Příslušenství pozemní komunikace

Příslušenství pozemní komunikace

Příslušenství pozemní komunikace je zákonem odlišeno od součástí pozemní komunikace. Příslušenství má jako věc samostatnost omezenou tím, zda vlastník věci hlavní určí, že má být s věcí hlavní trvale užíváno. Právní úprava a praxe však není zcela jednotná a ustálená například v tom, zda při převodu věci hlavní musí být výslovně vyjádřena vůle i ve vztahu k příslušenství, aby přešlo spolu s věcí hlavní.

Právní úprava v Česku editovat

Český zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. stanoví v části druhé pro pozemní komunikace veřejného typu (dálnice, silnice a místní komunikace), co je jejich součástí a co jejich příslušenstvím. Krom vymezení silničního tělesa a silničního pozemku jsou jako součást těchto pozemních komunikací definovány v § 12 například konstrukční vrstvy i přidružené a přídatné pruhy komunikací, mostní objekty, lávky, tunely, opěrné, zárubní i protihlukové zdi, dělicí pásy, příkopy, stálé dopravní značky a vyjmenované typy dopravních zařízení.

Příslušenstvím pozemní komunikace podle § 13 jsou (pokud nejde o výjimku týkající se průjezdního úseku):

Ačkoliv přenosná dopravní zařízení jsou podle zákona vždy příslušenstvím pozemní komunikace, prováděcí vyhlášky k pravidlům provozu mezi dopravní zařízení řadí i zastavovací terče a policejní směrovku k řízení dopravy.

Na průjezdních úsecích silnic a dálnic však některé části vybavení nejsou součástí ani příslušenstvím příslušné silnice nebo dálnice: to se týká zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení k řízení provozu a silniční vegetace.

Součástmi ani příslušenstvím dotyčných pozemních komunikací nejsou (některá z nich však mohou být samostatnou účelovou komunikací):

Související články editovat

Reference editovat