Inverze populace

fyzikální stav kvantové soustavy

Inverze populace je takový fyzikální stav kvantové soustavy, při kterém došlo k takovému obsazení energetických hladin částicemi, které neodpovídá rovnovážnému rozdělení tj. kdy jistém kvantovém přechodu populace horní energetické hladiny vyšší než na hladině dolní. V případě kvantových generátorů je dosažení inverze populace nutnou podmínkou ke vzniku stimulované emise a tím i zesilování. Inverze populace se dá docílit intenzivním buzením a volbou energetických hladin s vhodnými parametry. V pevné a plynné fázi lze dosáhnout inverze populace optickým buzením.

Boltzmanovo rozděleníEditovat

Popisuje populaci hladin souboru kvantových soustav při termodynamické rovnováze

 

  představuje poměr excitovaných stavů ku počtu základních stavů.