Měření hluku

Měření hluku se provádí v zájmu ochrany lidského zdraví a přijatelných podmínek k životu. V obecném smyslu slova je hlukem jakýkoli nežádoucí, a tudíž potenciálně rušivý či obtěžující zvuk.

V hudební akustice je jako hluk označován zvuk, který není tónem, neboť nemá definovanou výšku (tón je charakterizován svou výškou, délkou, sílou a barvou).

Hluk je jedním z faktorů, negativně ovlivňujících životní prostředí – podle výskytu a intenzity může ovlivňovat náladu, schopnost soustředění, možnost komunikace a zdravotní stav osob, které jsou mu vystaveny. Při dlouhodobém působení vysokých úrovní hluku dochází dokonce k nevratnému poškození sluchu a destruktivní efekt na lidský sluch má i krátkodobé působení extrémně vysokých úrovní hluku.

Jsou vyvinuty a standardizovány jak metody měření hluku na straně příjemce (v místě, kde lidé bydlí nebo pracují), tak metody pro stanovení vlastností zdrojů hluku (např. strojů).

Hladina akustického tlakuEditovat

Obecnou technickou mírou hluku je tzv. hladina akustického tlaku Lp [dB]. Tato míra však zcela neodpovídá vnímání hluku lidským jedincem, neboť v ní není zohledněna různá citlivost lidského sluchu na zvuky o různých kmitočtech. Proto byla stanovena tzv. vážená křivka A, kterou je třeba korigovat naměřený kmitočtový průběh hladiny akustického tlaku (v elektronické implementaci se jedná o vážený filtr A). Výslednou hodnotou (energetickým součtem korigovaných frekvenčních složek) je tzv. hladina akustického tlaku A, označovaná jako LpA [dB], kterou již lze použít jako míru hluku z hlediska vnímáním lidského jedince.

Hlukové limityEditovat

V České republice a mnoha dalších zemích existují hlukové limity, které nesmějí být v určitých prostorech, kde je žádoucí ochrana proti hluku, překročeny. V ČR jsou hygienické limity hluku na straně příjemce v současné době dány nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

Stejně tak existují limity vyzařovaného hluku uplatňované např. při typových zkouškách některých strojů (dopravních prostředků).[1]

Věcný záměr nového zákona navrhuje zrušení centrálních limitů a chce přenést pravomoce na obce.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. [1] Archivováno 4. 3. 2016 na Wayback Machine. například rozhodnutí Evropské komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému
  2. [2] Archivováno 16. 3. 2013 na Wayback Machine. Věcný záměr hlukového zákona