Návěstidla švýcarských drah

Návěstidla švýcarských drah, obecně jako v jiných státech, slouží k řízení drážního provozu předáváním návěstí trvalými nebo proměnnými návěstidly strojvedoucím podle situace na trati.

Mechanické návěstidlo
(depo v Interlakenu, Švýcarsko)

Švýcarská návěstidla jsou součástí systému používané ve Švýcarsku různými železničními společnostmi. Vzhledem k tomu, že ve Švýcarsku platí jeden společný drážní zákon, vychází tyto návěsti z předpisů SBB[1]. Existují dva hlavní typy signalizace: jeden se používá až do rychlosti 160 km/h, druhý pro signalizaci na tratích s rychlostí nad 160 km/h, kdy se jedná o signalizaci do kabiny strojvedoucího (CAB-Signalling). Tyto návěsti jsou předávány světelnými návěstmi. Dřívější návěstidla byla mechanické konstrukce, v současnosti se již nepoužívají.

Signalizace se řídí závaznými předpisy, která vydává Federální úřad pro dopravu spolu s arbitrem drah.[2]

Návěstidla pro jízdu vlaků a posun editovat

Uzávěry koleje editovat

    • 201: stůj - platí pro vlaky i posun
- pokud tato návěst ukončuje vlakovou cestu, předchází ji návěst výstraha nebo krátká jízda
- návěst je možno kombinovat s trpasličími návěstmi, kdy tato potom zobrazují návěst 233: opatrně
• 202: stůj
- návěst výkolejky v poloze pro vykolejení nebo odvratné výhybky v postavení na odvratnou kolej
- při odklopení výkolejky není zobrazována žádná návěst, při přestavení odvratné výhybky do jízdního směru je zobrazena odpovídající výhybková návěst

Přejezdníky a akustické návěsti editovat

    • 205: předvěst přejezdníku
- předvěst zabezpečovacího systému přejezdu
• 206: přejezdník
- blikající žluté světlo indikuje, že zabezpečovací zařízení přejezdu je v činnosti, případně závory jsou zavřeny (sklopeny)
- návěstidlo může být doplněno tabulkou s počtem přejezdů, které kryje. Černo-bílá deska na sloupku nemusí být osazena
- na některých tratích se používají přejezdníky původního provedení, podobné trojúhelníkovité předvěsti přejezdníku, pouze jednotně v celé trati.
• 207: pozor
- akustický signál upozornění při jízdě nebo posunu (pro vozidla i osoby)
- platnost použití signálu může být upravena tabulkou
• 208: pískejte
- nařizuje strojvedoucímu dávat akustickou návěst
- platnost použití signálu může být upravena tabulkou

Rychlostníky editovat

Pro úseky se sníženou rychlostí
    • 209: předvěst snížené rychlosti
- platí pro všechny vlaky, číslice udává rychlost v km/h
• 210: předvěst snížené rychlosti
- nižší rychlost (umístěna nahoře) platí pro normální jízdu vlaků a posun
- vyšší rychlost (umístěna dole) platí pro vlaky „vyššího řádu“
• 211: začátek snížené rychlosti
- určuje začátek úseku se sníženou rychlosti daný předvěstí
• 212: konec snížené rychlosti
- rychlost možno zvýšit až když poslední vozidlo soupravy mine tuto návěst
 
Pro soupravy s naklápěcí skříní
    • 213: předvěst snížené rychlosti
- číslice udává rychlost v km/h
• 214: začátek snížené rychlosti

• 215: konec snížené rychlosti
- rychlost možno zvýšit, až když poslední vozidlo soupravy mine tuto návěst.
• 217: vzdálenostní tabulka
- na trati: udává kilometráž od kterého místa platí změna rychlosti
- na nádraží: na nádraží: používá se podle předpisů provozovatele s uvedením vzdálenosti změny rychlosti
 
 
Ukázka umístění návěstidel pro pomalou jízdu
Návěstidla pro pomalou jízdu
    • 218: předvěst pomalé jízdy číslice udává povolenou rychlost v desítkách km/h
- v noci dvě blikající žlutá světla
• 219: začátek pomalé jízdy
- v noci blikající žluté světlo
• 220: konec pomalé jízdy zrychlovat je možné až když poslední vozidlo soupravy mine tuto návěst
- v noci zelené blikající světlo
• 221: zrušení pomalé jízdy
- platí od dosažení této návěsti čelem soupravy
• 222: doplňková tabulka číselně určuje, pro které koleje je návěst platná
• 223, 224, 225: doplňková tabulka pomocí šipek určuje, pro které koleje je návěst platná
 
Jiná rychlostní omezení
    • 226: povolená rychlost používá se v depu, na kolejových brzdách, vahách apod.

• 227: rychlosti pro ozubnici umísťuje se před náběhem ozubnice, cca 150 m

• 228: začátek ozubnice
- v německy mluvících kantonech A, ve francouzsky mlucících kantonech písmeno C
• 229: konec ozubnice
- v německy mluvících kantonech E, ve francouzsky mlucících kantonech písmeno F

Trpasličí návěstidla editovat

Trpasličí návěstidla jsou určena pro jízdu vlaků i posun. Návěstidla se označují číslem a písmenem. Návěstidla mají trojúhelníkovitý tvar, jsou osazena třemi bílými světly a umisťují se na úroveň terénu, v některých případech na sloupek. Umístění návěstidel se volí tak, aby bylo zřejmé, ke které koleji náleží, zpravidla vlevo. V místech splítky úzkokolejné a normálněrozchodné tratě se návěstidla doplňují tabulkami se znakem "S" pro úzký a znakem "N" pro normální rozchod. Návěstidlo je potom platné pouze pro daný profil drážního vozidla (rozchod).

    • 230: návěstidlo vpravo od koleje
- informuje o příslušnosti návěstidla ke koleji vlevo od návěstidla
• 231 zadní strana
- šipka na zadní straně návěstidla vpravo od koleje ukazuje, ke které koleji návěstidlo náleží, zobrazuje-li návěst posun dovolen nebo opatrně, posun dovolen svítí na zadní straně úlopříčně postavený proužek.
• 232: stůj
- nařizuje zastavit před návěstidlem
• 233: opatrně
- zahájení nebo pokračování jízdy, hned za návěstidlem možno očekávat překážku. Další trpasličí návěstidlo (pokud je), může ukazovat stůj nebo opatrně
• 234: volno
- zahájení nebo pokračování jízdy, další trpasličí návěstidlo ukazuje opatrně nebo volno

Návěstidla výhybek editovat

Návěstidla výhybek ukazují, jakým směrem je výhybka postavena, přičemž se rozlišují následující případy:

  • návěstidlo ukazuje přímo, pokud je výhybka postavena přímo nebo u obloukových výhybek do směru, ve kterém je povolena vyšší rychlost
  • návěstidlo ukazuje do odbočky, pokud je výhybka postavena do polohy pro odbočení z přímého směru nebo u obloukové výhybky do směru s nižší povolenou rychlostí
  • návěstidlo ukazuje vlevo nebo vpravo, pokud je oběma směry povolena stejná rychlost
Jednoduché výhybky - lucerna
    • 238: jízda přímo
• 239 jízda do odbočky
- v noci je lucerna uvnitř osvětlena bílým světlem, symboly jsou prosvíceny přes mléčné sklo
• 240: výhybka postavena doleva
• 241: výhybka postavena doprava
- tato návěstidla se použijí u výhybek se stejnou dovolenou rychlostí v obou větvích, v noci je lucerna uvnitř osvětlena bílým světlem, symboly jsou prosvíceny přes mléčné sklo
 
Jednoduché výhybky - světelná návěst
    • 242: jízda přímo
• 243: jízda do odbočky
- poloha postavení výhybky je indikována rozsvícením příslušného symbolu
- pokud symbol nesvítí nebo bliká, není výměna v koncové poloze
 
Poloviční křižovatkové výhybky - lucerna
    • 244: přímo v hlavním směru
… nebo …
• 245: přímo v hlavním směru
• 246: přímo ve vedlejším směru
… nebo …
• 247: přímo ve vedlejším směru
    • 248: jízda odbočkou
… nebo …
• 249: jízda odbočkou
 
Křižovatkové výhybky celé - lucerna
    • 250: přímo v hlavním směru
• 251: přímo ve vedlejším směru
• 252: jízda odbočkou
• 253: jízda odbočkou
 
Samovratné výhybky
    • 254: výhybka sjízdná
- svítí-li bílé světlo, jazyky výhybky jsou v koncové poloze / nesvítí-li nebo bliká-li, jazyky výhybky nejsou v koncové poloze
• 255, 257: výhybka postavena v základní poloze
- indikace polovičním zeleným polem lucerny
… nebo …
• 256, 258: výhybka postavena v základní poloze
- indikace tabulkou s písmenem "A" (němčina) nebo "T" (francouzština, italština) - tyto návěsti povolují jízdu do samovratné výhybky po hrotu
• 259, 260: námezník
- udává místo, kde se ještě mohou bezpečně míjet kolejová vozidla na sbíhajících se kolejí u výhybky. Na úzkokorozchodných drahách s přepravou normálněrozchodných vozidel mohou být použity zvláštní námezníky pro normální a úzkorozchodná vozidla
• 261: hranice úseku zjišťování volnosti koleje
- označuje místo, kam až může vozidlo zajet, pokud nejsou ve směru jízdy postaveny příslušné výhybky, odklopeny výkolejky a podobně
 

Tabulky a značky editovat

Upozorňovadla na traťová zařízení vlakového zabezpečovače
    Tabulky traťové části vlakového zabezpečovače
• 262: kontrola úrovňových přejezdů - vlakový zabezpečovač je spojen s kontrolou funkce přejezdové signalizace (návěst zabezpečovače odpovídá stavu přejezdu)
• 263: traťové zařízení není u příslušného hlavního návěstidla nebo návěstidlo neexistuje
• 264: kontrola rychlosti prostřednictvím vlakového zabezpečovače Při nedostatku místa mohou být tabulky orientovány vertikálně.
Tabulky zařízení
• 265, 266: začátek/konec úseku s kolejovými impulsními přijímači
Nádražní tabulky
• 267, 268: začátek/konec obvodu stanice
- u typu návěstidel "N" se používá vždy, u typu návěstidel "L" se používá podle potřeby
- na tabulce je uvedena zkratka názvu stanice
 
Sklonovníky a kilometrovníky
    Sklonovníky
• 269: stoupání – větší číslice udávají sklon, nižší délku úseku - zde 10 ‰ v úseku 1250 m
• 270: klesání 20 ‰ v úseku 245 m
• 271: vodorovná trať v úseku 1000 m
Kilometrovníky
• 271: kilometrovník 23 km
• 272: hektometrovník 23,6 km = 23 km + 6×100 m
• 273: metrovník 23.623 m = 23×1000 + 6×100 m + 23 m
 
Kanál radiostanice
    Bezdrátová komunikace
• 275: Kanál
- kanál rádiové nebo mobilní komunikace
Telefon
• 276: označení místa s telefonem, v tunelu osvětlené
• 277: indikace vyzvánění telefonu
- povinnost strojvedoucího spojit se s dispečerem platí pro zastavující vlaky a posun
- bílý blikající znak "T"

Návěstidla pro posun editovat

Návěsti pro posun se používají pro řízení posunu a k zajištění bezpečnosti provozu mezi posunem samým a ostatní dopravou. Návěst se zobrazuje jako světelný bod nebo kombinace bodů bílé barvy na desce návěsti.

    • 301: návěstidlo pro posun vpravo od koleje – šipka ukazuje na kolej, pro kterou návěstidlo platí
• 302: zadní strana na zadní straně svítí bílý bod, pokud návěst z čelní strany ukazuje návěst dovolující posun
• 303, 304: stůj pro posun - posunující díl musí zastavit před návěstidlem nebo námezníkem, platí-li návěstidlo pro více kolejí
• 305, 306: volno pro posun zahájení nebo pokračování jízdy posunujícího dílu
Platnost návěsti uvolnění se řídí místními provozními předpisy.
• 307, 308: uvolněte vlakovou cestu přikazuje uvolnit úsek vlakové cesty, který návěstidlo kryje
• 309, 310: posun dovolen – do úseku, který kryje návěstidlo, není postavena vlaková cesta
    • 332: komunikace - povinná komunikační sloupek pro spojení s dispečerem, povinnost odpadá, pokud následující návěstidlo povoluje jízdu
• 333: komunikace komunikační sloupek pro spojení s dispečerem v případě potřeby. Pokud je spojení vyžadováno, bliká na vrcholu bílé světlo
• 324: úzký profil
 
návěstidla pro svážný pahrbek
    • A301: zpět – pokyn k posunu směrem od návěstidla
• A302: stůj – stůj pro posun
• A304: sunout – sunout ke svážnému pahrbku
• A306: sunout rychleji
• A308: zpět
• A309: zpět - starší provedení
    • A303: stůj stůj pro posun - starší provedení
• A305: sunout - starší provedení
• A307: sunout rychleji - starší provedení

Návěstidla pro přípravu vlaku editovat

Zkouška brzdy
    • 401: zabrzdit
• 402: zabrzdit magnetickou brzdou
• 403: odbrzdit
• 404: brzdy v pořádku

Návěstidla pro jízdu vlaků editovat

Světelná návěstidla jsou ve Švýcarsku používána dvou soustav: L a N. Obě skupiny se dělí na předvěsti, které předvěstí návěst na hlavním návěstidle (následujícím návěstidle ve směru jízdy), ale nemají příkaz stůj, a na hlavní návěstidla, která mohou zobrazit návěsti jako předvěsti i příkaz stůj. Návěstidla soustavy L předvěstí a návěstí rychlost kombinací barevných světel, návěstidla soustavy N kombinací jediného světla a číslice.

Návěstidla soustavy L editovat

 
Příklady návěstí, návěstidla typu L
Předvěst
  Předvěsti typu L jsou tvořena několika barevnými světly umístěnými na čtvercové nebo obdélníkové desce.
Kombinací světel je možno vyjádřit:
výstraha (zastavit u hlavního návěstidla)
rychlostní předvěst (rychlost od následujícího návěstidla)
rychlostní příkaz (rychlost od tohoto návěstidla)
předvěst volno
volno
Vyobrazení Xx07-Xx10: rozmístění barevných světel předvěsti, podle předávaných návěstí nemusí být všechna světla osazena.
 
Hlavní návěstidlo
    Hlavní návěstidla soustavy L jsou tvořena několika barevnými světly umístěnými ve sloupci nebo na čtvercové nebo obdélníkové desce.
Kombinací rozsvícení světel je možno vyjádřit:
stůj
výstraha (zastavit u hlavního návěstidla)
rychlostní předvěst (rychlost od následujícího návěstidla)
rychlostní příkaz (rychlost od tohoto návěstidla)
předvěst volno
volno
pomalu, krátká jízda
U hlavních návěstidel, která jsou tvarově shodná s předvěstí (Xx11-Xx13), se používá bílá deska s černým orámováním a černým bodem ve středu. Deska se osazuje nad návěstidlo.
Vyobrazení Xx01-Xx06, Xx11-Xx13: rozmístění světel hlavního návěstidla, podle předávaných návěstí nemusí být všechna světla osazena.
 
Předvěst a hlavní návěstidlo v jednom místě
    Předvěst kombinovaná s hlavním návěstidlem je vždy předvěstí následujícího návěstidla.
• 513: stůj (předvěst zobrazuje výstrahu pokud hlavní návěstidlo na stejném místě ukazuje stůj)
… nebo …
• 514: stůj (předvěst je zhasnuta pokud hlavní návěstidlo na stejném místě ukazuje stůj)
• 515: pomalu, krátká jízda (předvěst je zhasnuta pokud hlavní návěstidlo ukazuje pomalu, krátká jízda)
 
Mini- návěstidlo (trpasličí)
  Mimo hlavních návěstidel normální velikosti se používají mini- hlavní návěstidla, která jsou určena pro kolejiště pro nákladní dopravu s maximální rychlostí nejvýše 40 km/h. Mini- hlavní návěstidla se umisťují v úrovni země nebo nad trpasličí návěstidla, jsou platná pouze pro jednu kolej, mají pouze dvě světla a mohou zobrazovat pouze návěsti stůj a výstraha.
• 506, 507: hlavní návěstidla normální velikosti
• 512: mini- návěstidlo (horní) osazené na trpasličím návěstidle (spodní)

Návěstidla soustavy N editovat

 
Příklady návěstí soustavy N
Předvěst
    Předvěsti soustavy N jsou tvořena dvěma barevnými světly umístěnými na čtvercové nebo obdélníkové desce.
Kombinací rozsvícení světel je možno vyjádřit:
výstraha (zastavit u hlavního návěstidla)
rychlostní předvěst (rychlost od následujícího návěstidla)
rychlostní příkaz (rychlost od tohoto návěstidla)
volno
Pokud je viditelnost návěstidla omezena, použije se opakovací předvěst, která je označena reflexní tabulkou se dvěma černými hvězdami (vyobrazení 505). Zábrzdná vzdálenost k návěstidlu již v tomto případě není zaručena.
Vyobrazení Xx20-Xx21: rozmístění barevných světel předvěsti, podle předávaných signálů, nemusí být všechna světla osazena.
 
Hlavní návěstidlo
    Hlavní návěstidla soustavy N jsou tvořena třemi barevnými světly umístěnými v kruhovém orámování na čtvercové desce nebo obdélníkové desce.
Kombinací rozsvícení světel je možno vyjádřit:
stůj
výstraha (zastavit u hlavního návěstidla)
rychlostní předvěst (rychlost od následujícího návěstidla)
rychlostní příkaz (rychlost od tohoto návěstidla)
volno
pomalu, krátká jízda
jízdu na obsazenou kolej
pomocnou návěst
Vyobrazení Xx25-Xx26: rozmístění barevných světel hlavního návěstidla, podle předávaných návěstí nemusí být všechna světla osazena.

Identifikace návěstidel editovat

    • 516, 517: hlavní návěstidla jsou označena tabulkou s písmenem a číslem příslušné koleje
• 519 předvěsti jsou označena stejně, jako návěstidlo, pro které platí. Tabulka je doplněna hvězdičkou, opakovací předvěsti jsou označeny dvěma nebo třemi hvězdičkami

Návěsti hlavních návěstidel editovat

Základní návěsti editovat

Výstraha
    • 519: výstraha (L předvěst) snížení rychlosti, další návěstidlo ukazuje stůj
• 520: výstraha (L hlavní návěstidlo) snížení rychlosti, další návěstidlo ukazuje stůj
• 521: výstraha (N hlavní návěstidlo) snížení rychlosti, další návěstidlo ukazuje stůj
• 522: výstraha (N předvěst) snížení rychlosti, další návěstidlo ukazuje stůj
• 523: předvýstraha (N hlavní návěstidlo) snížení rychlosti, druhé následující hlavní návěstidlo ukazuje stůj
- od dalšího návěstidla ukazující výstraha není zaručena zábrzdná vzdálenost
• 522.1: výstraha (L mini- hlavní návěstidlo) snížení rychlosti, další návěstidlo ukazuje stůj
 
Stůj
    • 524: stůj (L hlavní návěstidlo sloupcové) zastavit před návěstidlem, předchozí návěstidlo ukazuje výstraha
• 525: stůj (L hlavní návěstidlo čtvercové) zastavit před návěstidlem, předchozí návěstidlo ukazuje výstraha
• 526: stůj (N hlavní návěstidlo) zastavit před návěstidlem, předchozí návěstidlo ukazuje výstraha
Výjimka pro 524, 525, 526: předchozí návěstidlo může zobrazovat krátká jízda nebo mu může předcházet upozorňovadlo na návěstidlo bez předvěsti
• 527: stůj (L mini- návěstidlo) zastavit před návěstidlem, předchozí návěstidlo ukazuje výstraha
 
Předvěst volno
    • 528, 529: předvěst volno (L předvěst) od dalšího návěstidla je možno jet traťovou rychlostí
 
Volno
    • 530: volno (L hlavní návěstidlo sloupcové) možno jet traťovou rychlostí
• 531: volno (L hlavní návěstidlo čtvercové) možno jet traťovou rychlostí
• 532: volno (N hlavní návěstidlo) možno jet traťovou rychlostí
• 533: volno (N předvěst) možno jet traťovou rychlostí
 
Rychlostní předvěst
   
• 534: očekávej 40 km/h (L předvěst) od následujícího návěstidla nebo přidružení výhybky platí rychlost 40 km/h
• 535: očekávej 40 km/h (L hlavní návěstidlo) od následujícího návěstidla nebo přidružení výhybky platí rychlost 40 km/h
- u úzkokolejných tratí může být rychlost nižší podle předpisu
• 536: očekávej 60 km/h (L předvěst) od následujícího návěstidla nebo přidružení výhybky platí rychlost 60 km/h
• 537: očekávej 60 km/h (L hlavní návěstidlo) od následujícího návěstidla nebo přidružení výhybky platí rychlost 60 km/h
- u úzkokolejných tratí může být rychlost nižší podle předpisu
   
• 538: očekávej 90 km/h (L předvěst) od následujícího návěstidla nebo přidružení výhybky platí rychlost 90 km/h
• 539: očekávej 90 km/h (L hlavní návěstidlo) od následujícího návěstidla nebo přidružení výhybky platí rychlost 90 km/h
- u úzkokolejných tratí může být rychlost nižší podle předpisu
Rychlostní předvěst návěstidel soustavy "N" obsahuje proměnný znak, číslici ×10, určující povolenou rychlost
• 540: očekávej n×10 km/h (N předvěst) od následujícího návěstidla platí rychlost podle zobrazené číslice ×10 km/h
• 541: očekávej n×10 km/h (N hlavní návěstidlo) od následujícího návěstidla platí rychlost podle zobrazené číslice ×10 km/h
 
Rychlostní příkaz
   
• 542: rychlost 40 km/h (L hlavní návěstidlo sloupcové) od tohoto návěstidla platí rychlost 40 km/h
• 543: rychlost 40 km/h (L hlavní návěstidlo čtvercové) od tohoto návěstidla platí rychlost 40 km/h
- u úzkokolejných tratí může být rychlost nižší podle předpisu
• 544: rychlost 60 km/h (L hlavní návěstidlo sloupcové) od tohoto návěstidla platí rychlost 60 km/h
• 545: rychlost 60 km/h (L hlavní návěstidlo čtvercové) od tohoto návěstidla platí rychlost 60 km/h
- u úzkokolejných tratí může být rychlost nižší podle předpisu
   
• 547: rychlost 90 km/h (L hlavní návěstidlo sloupcové) od tohoto návěstidla platí rychlost 90 km/h
• 548: rychlost 90 km/h (L hlavní návěstidlo čtvercové) od tohoto návěstidla platí rychlost 90 km/h
- u úzkokolejných tratí může být rychlost nižší podle předpisu
Rychlostní návěst návěstidel typu "N" obsahuje proměnný znak, číslici ×10, určující povolenou rychlost
• 549: rychlost n×10 km/h (N hlavní návěstidlo) od tohoto návěstidla platí rychlost podle zobrazené číslice ×10 km/h
 
Krátká jízda
   
• 550: rychlost 40 km/h (L hlavní návěstidlo sloupcové) od tohoto návěstidla nebo příslušné výhybky platí rychlost 40 km/h
• 551: rychlost 40 km/h (L hlavní návěstidlo čtvercové) od tohoto návěstidla nebo příslušné výhybky platí rychlost 40 km/h
- u úzkokolejných tratí může být rychlost nižší podle předpisu
- další návěstidlo následuje ve zkrácené vzdálenosti (nedostatečná zábrzdná vzdálenost) a zobrazuje stůj. Také může následovat uzávěra koleje nebo konec koleje s červeným světlem
• 552: rychlost 40 km/h (N hlavní návěstidlo) od tohoto návěstidla a přes přidružené výhybky platí rychlost 40 km/h (žlutý pruh bliká)
- další návěstidlo následuje ve zkrácené vzdálenosti (nedostatečná zábrzdná vzdálenost) a zobrazuje stůj. Také může následovat uzávěra koleje nebo konec koleje s červeným světlem

Doplňkové návěsti editovat

Jízda na obsazenou kolej
   
• 553: obsazená kolej (L hlavní návěstidlo sloupcové) v následujícím úseku je možno očekávat překážku na kolejích
- návěstidlo přitom ukazuje návěst 40 km/h nebo krátká jízda
- pokud je ve stejném místě osazena předvěst, tato je zhasnuta
• 554: obsazená kolej (N hlavní návěstidlo) v následujícím úseku je možno očekávat překážku na kolejích
- návěstidlo ukazuje návěst výstraha
- předchozí návěstidlo ukazuje návěst 40 km/h nebo očekávej 40 km/h
 
Světelné znaky
    • 555: omezený prostor (L hlavní návěstidlo sloupcové) indikuje vjezd do stanice s omezeným prostorem, např. na kolej blíže ke staniční budově nebo současný vjezd vlaků
- příslušné návěstidlo zobrazuje návěst 40 km/h nebo krátká jízda
- pokud je ve stejném místě osazena předvěst, tato je zhasnuta
• 556: číslo koleje zobrazuje číslo koleje, pro kterou je návěst platná
- umisťuje se na skupinové, sloupové hlavní návěstidlo typu L ve spojení s návěstí 561 - tabulka s číslem koleje
• 557: směrový signál vlaková cesta je postavena z nebo na příslušnou skupinu kolejí nebo směr
- umisťuje se na hlavní návěstidlo typu L
• 558: příkazová šipka ukazuje ke koleji, pro kterou je návěst platná
- umisťuje se na skupinové, sloupové hlavní návěstidlo typu L
• 559: jízdní indikáor indikuje, že hlavní návěstidlo zobrazuje jízdní návěst (povolení jízdy) pro tuto kolej ve spojení s návěstí 560 - tabulka s indikátorem
 
Tabulky pro skupinové koleje
   
• 560: tabulka s indikátorem (dolní) – umisťuje se na vjezdu do nádraží i na odjezdových kolejích jako místo zastavení
- není-li na hlavním návěstidle zobrazena návěst povolující jízdu, je místem zastavení
• 561: tabulka s číslem koleje (horní) – umisťuje se na vjezdu do nádraží i na odjezdových kolejích (Im = In dem erste gleise)
- jízda vlaku je potom povolena podle návěsti 556 - číslo koleje
• 562: tabulka s číslem koleje s tabulkou místa zastavení – jako 561, ve spojení s tabulkou místa zastavení, návěst 578
 
Návěsti pro kusé koleje
   
• 571, 573: kusá kolej (ve dne) pro jízdu vlaku stůj před výhybkou postavenou na kusou kolej
• 572, 574: kusá kolej (v noci)
• 575: kusá kolej (ve dne) pro jízdu vlaku stůj před výhybkou vedoucí na kusou kolej
• 576: kusá kolej (v noci)

Orientační tabule v místech chybějících návěstidel editovat

Orientační tabule se osazují jako náhrada předvěsti nebo vjezdového návěstidla.

    • 563: chybějící předvěst vjezdového návěstidla - umisťuje se v zábrzdné vzdálenosti před vjezdovým návěstidlem
- na vjezdovém návěstidle nutno očekávat stůj
• 564: chybějící vjezdové návěstidlo - umisťuje se v zábrzdné vzdálenosti před první staniční výhybkou

Informační tabulky pro jízdu vlaku editovat

    • 565: zastávka umisťuje se v zábrzdné vzdálenosti před středem zastávky
• 566: požadavek zastavení umisťuje se v zastávkách nebo stanicích se zastavením na požádání
- stůj pro vlaky s odpovídající poznámkou v jízdním příkaze
-starší návěstidla mají jen jedno světlo
• 567: omezení rychlosti (až) na první výhybce pro návěstní soustavu typu "L" – omezení rychlosti platí až od první výhybky, umisťuje se na předvěsti vjezdového návěstidla
• 568:
upozornění na vjezdové návěstidlo pro návěstní soustavu typu "N" určuje, že další návěstidlo je vjezdové
• 569: traťová rychlost pro návěstní soustavu typu "N" – od tabulky platí traťová rychlost, umísťuje se před hlavní návěstidlo
• 570:
upozornění na vliv vlakového zabezpečovače umísťuje se před nebo přímo na předvěst
vlakový zabezpečovač účinkuje mimo návěsti
výstraha i při dalších jednotlivých návěstech.
    • 577: místo zastavení pro všechny vlaky osobní dopravy
• 578: místo zastavení číslice ×100 udává délku vlakové soupravy v metrech, pro kterou je místo zastavení platné
• 579: tabulka počtu náprav číslice udává počet náprav vlakové soupravy, pro kterou je místo zastavení platné
• 580: tabulka délky vlaku číslice udává délku vlakové soupravy v metrech, pro kterou je místo zastavení platné
Pokud počet náprav nebo délka vlaku přesně neodpovídá údaji na tabulce, posune se místo zastavení odpovídajícím způsobem. Délka vlaku se udává včetně hnacího vozidla.

Odjezdové návěsti editovat

    • 581: odjezd povolen – sděluje souhlas s odjezdem

Kabinové návěsti editovat

    • 601: kabinová signalizace začátek - začátek úseku
-stůj pro vlak, jehož stanoviště strojvedoucího není vybaveno kabinovou návěstní signalizací a/nebo strojvedoucí nemá oprávnění pro jízdu s touto signalizací
• 602: kabinová signalizace konec - konec úseku
- další jízda podle konvenčních návěstidel
• 603: tabule hlavní návěstidlo pokud není povolení k další jízdě, zastavit před touto návěstí
- šipka ukazuje ke koleji pro kterou je návěst platná

Návěsti pro elektrickou trakci editovat

pro zdvižení sběrače
    • 703: předvěst stáhnout upozorňuje na následující návěst stáhnout
• 704: stáhnout – stůj pro vozidlo se zdviženým sběračem
- návěst je možno použít i bez předvěsti stáhnout na nádražích a vlečkách
• 705: stáhnout – návěst proměnného návěstidla používaného ve stanicích a připojovacích kolejích
• 706: zvednout konec příkazu stáhnout
• 707: příkaz zdvihnout konec příkazu stáhnout, od tohoto místa musí mít (vybavené) stroje zdvižený sběrač
 
pro ochranu okruhů
    • 708: předvěst vypni proud upozorňuje na následující návěst vypni proud
• 709: předvěst vypni proud na proměnném návěstidle
• 710: vypni proud přikazuje rozepnout hlavní spínač
• 711: vypni proud na proměnném návěstidle
• 712: zapni proud povoluje sepnout hlavní spínač
• 711: zapni proud na proměnném návěstidle
 
pro oddělení trakce
    • 714: rozhraní okruhů indikuje místo rozhraní trakčních okruhů
- v tomto místě musí být sběrač již stažen
- průjez se zdviženým sběračem je zakázán
- pokud je dělení propojené, svítí, je-li to technicky možné, na předvěsti i návěstidle na začátku dělení návěst zapni proud
• 715: neutrální úsek odděluje dvě trakční soustavy, používá se na nádražích se zónami s přepínatelným napájením
- v jízdě se nesmí pokračovat se zdviženým sběračem
- neplatí v případě, že sběrač je přizpůsoben pro obě trakce a je vypnut hlavní vypínač
• 716: trakční soustava proměnný signál v zónách s přepínatelným napájením udávající aktuální trakční soustavu
0= vypnuto / 11= 11kV, 16,7 Hz / 15= 15kV, 16,7 Hz / 25= 25kV 50 Hz / 3= 3kV stejnosměrné / 1= 1,5 kV stejnosměrné
• 717: změna napájecí soustavy horní číslice udává trakční soustavu před neutrálním polem, dolní číslice udává trakční soustavu za neutrálním polem
- v jízdě se nesmí pokračovat se zdviženým sběračem
- neplatí v případě, že sběrač je přizpůsoben pro obě trakce a je vypnut hlavní vypínač
• 718: konec neutrálního pole označuje konec neutrálního pole mezi soustavami, číslice udává typ soustavy, která následuje za neutrálním polem

Přivolávací návěsti editovat

přivolávací návěst - povoluje další jízdu jako jízdu podle rozhledu.
    • 807: přivolávací návěst (hlavní návěstidlo "L") červené světlo doplněné proměnným znakem (dolní)
- u dalšího návěstidla se očekává signál stůj nebo výstraha, jde-li o samostatnou předvěst
• 808: přivolávací návěst (hlavní návěstidlo "N") blikající červené světlo
- u dalšího návěstidla se očekává signál stůj resp. výstraha. Po tabulce traťová rychlost (569) návěstidlo s návěstí stůj nenásleduje.
• 809: přivolávací návěst (hlavní návěstidlo "L") blikající červené světlo
- u dalšího návěstidla se očekává signál stůj nebo výstraha, jde-li o samostatnou předvěst
• 810: přivolávací návěst s přídavnou návěstí při poruše přejezdu (hlavní návěstidlo "L") blikající červené světlo s doplňkovou návěstí, povolení další jízdy přes přejezd v poruše, ostatní prvky vlakové cesty a příslušných traťových oddílů fungují normálně. Pokud je kontrolováno více přejezdů, je jejich počet udán číslicí na doplňkové návěsti. Návěsti může předcházet předvěst s návěstí výstraha.

 

Neplatná návěstidla editovat

    • 901: 'neplatné návěstidlo' na návěstidle je osazen černo-bílý kříž
• 902: neplatné návěstidlo návěstidlo je zakryto, zahaleno
• 903: neplatné návěstidlo neplatná část návěstidla je označena křížem
• 904: neplatné návěstidlo neplatná část návěstidla je zakryta, zahalena

Dočasně platná návěstidla editovat

    • 905, 906: 'dočasně platné návěstidlo černě lemovaný bílý trojúhelník
- zhasnutá návěst nemá žádný význam (ani není v poruchovém stavu)

Mechanická návěstidla editovat

Mechanická návěstidla patří do skupiny proměnných návěstí. V současnosti na švýcarských drahách nepoužívají a byla vytlačena nástupem světelných návěstidel.

Návěstidla pro jízdu vlaků
    • A201: stůj
- horní rameno vodorovně, spodní v zákrytu (pokud je osazeno)
- v noci jedno červené světlo
• A202: volno
- rychlost podle traťového předpisu, horní rameno šikmo, spodní v zákrytu
- pokud je osazeno)
- v noci zelené světlo
• A203: volno do odbočky
- rychlost max. 40 km/h nebo nižší podle traťového předpisu, obě ramena šikmo
- v noci horní zelené světlo, spodní žluté
 
Návěstidla pro posun
    • A204: posun zakázán
- ramena postavena ve tvaru kříže
- v noci modré světlo
• A205: posun dovolen
- ramena v zákrytu
- v noci bílé světlo

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. FDV R 300.1 - .15 gültig ab 1. Juli 2010. www.bav.admin.ch [online]. [cit. 2011-01-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-06. 
  2. http://www.bav.admin.ch/dokumentation/grundlagen/00868/index.html?lang=de&showdetail=68 Archivováno 17. 10. 2010 na Wayback Machine. Schweizerische Eisenbahnen

Literatura editovat

Externí odkazy editovat