Napomenutí

důrazné upozornění na nevhodné chování
Na tento článek je přesměrováno heslo Důtka. Možná hledáte: Důtky.

Napomenutí nebo důtka je důrazné upozornění na nevhodné chování. Zvláště jde o nejmírnější formu sankce v českém přestupkovém právu, v soudnictví ve věcech mládeže nebo v kárných a disciplinárních řízeních.

Vzhledem k tomu, že při ukládání sankcí v přestupkovém řízení je třeba přihlédnout k závažnosti přestupku (zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění a k pohnutkám pachatele), vyřešení přestupku napomenutím přichází do úvahy tehdy, když by se uložení přísnějších sankcí jevilo nepřiměřeným. Při napomenutí správní orgán pouze upozorní pachatele na důsledky, jež mu hrozí, pokud by se i v budoucnu dopouštěl podobného protiprávního jednání.[1]

Jde-li o provinění mladistvého (nebo také čin jinak trestný u dítěte mladšího 15 let) je také možné ještě jako formu výchovného opatření uložit napomenutí s výstrahou, v závažnějších případech by již následovaly ochranná či trestní opatření. Mladistvému je důrazně vytknuta protiprávnost jeho činu a upozorní se na důsledky pokračování v takové činnosti. Zároveň s tím je možné přenechat další postih zákonnému zástupci nebo škole.[2]

Napomenutím lze řešit i méně závažná kárná či disciplinární provinění např. advokátů, notářů, soudních exekutorů nebo také studentů vysokých škol. Někdy se v takových případech rozlišuje pouze písemné a veřejné napomenutí.[3][4][5][6]

Reference editovat

  1. § 35 písm. a) a § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  2. § 20 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
  3. § 32 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
  4. § 48 odst. 3 písm. a) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
  5. § 116 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
  6. § 65 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).