Hejtmanství německých lén

Hejtmanství německých lén (deutsche Lehenshauptmannschaft der Cron Böhmen, Lehenschranne) byl zvláštní typ královského úřadu v Čechách, jehož agendou byla správa českých zahraničních lén (feuda extra curtem) a také snaha o znovuzískání těch z nich, která již byla ztracena. Vzniklo zřejmě koncem 15. století, zasedalo na Pražském hradě[1] a kromě pravidelné správy lén včetně vedení jejich zemských desk vykonávalo na tomto území i soudnictví (spory většího významu ale řešila česká kancelář[2]). V takovém případě soudu předsedal hejtman, jenž je trvale doložen k roku 1493. V roce 1651 byl úřad zrušen a jeho agenda přenesena na apelační soud.[3]

O počátcích hejtmanství není mnoho známo, první písemný doklad je až z roku 1528. V rámci soudního řízení šlo nicméně o kolegiální orgán s celkem devíti přísedícími, přičemž polovina z nich zasedala i v české komoře. Podle instrukce z roku 1544 se zasedání měli účastnit i soudci zemského soudu a po zřízení apelačního soudu také jeho radové. Na přelomu 16. a 17. století nebyl načas svoláván, po obnovení činnosti v roce 1602 v něm zasedlo šestnáct, pak deset přísedících, kteří se rozdělovali na pravou a levou stranu. Řízení bylo ústní a vzhledem k velkým vzdálenostem se předvolávané osoby často nechávaly zastoupit, později již převládl písemný proces. Při posuzování sporů se hejtmanství řídilo především obecným a lenním právem, někdy také místním právem a zvyklostmi, a rozhodnutím ve věci byl nález (Urteil).[2] Jako jediný tehdejší český úřad úřadovalo vzhledem ke svým adresátům výhradně německy.[3]

Reference

editovat
  1. KADLEC, Karel. Hejtmanství lén německých. In: Ottův slovník naučný. Praha: J. Otto, 1897. Dostupné online. Svazek XI. S. 38.
  2. a b ADAMOVÁ, K. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: LexisNexis, 2005, ISBN 80-86920-07-0, s. 23, 24, 55 a 56.
  3. a b HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. S. 103, 124.