Management kvality je součást řízení podniku; cílem je optimalizace pracovních postupů nebo výrobních procesů se zohledněním materiálových a časových zdrojů, očekávané konečné kvality produktu (definované pokud možno číselnými parametry) a předpokládaného dalšího růstu a vývoje firmy. Mezi základní nástroje managementu jakosti patří například sběr dat o spokojenosti zákazníka, vyhodnocování výkonnosti a spolehlivosti procesů, počtu reklamací od zákazníků, statistika a jiné, vedoucí ke zlepšování podnikových komunikačních struktur, odborných firemních strategií, zvýšení spokojenosti zákazníka, úspoře zdrojů díky zavedení vhodně zvolených standardů atd.

Management kvality může zahrnovat následující témata:

 • Kvalita (anglicky: quality) – stupeň splnění požadavků souborem inherentních (existujících v objektu) charakteristik objektu. Kvalita může být špatná, dobrá nebo vynikající.
 • Politiky kvality (anglicky: quality policies) – záměry a zaměření organizace formálně vyjádřené vrcholovým vedením. Tento termín se vztahuje k systémům managementu.
 • Cíle kvality (quality objectives) – cíle, které se vztahují ke kvalitě a jsou obvykle založeny na politice kvality organizace. Cíle kvality jsou obvykle specifikovány pro příslušné funkce, úrovně a procesy v organizaci.
 • Procesy (quality processes) – soubor vzájemně provázaných nebo vzájemně působících činností, které využívají vstupy pro dosažení zamýšleného výsledku.
 • Zamýšlený výsledek (intended result) může být podle kontextu výstup, produkt nebo služba
 • Vstupy do procesu (inputs to a process) – jsou obvykle výstupy jiných procesů a výstupy procesu jsou obvykle vstupy do jiných procesů.
 • Plánování kvality (quality planning) – část zaměřená na stanovení cílů kvality a specifikování nezbytných provozních procesů a souvisících zdrojů pro dosahování cílů kvality.
 • Prokazování kvality (quality assurance) – část zaměřená na poskytování důvěry, že požadavky na kvalitu budou splněny.
 • Řízení kvality (quality control) – část zaměřená na plnění požadavků na kvalitu.
 • Zlepšování kvality (quality improvement) – část zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky na kvalitu. Požadavky na kvalitu se mohou týkat jakéhokoliv aspektu, např. efektivnosti, účinnosti nebo sledovatelnosti.

Externí odkazyEditovat

 • ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník