Otevřít hlavní menu

Seznam křížů v Rouchovanech

seznam na projektech Wikimedia

Existující křížeEditovat

Kříž postavený Františkem Ludvíkem roku 1911Editovat

Kříž nyní stojí po pravé straně silnice směrem na Kordulu asi 100 metrů od rešického lesa. Před narovnáním silnice stál vlevo od cesty v zátočině. Čelní strana kříže je dnes otočená o 180 stupňů. Socha Krista chybí. Kříž nechal postavit u svého pole pan František Ludvík z náměstí – Rouchovany č.p. 76.

Na kříži je nápis:

POĎTEŽ KE

MNĚ VŠICKNI
KTEŘÍŽ PRACUJETE
A OBTIŽENI JSTE
A JÁ VÁS
OBČERSTVÍM

L. P. 1911

Kříž postavený obcí Rouchovanskou roku 1849Editovat

Kříž lze nalézt v rákosí u odpadní strouhy z bývalé mlékárny – v polích vlevo od silnice na Rešice. Podle seznamu Státního památkového úřadu v Brně (1947) – kříž z roku 1848 na lukách, p.č. 668, majitel Jan Krys č.p. 54, v ohbí cesty p.č. 1190. Text na kříži je psán švabachem.

Nápis na kříži:

TAK BŮH MILOVAL SVĚT,

ŽE SYNA SVÉHO JEDNOROZE-
NÉHO DAL, ABY KAŽDÝ, KDOŽ
VĚŘÍ V NĚHO, NEZAHYNUL,
ALE MĚL ŽIVOT VĚČNÝ.
JAN: 3. 16.
NÁKLADEM ??? OBCE ROUCHO-

VANSKÉ VYSTAVEN 1849

Kříž Fr. Procházky u cesty do ŠemíkovicEditovat

Kříž je u původní cesty z dnešního Soukupova mlýna do Šemíkovic. V soupisu křížů, kapliček a Božích muk farnosti Rouchovany je uveden jako kříž Soukupův, patřící obci Šamikovice. Z textu na kříži je čitelný pouze zbytek.

………………………

Na památku
postavit nechal
FRANTIŠEK
Procházka
ze Šamikovic

1883

Kříž postavený obcí Rouchovanskou 1882Editovat

Kříž stojí hned za vesnicí, vpravo od silnice na Rešice, mezi posledním domem a bývalým hřištěm (dnes sběrný dvůr). Text na kříži je nečitelný.

Kříž v polích směrem na PřešoviceEditovat

Kříž byl postaven u cesty, která dnes už neexistuje. Zůstal na původním místě a dnes ho najdeme v poli asi 20 m vlevo od přešovské zkratky, před mostkem přes Bořikovskou strouhu. Rouchovanská kronika – kříž postavený nákladem ctných občanů Rouchovanských směrem k Litovanům r roku 1882. Podle oficiálního soupisu památek z roku 1947 – kříž z roku 1882 u Horního Přešovského můstku p.č. 910, maj. František Severin, Rouchovany č. 39, s manželkou Marií. Z textu na kříži je čitelný pouze zbytek.

………………………

…………..NÝCH
OBČANŮ
ROUCHOVANSKÝCH

1882

Kříž za koupalištěm – za rybníkem StejskalEditovat

Stojí na místě kde byl postaven. Původně stával na křižovatce polních cest. Cesta kolem rybníka k Přešovicím zůstala, příční cesta podél Boříkovské strouhy je zrušená. Lze ho nalézt po pravé straně cesty. Podle rouchovanské kroniky – směrem k Přešovicům stojí kříž od Jana Růžičky z r. 1880. V soupisu Státního památkového úřadu v Brně z r. 1947 je uvedeno – kříž z r. 1880 u Dolního Přešovského můstku, p.č. 938 Veselý Josef a Anna, Šemíkovice č. 17. Z textu lze přečíst pouze letopočet 1880.

Kříž u vodojemu – Červený křížEditovat

Stojí dodnes na stejném místě, tj. vlevo od silnice naproti vodojemu. V obecní kronice se píše – „Červený“ kříž k Hrotovicům od obce Rouchovan z roku 1882. V soupisu památek (1947) – kříž z roku 1882 v trati „U červeného kříže“, p.č. 311, Coufalová Cecílie a Coufal Josef syn, Rouchovany č. 61. Z textu na kříži je čitelné pouze.

………………………

…………………..NŮ
ROUCHOVANSKÝCH

1882

Kříž na pravé straně u silnice na HrotoviceEditovat

Nalézá se u odvodňovací strouhy vpravo od silnice na Hrotovice. Protože tam měli dřív Pelánovi z náměstí čp. 68 pole, říká se mu „Pelánův“. Podle pana Josefa Pelána jeho rodina kříž nepostavila. V obecní kronice je uvedeno – kříž na kněžských lukách. Na kříži není žádný text ani letopočet.

Kříž u cesty od vodojemu ke SlavěticímEditovat

Státní památkový úřad v Brně (1947) uvádí – kříž z roku 1871 zv. Konvalinův, v polích vpravo od silnice k Hrotovicím, při cestě zv. „Březí“, na poli p.č. 474 v rohu tvořeném polními cestami, p.č. 1156 a 1162. Maj. pozemku i kříže František Konvalina, rolník v Rouchovanech č. 37 s manželkou Josefou.

Nápis na kříži:

PONÍŽILŤ SEBE SAMÉ

HO UČINĚN JSA POSLU
ŠNÝM AŽ K SMRTI A
TO K SMRTI KŘÍŽE.
Ep: k Filip: 2. 8.
N á k l a d e m
Jana a Amálie
Konvalinových
1871

Matouš Uhlíř

Kříž u cesty vedoucí do zemědělského družstvaEditovat

Kříž se nachází za humny na „Černovém poli“ u 2. cesty, na křižovatce cest do ZD a k Novým dvorům. V obecní kronice se uvádí – „Coufalův“ kříž postavený obcí r. 1849. V seznamu památek – kříž u Slavětické stezky z roku 1849, p.č. 548, Frant. Černý, rolník v Rouchovanech. Na kříži není v současnosti žádný text. Je stažený ocelovými pásy. Litinový kříž s Kristem je natřený stříbřenkou.

Kříž pod lípou – za bývalou mlékárnouEditovat

Stojí pod lípou na křižovatce silnice do Dukovan a silnice do ZD. Lípa, pod kterou stojí, je strom chráněný státem. Obvod kmene ve výšce 130 cm má 4 metry a vysoká je asi 15 m. V Rouchovanské kronice se uvádí – kříž na farském poli směrem k Lipňanům. V soupisu památek Státního památkového úřadu z r. 1947 – kříž k Heřmanicím při silnice za hřbitovem (asi 1880) s lípou, p.č. 1116, silnice, veřejný statek.

Na kříži je nápis:

KDO VYZNÁ MNĚ PŘED LIDMI,

VYZNÁM Y JÁ JEJ PŘED OTCEM
SVÝM JENŽ JEST V NEBESÝCH.

Sv. Mat. c. 10, 32. v.

Kříž v Nové ulici – před bývalou prodejnouEditovat

Kříž stával pod lípou na hraně stráně nad Urbánkovým mlýnem (Hruškovi) směrem k dnešní Nové ulici. Na jeho místě jsou postaveny garáže, kříž přenesli a postavili vedle tisu u bývalé prodejny. Na kříži není text ani letopočet.

Kříž u kostelaEditovat

Kříž mezi kostelem a farou. V obecní kronice se píše – kříž u kostela od farníků z roku 1865.

Nápis na kříži:

Ke cti a chvále

B O Ž Í !
od farníků
Rouchovanských
věnovaný,

v roce 1865

Kříž u kostela – ŠabatůvEditovat

Stojí vlevo od hlavního vchodu.

Nápisy na kříži:

Ó ! VY VŠICKNI, KTEŘÍ DETE CESTOU,

POZORUJTE A VIZTE JESTLI BOLEST
JAKO BOLEST MÁ.
( Jeremiáš ? 12 )
POĎTEŽ KE MNE VŠICKNI
KTEŘÍŽ PRACUJETE A OBTÍŽENI JSTE
A JÁ OBČERSTVÍM VÁS.
Kříž tento věnován
ke cti a slávě Boží
od manželů
Josefa a Rosálie Šabatových
z Rouchovan.
Dle poslední vůle vystaven
jejich synem Vladimírem
L. P. 1906
JESTLIŽE ODPUSTÍTE LIDEM VINY JEJICH
ODPUSTÍ I VÁM

OTEC NÁŠ NEBESKÝ HŘÍCHY VAŠE

Kříž na hřbitověEditovat

Kamenný kříž byl podle nápisu na zadní straně postavený v roce 1799. Je pravděpodobně nejstarším křížem v Rouchovanech.

Text na čelní straně:

OPERE

CRUX HAEC
EST SACKL
EX STRUCTA

JOANNIS

Volně přeloženo: Tento kříž nechal vystavět Joannis (Jan).

Text na zadní straně:

Zhotoven od

Františka Janače
L.P. 1799
Obnoven od
Františky Jelínkové
L.P. 1865 a
M.N.

L.P. 1933

Kříž na šemíkovském kopciEditovat

Na kamenné části kříže je plechová deska s nápisem.

Obětován ke cti

a slávě Boží
Věnovali manželé
František a Maria
KRATOCHVÍLOVÝ

Ze Šamikovic číslo 16

Kříž na začátku ŠemíkovicEditovat

Nachází se na kraji Šemíkovic u střediska zemědělského družstva.

Nápis na kříži:

Ke cti a slávě

BOŽÍ
věnovali občané
ŠAMIKOVIČTÍ

L. P. 1912

Kříž v Šemíkovicích pod lipamiEditovat

Po pravé straně při výjezdu ze Šemíkovic, u bývalé „Luže“. Zmíněn v soupisu farnosti Rouchovany pod názvem Blažkův. Je celokamenný (žula) s nápisem:

POCHVÁLEN BUĎ
JEŽÍŠ KRISTUS!

L. P 1 8 4 8

L. P. 1 9 3 7

Kříž v Šemíkovicích za Pruškovou zahradouEditovat

Žulový kříž u cesty za Pruškovou zahradou, stojí vlevo od cesty. Písmena textu už nejsou vidět, lze přečíst pouze:

L. P. 1938

BOJANOVSKÝCH

ZE ŠAMIKOVIC

Kříže na farské zahraděEditovat

heřmanický, zvaný HolubářůvEditovat

Kříž postavil František Holubář rolník v Heřmanicích L.P. 1895 Stával u silnice „k atomovce“. Před zničením jej zachránil pan farář Cikrle v roce 1976. Je bez kříže, zůstal pouze kamenný podstavec. Na čelní straně podstavce je polosocha Panny Marie. Na levé a pravé straně jsou vytesány žalmy, které jsou očíslovány – je to 7 slov, která mluvil Ježíš z kříže.

Levá strana:

l. Otče odpusť jim, neboť nevědí co činí. Lukáš 23,24 (kapitola, verš)

2. Amen pravím tobě. Dnes budeš se mnou v ráji. Lukáš 23,43

3. Hle syn tvůj. Hle matka tvá.Jan 19,22-7

Pravá strana:

4.Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil! Lukáš 23,43

5.Žízním. Jan 19,28
6.Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého. Lukáš 23,46

7.Dokonáno jest. Jan 19,30

Zadní strana:

Ó vy všickni, kteří jdete cestou, pozorujte a vizte je–li bolest jako bolest má. Jeremiáš 11

Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne Byť také umřel, živ bude. Jan 11,25

Toto jest syn můj milý v němž se mi dobře zalíbilo, toho poslouchejte. Matouš 17,5


(Volný překlad, text je téměř nečitelný)

heřmanický, zvaný MakšůvEditovat

Je z roku 1850, původně stál u silnice z Heřmanic do Rouchovan. Když se vesnice bourala kvůli jaderné elektrárně, p. farář Cikrle v roce 1976 nechal kříž převézt a tím ho zachránil.

Text na kříži:

J á j s e m c e s t a

p r a v d a i ž i v o t.
Ž á d n ý n e p ř i c h á z í
k O t c i n e ž s k r z e
m n ě. s v. J a n a XIV. 6
N á k l a d e m J á k o b a
M a k š e a m a n ž e l k y
j e h o M a r y e A n n y
z H e ř m a n i c r o k u 1 8 5 0
H a s e l s t e i n i n K r o m a u

(podpis kameníka z K r u m l o v a)

Zaniklé křížeEditovat

Kříž Sýkorův za mostem 1882Editovat

Kříž stával na křižovatce silnic Šemíkovice – Přešovice. Nápis na kříži je nečitelný. V roce 1993 ho přerazil rakouský kamion a vytesaný text byl při opravě zatřen betonem a plocha porostla lišejníkem. Dají se přečíst pouze jednotlivá písmena a spíš odhadnout než přečíst letopočet. V roce 2005 do něho narazilo auto a kříž byl přeražen na 3 kusy. V současné době je z místa kde stál odvezený.

Kříž u silnice k PřešovicímEditovat

Stál původně u cesty vedoucí z Rouchovan do Litovan asi v třetině pole od stávající silnice. Po rozorání cest byl přenesen a postaven u silnice do Přešovic. Dnes z kříže zůstal pouze kamenný podstavec, který ležel na mezi struhy – po levé straně – asi 10–20 m od přešovské zkratky. Zápis v obecní kronice – kříž v polích k Litovanům, postavený obcí Rouchovanskou r. 1849. Dle soupisu památek (1947) – kříž z r. 1849 v tzv. Chalupnické trati na poli p.č. 891, Při polní cestě p.č. 1225, maj. František Cidrych, Rouchovany č. 203.

Na kříži je psáno švabachem a je to epištola, čtení:

JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ

I ŽIVOT. KDO VĚŘÍ VE MNE,
BYŤ PAK I UMŘEL, ŽIV
BUDE. Jan 11. 25.
nečitelné… U OBCE ROUCHO

VANSKÉ VYSTAVEN 1849

OdkazyEditovat