Registrační protokoly

Registrační protokoly agenturních a operativních svazků Státní bezpečnosti (zkráceně Registrační protokoly) jsou záznamy, které vedl statisticko-evidenční odbor Federálního ministerstva vnitra a statisticko-evidenční útvary při krajských zprávách Státní bezpečnosti a jejich předchůdci. Sloužily k podchycení vzniku a pohybu svazkové agendy bývalé StB, tedy souborů dokumentů, shromažďovaných a vedených útvarům StB k určité problematice nebo osobě.

V registračních protokolech byly zaznamenávány všechny osoby nebo objekty kontrarozvědného zájmu Státní bezpečnosti, jsou proto hodnověrným svědectvím o činnosti StB, o její spolupracovnících, ale také o pronásledovaných osobách.

Vývoj registračních protokolů editovat

Do konce roku 1950 vycházel systém evidencí z německého modelu. Byl propojený na další pomocné evidence, nefungoval tedy samostatně. Od roku 1951 ho upravoval Řád pro vedení evidencí, který vydalo kolegium ministra vnitra. V něm již byl použit sovětský model vedení registrů svazků. K jeho změně přišlo v roce 1954 rozkazem ministra vnitra. Od roku 1954 do roku 1962 byly registrační protokoly svazků agenturní a neagenturní povahy vedeny odděleně. Svazky neagenturní povahy byly totiž do roku 1958 registrovány podle druhu, např.. registrační protokoly svazků skupinových, objektových, evidenčních, osobních apod..

Od roku 1962 (s krátkou přestávkou v letech 19691971) se vedl jednotný Obecný registrační protokol, ve kterém byly evidovány všechny operativní svazky chronologicky.

Do roku 1958 se registrační protokoly zachovaly roztříštěně a zlomkové. Systematičtěji se zachovaly od roku 1958.

Zveřejnění registračních protokolů editovat

Ústav paměti národa zveřejnil na svých internetových stránkách registrační protokoly vedené odbory dislokovanými na území dnešní České republiky, tj. krajskými zprávami StB a jejich předchůdci (od roku 1974 také tzv.. 12. zpráva SNB).

Kategorie vyskytující se v registrech editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti na slovenské Wikipedii.

Externí odkazy editovat