Otevřít hlavní menu
Logo operačního programu Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je jedním z dotačních programů, který umožňuje České republice čerpat prostředky Evropské unie na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. OPŽP je druhým největším operačním programem v České republice a v letech 2007–2013 nabízel z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 mld. eur.

Obsah

Zaměření programuEditovat

Program je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Zodpovědné instituceEditovat

Operační program připravilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Finanční prostředky jsou určeny na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech, tzv. prioritních osách.

Podporované oblasti (prioritní osy)Editovat

  1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (Prioritní osa 1): Cílem podpory je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní (např. výstavba a rekonstrukce čistíren a kanalizace, protipovodňová opatření).
  2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (Prioritní osa 2): Cílem této oblasti je zlepšit nebo udržet kvalitu ovzduší a snížit emise základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.
  3. Udržitelné využívání zdrojů energie (Prioritní osa 3):Prioritní osa 3 je zaměřena na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem OPŽP je totiž zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla (zateplení škol, školek, veřejných budov).
  4. Zkvalitnění nakládání s odpady (Prioritní osa 4): Podpora projektů zaměřených na zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží.
  5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik (Prioritní osa 5): Prioritní osa 5 nabízí podporu pro projekty, které povedou k omezení průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování.
  6. Zlepšování stavu přírody a krajiny (Prioritní osa 6): V této oblasti program podporuje projekty, které povedou ke zvýšení ekologické stability krajiny, k zastavení poklesu biodiverzity a které podpoří vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech (výsadba a ošetření stromů a parků, obnova rybníků, poldery, monitoring přírody, naučné stezky apod.).
  7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (Prioritní osa 7): V rámci této oblasti je podporováno vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden.

Žádost o podporuEditovat

Žadatelem o dotace z OPŽP mohou být obce a města, organizace státní správy a samosprávy, vysoké školy, právnické a fyzické osoby i neziskové organizace. Žádosti o dotace mohou být podávány pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Žadatelům radí profesionálně vyškolení pracovníci v jednotlivých regionech nebo na bezplatné Zelené lince OPŽP s číslem 800 260 500, dotazy lze také posílat na emailovou adresu dotazy@sfzp.cz.

Externí odkazyEditovat