Rada obce

Rada obce (obecní rada) je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V městysech se nazývá rada městyse a ve městech a statutárních městech rada města.

V České republice má podle zákona o obcích 5–11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, místostarosta a další členové rady z řady zastupitelstva. V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta.[1] Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Obsah

Činnost rady obceEditovat

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby a její schůze jsou neveřejné.
Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných.

Pokud má obec méně, jak 15 zastupitelů, pak se rada nezřizuje a její funkce vykonává starosta a zastupitelstvo.

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem[1] je jí vyhrazeno například:

Radu obce tvoříEditovat

  • Starosta
  • Místostarosta
  • Další členové rady

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Související článkyEditovat