Povrchový útvar (planetologie)

typ geomorfologického útvaru dle nomenklatury sluneční soustavy

Povrchový útvar na pevném tělese planetě, planetce nebo měsíci Sluneční soustavy je podle nomenklaturních pravidel Mezinárodní astronomické unie (IAU) zařazen do některé z 48 kategorií, přičemž pro většinu z nich je stanoveno jejich závazné latinské pojmenování, které je závaznou částí mezinárodně uznávaného názvu příslušného povrchového útvaru.

V následující tabulce jsou shrnuty tyto názvy společně s jejich českými ekvivalenty a uvedeny dvoupísmenné kódy, používané k jejich označování.

Latinsky Česky Definice Kód
bez označení albedový útvar rozsáhlá oblast terénu, lišící se od svého okolí výrazným rozdílem v albedu (odrazivosti světla) AL
Astrum, mn. č. astra hvězdice radiálně uspořádané útvary na Venuši AS
Catena, mn. č. catenae řetěz řetěz kráterů lineárně uspořádaných v přímce nebo mírně zakřivené čáře CA
Cavus, mn. č. cavi prohlubeň prohlubeň se strmými svahy nepravidelného tvaru CB
Chaos chaos neuspořádaný, rozlámaný terén CH
Chasma, mn. č. chasmata kaňon hluboká protáhlá deprese se strmými bočními svahy (kaňon) CM
Colles pahorek, pahorkatina nevýrazné výšiny nebo skupina výšin CO
Corona, mn. č. coronae ovál útvary vejčitého (ovoidálního) tvaru CR
Crater, mn. č. cratera kráter deprese kruhovitého tvaru AA
Dorsum, mn. č. dorsa hřeben nízké horské pásmo DO
bez označení erupční centrum oblast sopečné aktivity na měsíci Io ER
Facula, mn. č. faculae fakule velmi jasná oblast s vysokým albedem (odrazivostí světla) FA
Farrum, mn. č. farra lívanec útvar lívancového tvaru na Venuši FR
Flexus zakřivení velmi nízký křivolace probíhající horský hřeben FE
Fluctus naplavenina terén podobající se toku materiálu FL
Fossa, mn. č. fossae příkop protáhlá úzká a mělká prohlubeň FO
Labes sesuv půdy terén, formovaný lavinou materiálu, řícením nebo sesuvem LA
Labyrinthus, mn. č. labyrinthi labyrint soustava vzájemně se křížící a proplétajících se údolí LB
Lacus jezero malá, hladká a tmavá oblast na Měsíci LC
bez označení přistávací oblast názvy míst, kde přistály kosmické lodě Apollo na Měsíci LF
bez označení velké kruhové útvary částečně překryté kruhové útvary LG
Lenticula, mn. č. lenticulae čočka malé tmavé oblasti na měsíci Europa LE
Linea, mn. č. lineae linie tmavé či světlé protáhlé útvary, přímé nebo zakřivené LI
Macula, mn. č. maculae tmavá skvrna tmavé skvrny, mnohdy nepravidelného tvaru MA
Mare, mn. č. maria moře velké tmavé kruhové oblasti na Měsíci a na Marsu ME
Mensa, mn. č. mensae stolová hora hory s plochým vrcholem a strmými svahy MN
Mons, mn. č. montes hora hory MO
Oceanus oceán velmi rozsáhlé tmavé oblasti na Měsíci OC
Palus, mn. č. paludes bažina menší planiny PA
Patera, mn. č. paterae miska mělký kráter s nepravidelným okrajem PE
Planitia, mn. č. planitiae planina nízko položená rovina PL
Planum, mn. č. plana náhorní rovina rovin v nadprůměrné výšce PM
Plume chochol vulkanické projevy PU
Promontorium, mn. č. promontoria mys, horský výběžek, zasahující do moře (mare) na Měsíci PR
Regio, mn. č. regiones oblast velká oblast, lišící se od svého okolí albedem, zbarvením či jinak RE
Reticulum, mn. č. reticula síť síťovitá struktura na povrchu Venuše RT
Rima, mn. č. rimae trhlina hluboká přímá nebo křivočará úzká prohlubeň s velmi strmými svahy RI
Rupes sráz příkrý svah RU
Scopulus, mn. č. scopuli zaoblený útes zaoblený nebo nepravidelný sráz SC
Sinus záliv menší tmavá oblast připojená k moři (mare) na Měsíci nebo na Marsu SI
Sulcus, mn. č. sulci brázda protáhlá propadlina, vytvořená lávou nebo posuny kůry SU
Terra, mn. č. terrae pevnina, kontinent rozsáhlá vyvýšená oblast TA
Tessera, mn. č. tesserae deskovitý terén terén, tvořený mnohoúhelníkovými krami TE
Tholus, mn. č. tholi kupovitá hora malá hora nebo kopec kuželovitého tvaru TH
Undae duna duny UN
Vallis, mn. č. valles údolí širší protáhlá prohlubeň ohraničená svahy VA
Vastitas, mn. č. vastitates rozsáhlá rovina Rozsáhlá rovinatá oblast VS