Otevřít hlavní menu

Funkce kalkulacíEditovat

Každý výstup podniku má své přímé náklady. Kdyby podnik počítal marže jen na základě nich, tak by se marže zdály příliš vysoké, neboť podnik musí pokrývat i nepřímé náklady. Díky kalkulacím může podnik vypočítat reálné náklady na výstupy a podnikový management lépe rozhodovat o:

  • cenové politice prodeje,
  • kvantitě a kvalitě vyráběného sortimentu,
  • plánování a kontrole v operativním řízení.

Pojem kalkulaceEditovat

Pojem kalkulace lze chápat třemi způsoby:

  • činnost (kalkulování), při které dochází ke stanovení (předběžná kalkulace) a k zjišťování (výsledná kalkulace) nákladů na výkon. Musí zde být určeno množství, kategorie a kvalita výkonů,
  • výsledek činnosti kalkulování, neboli rozpočítané přímé a nepřímé náklady na jednotku výkonu.
  • část informačního systému podniku, díky které se řídí a určují rozpočty pro jednotlivá střediska.

Předmět kalkulaceEditovat

Nejedná se pouze o výrobky, ale i poskytované služby, jsou to všechny výkony podniku, poskytované buď vnitropodnikově, nebo k prodeji. Může se jednak o kalkulační jednici, nebo o kalkulované množství.

Kalkulační jedniceEditovat

„Kalkulační jednicí jsou odbytové a vnitropodnikové výkony vymezené množstvím, časem, nebo užitnými vlastnostmi“ Například u drobných výrobků, se může jednat o tuny nebo kilogramy, nebo pronájem budovy na metry čtvereční, opravárenské a údržbářské služby na hodiny, a další.

Kalkulované množstvíEditovat

U sériové a hromadné výroby lze použít i kalkulační množství, kdy lze místo jednotek počítat náklady celé série. Vydělením počtem kalkulovaných jednic získáme náklady na kalkulační jednici.

Kalkulační systémEditovat

Management podniku využívá k řízení nákladů různé druhy kalkulací, spolu úzce souvisejících, souhrnně tvořící kalkulační systém. Díky kalkulačnímu systému je manažer schopen zadat plán výroby v jednicových nákladech, ten poté upravovat v případě potřeb a na závěr vyhodnotit jeho plnění. Jednotlivé kalkulace se liší úplností nákladů, metodami kalkulací, doby sestavení a jejich využitelností v časovém horizontu.

OdkazyEditovat

ZdrojeEditovat

  • KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010, 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8.
  • SCHIFFER, Vladimír. Vnitřní kontrolní systém: významný nástroj ochrany majetku a hospodaření účetních jednotek. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009, 223 s. Téma. ISBN 978-807-3574-369.
  • MACÍK, Karel, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Kalkulace a rozpočetnictví: nástroje a metody. Vyd. 3. přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 213 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-800-1039-267.

Externí odkazyEditovat