochrany krytem
TC 72 Automatická elektrická řídicí zařízení
TC 73 Zkratové proudy
TC 76 Bezpečnost optického záření a laserová zařízení
TC 77 Elektromagnetická kompatibilita
SC 77A Nízkofrekvenční jevy
SC 77B Vysokofrekvenční jevy
SC 77C Přechodové jevy při vysokém výkonu
TC 78 Práce pod napětím
TC 79 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy
TC 80 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy
TC 81 Ochrana před bleskem
TC 82 Solární fotovoltaické energetické systémy
TC 85 Měřicí zařízení elektrických a elektromagnetických veličin
TC 86 Vláknová optika
SC 86A Vlákna a kabely
SC 86B Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky
SC 86C Optické vláknové systémy a aktivní prvky
TC 87 Ultrazvuk
TC 88 Větrné  elektrárny
TC 89 Zkoušení požárního nebezpečí
TC 90 Supravodivost
TC 91 Technologie montáže elektroniky
TC 94 Elektrická dvoustavová relé
TC 95 Měřící relé a zařízení ochrany
TC 96 Transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace
TC 97 Elektrické instalace pro osvětlení a návěští na letištích
TC 99 Systémové inženýrství a výstavba elektrických instalací nad 1 kV AC a 1,5 kV DC, zvláště s ohledem na bezpečnostní hlediska
TC 100 Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení
TC 101 Elektrostatika
TC 103 Vysílací zařízení pro radiokomunikace
TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek
TC 105 Technologie palivových článků
TC 106 Metody pro posuzování elektrických, magnetických a elektromagnetických polí působících na lidský organizmus
TC 107 Řízení procesů v letectví
TC 108 Bezpečnost elektronických zařízení audio/video, informační techniky a komunikační techniky
TC 109 Koordinace izolace pro zařízení nízkého napětí
TC 110 Elektronické displeje
TC 111 Environmentální normalizace pro elektrické a elektronické produkty a systémy
TC 112 Hodnocení a kvalifikace elektroizolačních materiálů a systémů
TC 113 Nanotechnologie ‒ normalizace elektrických a elektronických výrobků a systémů
TC 114 Energie moře ‒ Podmořské turbíny
TC 115 Přenos vysokým stejnosměrným napětím pro stejnosměrná napětí nad 100 kV
TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí
TC 117 Solární tepelné elektrárny
TC 119 Tištěná elektronika
TC 120 Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES)
TC 121 Spínací a řídicí přístroje a rozváděče nízkého napětí
SC 121A Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí
SC 121B Rozváděče nízkého napětí
TC 122 Přenosové systémy se zvláště vysokým střídavým napětím (ZVN)
TC 123 Správa síťových zdrojů v elektrizačních soustavách
TC 124 Nositelná elektronická zařízení a technologie
TC 125 Osobní e-transportéry  (PeTs)
TP 126 Systémy binární výroby elektrické energie
TP 127 Nízkonapěťové pomocné napájecí systémy pro elektrárny a rozvodny
TP 128 Provoz elektrických zařízení
CISPR Zvláštní mezinárodní výbor pro vf rušení
CIS/A Měření a statistické metody radiového rušení
CIS/B Rušení souvisící s průmyslovými, vědeckými a lékařskými vysokofrekvenčními přístroji, s jiným průmyslovým zařízením, s venkovními vedeními, zařízením vysokého napětí a elektrickou trakcí
CIS/D Elektromagnetické rušení souvisící s elektrickým/elektronickým příslušenstvím vozidel a zařízení poháněných spalovacími motory
CIS/F Rušení způsobené spotřebiči pro domácnost, nářadím, zařízením pro osvětlování a podobnými zařízeními
CIS/H Limity pro ochranu vf služeb
CIS/I Elektromagnetická kompatibilita ‒ přijímače, zařízení informační techniky, zařízení multimédií
CIS/S Řidící výbor CISPR
IECEx IEC Systém pro certifikaci podle norem pro nevýbušná elektrická zařízení
ISO/IEC/

JTC 1

Informační technologie
SC 2 Kódované soubory znaků
SC 6 Telekomunikace a výměna informací mezi systémy
SC 7 Softwarové a systémové inženýrství
SC 17 Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci
SC 22 Programovací jazyky, jejich prostředí a rozhraní softwarových systémů
SC 23 Digitálně nahrávané nosiče pro výměnu a ukládání informací
SC 24 Počítačová grafika, zpracování obrazu a prostředí pro zobrazení dat
SC 25 Propojení zařízení informačních technologií
SC 27 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí
SC 28 Kancelářská zařízení
SC 29 Kódování zvukových, obrazových a multimediálních a hypermediálních informací
SC 31 Metody automatické identifikace a sběr dat
SC 32 Informační technologie ‒ Správa a výměna dat
SC 34 Popis dokumentu a jazyky pro jejich zpracování
SC 35 Uživatelská rozhraní
SC 36 Informační technologie pro učení, vzdělávání a školení
SC 37 Biometrika
SC 38 Cloud computing a distribuované platformy
SC 39 Udržitelnost, IT a datová centra
SC 40 Management IT služeb a správa IT
SC 41 Internet věcí a souvisící technologie
SC 42 Umělá inteligence

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of IEC technical committees na anglické Wikipedii.

  1. Aktuální seznam technických komisí IEC (https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:6:0)
  2. Web IEC (https://www.iec.ch/)

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat